Home

Výpočet ozubeného převodu

Jaký je poměr převodu ozubeného kola? Odpovědi

Miroslavst Jaký je poměr převodu ozubeného kola? Počítám správně poměr převodů ozubeného kola, kdyř je na jedné straně 42 zubů a na druhé straně (13, 14, 15, 17, 19 a 22)zubů a to tak, že číslo 42 vydělím počtem zubů na druhé straně Pevnostní výpočet ozubení čelních a kuželových ozubených kol podle ČSN O1 4686 (s účinností od 1. 1. 1989) platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových zkušenosti z oblasti nasazení ozubeného převodu. Poznámka k volbě hodnot součinitelů bezpečnosti Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu kuželového ozubení s přímými, šikmými a zakřivenými zuby. Program řeší následující úlohy. Výpočet šikmého a přímého ozubení. Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků Pro stanovení kritických otáček při použití ozubeného hřebenu není žádná přesná metodika. Pro hrubý odhad je možné použít výpočet dvou ozubených kol (náhrada ozubeného hřebene kolem). Pro lehký hřeben, který není spojen s konstrukcí použijte koeficient sR/h=1, pro hřeben spojený s s konstrukcí pak 20 Sturmey 8 - převodovka X-RK8, která nakonec pro skládačku vyhrála díky příznivějšímu řetězovému převodu. Kliky 170 mm, řetěz 42/25, 20 kola. Kliky 170 mm, řetěz 42/25, 20 kola. Rozsah převodů mi do města přesně vyhovuje

240 Převody Vydání 2009 | Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Objednací číslo Modul L B T H Materiál P 05250 0,50 250 4,0 4,0 4,5 Hostaform C P 07250 0,70 250 6,0 6,0 6,7 Hostaform C P 10250 1,00 250 9,0 8,0 9,0 Hostaform Také u řetězů, se musí počítat obvod ozubeného kola na střed zubů. Navíc mohou vzniknout nepřesnosti z důvodu zaokrouhlování desetinných míst.. Výpočet. řemenového. převodu. Na základě Vaších údajů Vám navrhneme řemenový převod !!! Podklady pro výpočet řemenového převodu: Druh řemenu On-line výpočet řemenových převodů Conti ® Professional CONTI ® Professional je webová aplikace, kterou lze pohodlně navrhovat většinu typů ozubených, klínových a plochých řemenů. Výpočet sjednocuje všechny dosavadní aplikace do jediného programu. Je možné vypočítat následující typy řemenů

Kuželové ozubení - MITCal

 1. Obrobek, polotovar budoucího ozubeného kola, je upnut na svislý otočný trn vystupující ze stolu frézky. Na počátku práce je fréza nastavena nad nebo pod (naznačeno v obrázku) polotovarem kola tak, aby později zabírala plnou hloubku zubové mezery, to jest na výšku zubu
 2. Základní převod se vynásobí poměrem pomocného převodu. Příklad podle obr. 3: Pastorek na motoru má 10 zubů, čelní ozubené kolo na šnekové hřídeli 30 zubů. Výpočet celkového převodového poměru na obr. 3: Převodový poměr dvou kol se vynásobí základním převodem, tedy počtem zubů hnané nápravy
 3. Řetězové převody přenáší otáčivý pohyb mezi dvěma rovnoběžnými hřídeli prostřednictvím tvarového styku mezi hnací řetězkou a řetězem a následně mezi řetězem a hnanou řetězkou. Řetěz je namáhán tahem pouze na tažné větvi převodu.. Převod je bez prokluzu. Protože osa řetězu nedosedá na kruhové řetězové kolo ale na pravidelný n-úhelník, není.
 4. VUT FSI Návrh šnekového převodu pohonu výtahu Brno 2008 - 3 - 1. Úvod návrhu šnekového převodu pohonu výtahu Zadání: Navrhněte šnekový převod do stávající výtahové skříně stroje řady S3 pro pohon výtahu BOV 320/0,63. Cíl práce: Kontrolní výpočet šnekového převodu pro příkon 5,5 k

Tento dokument je v současné době nedostupný. Nejspíąe byl staľen z důvodu neaktuálnosti. Vyuľijte prosím nabídku souvisejících dokumentů, vzorů či právních předpisů.Popř. vyhledejte jiný dokument zadáním klíčového slova, nebo zobrazte jiný vyhledaný dokument Rychlý kontakt. W.H.MÜLLER, s.r.o. Brněnská 995 664 42 Modřice. Tel.: 543 211 008, 543 212 343 Fax: 541 217 468 whm@whm.cz Všeobecné obchodní podmínk Výpočet rozměrů kol se šikmým ozubením ing. U převodů , kde je použité ozubené kolo, nemůže dojít k proklouznutí. U převodu třecího a řemenového proklouznutí je možné a může fungovat jako pojistka při poruše. Jednoduchý převod , který se skládá jen ze dvou kol, má neměnný převodový poměr Prodej 3D tiskáren, poloprofesionálních CNC fréz a gravírovacích strojů, zakázková výroba, 3D tisk, 3D skenování a CNC opracován

Výpočet ozubeného převodu 6.1 Výpočet ozubeného hřebenu 6.2 Výpočet pastorku 7. Výpočet pera Non-Commercial Use Only Stránka 3. 1. Technická data Vyhazovací zařízení viz obr.1 je součástí membránového vulkanizačního lisu. Slouží pro podepření pneumatiky během jejího oddělování od spodního disku a k jejímu. Modul je poměr průměru roztečné kružnice a počtu zubů. Je to základní katalogový údaj u ozubených kol. Modulem se určuje hrubost (nebo jemnost) ozubení, a tedy hlavně velikost ozubeného kola. Ozubená kola v určitém převodu musí mít stejný modul. Modul se vybírá podle výkonu, který musí dané kolo přenášet

Výpočet ozubeného hřebene. Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu ozubeného hřebene s přímými a šikmými zuby. Řeší: - Výpočet šikmého a přímého ozubení. - Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků. - Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti Tím lze docílit úspory energetických ztrát a redukovat vyšší pořizovací cenu ozubeného převodu. U klínových řemenů dochází k přenosu síly pomocí tření. Účinnost se pohybuje kolem 95 až 98 %. Nejvyšší účinnost převodu je dosažena při jmenovitém zatížení. Při příliš malých zatíženích se zvyšují ztráty - souběh ozubeného pastorku a ozubeného kola je zlepšený stejně jako doporučení standardů DIN 3964 pro výpočet odpovídajícího osového posuvu pro montážní vzdálenosti byly použity pro tyto účely. Kapacita převodu sil kuželových ozubených ko Ozubené, klínové a plastové řemeny a řemenice Pohonné řemeny GATES - nejvhodnější řešení pro všechny aplikace Firma PaB, spol. s r.o. je autorizovaným zástupcem firmy Gates v ČR.Nabízíme každému zákazníkovi náhradu stávajících řemenů , řemeny Gates, výpočet převodu a kontrolu vhodnosti použitého řemenu

Evolventní ozubení - teori

1. Rozměrová skica integrovaného mechanického převodu 2. Výpočet kuželočelního ozubeného převodu s koly s přímými zuby 2.1 Volba převodů 2.2 Výpočet kuželového soukolí s přímými zuby 2.3 Výpočet čelního soukolí s přímými zuby 3. Kontrolní výpočty hřídelů 3.1 Návrh a kontrola hnacího hřídel 11 Zuby u ozubeného kola, které zajišťují tišší chod jsou zuby 12 Základní parametr pro výpočet rozměrů ozubeného kola 13 Vzdálenost mezi dvěma zuby u ozubeného kola 14 Spoluzabírající ozubená kola uložená v uzavřené skříni 15 Hřídel umožňující posun ozubeného kola po hřídeli je hřídel Křížovka č. Určete převodový poměr i a otáčky n6 posledního ozubeného kola složeného převodu podle obrázku, jestliže jsou známe počty zubů všech ozubených kol a otáčky ozubeného kola n1. z1 - 50 z2 - 30 z3 - 55 z4 - 60 z5 - 94 z6 - 46 n1 - 2000. Obrázek první část

U převodu dopomala je hnané kolo menší nebo větší? Část zubu u ozubeného kola, která je uvnitř roztečné kružnice: Hřídel umožňující posun ozubeného kola po hřídeli je hřídel: Á Část zubu u ozubeného kola, která je vně roztečné kružnice: Vnější obvodová část velkého kola u převodů 3. Návrh a výpočet průměrů řemenic d1 a d2 4. Návrh osové vzdálenosti 5. Určení délky řemene 6. Skutečná osová vzdálenost 7. Stanovení potřebného počtu řemenů 8. Specifikace navrženého řemene 9. Výpočet a význam předpětí řemene 10. Návrh malé klínové řemenice 11. Řemenový převod v praxi Závěr: Seznam. Nejde tu pak o soukolí planetové, ale ozubené - unašeč je spojen s rámem. Pro toto zapojení planetového převodu se používá označení nepravý planetový převod nebo nepravá planeta. Diferenciál se 2o volnosti - všechny části planetového převodu jsou pohyblivé, žádný člen není reakční Při použití primárního nebo sekundárního ozubeného kola s menším počtem zubů mluvíme o použití tak zvaného delšího převodu. Výsledný převodový poměr je delší (nižší číslo), tedy více do rychla. Při stejných maximálních otáčkách motoru skútr pojede vyšší maximální rychlostí. Výměna převodu za delší je velmi opomíjenou součástí tuningu. převodu (polohy řemenic) a vstupních parametrů je možno spustit výpočet převodu, vycházející z normalizovaných, případně katalogových údajů a rozměrů. Posledním krokem je vygenerování dílů převodu včetně vlastního řemene. Generátor se spouští z prostředí sestavy (.iam), nejlépe jako fináln

Provedením importu údajů o ozubeném převodu z výkresu součásti určete geometrii ozubeného profilu. Zvolte si svou strategii obrábění, přidejte hrubovací a dokončovací operace a z knihovny nástrojů vyberte nástroje, které budou použity 3.3.1 Výpočet ohybového napětí od síly v laně 14 3.3.2 Výpočet smykového napětí 15 3.3.3 Výpočet ohybového napětí od ozubeného kola 15 3.3.4 Výpočet redukovaného napětí 16 3.3.5 Dovolené napětí hřídele bubnu 1

Jaký je poměr převodu ozubeného kola? (4 odpovědi) Matematické poměry... (2 odpovědi) Vypočtěte délky uhlopříček a stran kosočtverce, je-li jeho obsah 400cm2 a poměr délek uhlopříček u1:u2 (rovná se) 4:3 (3 odpovědi) Jak se značí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek Výpočet je pouze informativní! hans* 13.01.16 20:12. U ozubeného převodu se počítá s počty zubů ozubeného kol, hnacího a hnaného. Pokusil jsem se popsat pochopitelně postupt, který je platný pro všechny navrhované převody - mir Hlim [MPa] Mez únavy v dotyku materiálu ozubeného kola Přípustné napětí v dotyku (přípustný Hertzův tlak) 14 Značky použité pro výpočet řemenového převodu Značka Jednotka Název a p [mm] Předběžná osová vzdálenost a [mm] Skutečná osová vzdálenost c1 [-] Součinitel úhlu opásán

Výpočty převodů - webzdarm

 1. imem vstupních požadavků. Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti
 2. V tomto případě je převodový poměr samotného ozubeného kola charakterizován stálostí, neboť ozubení není vystaveno skluzu. Účinnost takového přenosu je v rozmezí 0,97-0,98. Převody přenášejí otáčení mezi hřídelemi, které mohou mít paralelní, protínající se nebo kolmé osy
 3. 1. Konstrukční návrh, výpočet, montáž a údržba ručního šroubového zvedáku, 2. Návrh, vý-počet, montáž a údržba řemenového převodu, 3. Návrh, výpočet, montáž, mazání a údržba řetězového převodu, 4. Návrh a výpočet spojů pro přenos krouticího momentu z hřídele na náboj
 4. Bohužel ani důkladný výpočet dalších konstrukčních prvků nestačí k uznání práce, jelikož výpočet ozubeného soukolí je těžiště práce. ##### ##### 30: 1: Opět zcela zbytečná kontrola převodu, výpočet horních a dolních otáček, bilance převodu - jako kontrola stačí pouze první procentualní posouzení.
 5. Pro výpočet ozubeného převodu používáme následující vztah: Příklad : Máme vyfrézovat 7 drážek, pracujeme na stroji FU 32, stoupání šroubu je 5 mm. Postup : 1)Vypočítáme stoupání šroubovité drážky na obrobku. S = tg α . π . d = 1,7320 . π . 80 = 435,2. 2) Vypočítáme úhel ( β = 90 - α = 90° - 60° = 30
 6. účinnost ozubeného převodu [2] η rem ≔0.98 účinnost řemenového převodu [2] η 1s.1 ≔ η oz ⋅ = 2 η rem 0.941 předpokládaná účinnost 1. převodového stupně ( navžené konstrukční řešení vřeteníku : 2x ozubený převod, 1x řemenový převod ) Výstupní hodnoty: n L ≔ ――― = P N ⋅ η 1s.1 2⋅ ⋅ M L 76.

Spusťte výpočet simulace pohybové studie a pak si jej jednoduše přehrajte. Výslednou animaci je možné uložit ve formátu avi nebo v sérii obrázků. Pro kvalitní výstup doporučuji HD rozlišení s počtem obrázků 25 za sekundu. Tímto je nastavení vazby Převod a jeho výpočet u konce. Stejným způsobem by se pokračovalo v. Opět zcela zbytečná kontrola převodu, výpočet horních a dolních otáček, bilance převodu - jako kontrola stačí pouze první procentualní posouzení rozdílu skutečného a požadovaného převodu. Při hodnocení koeficientu bezpečnosti ozubeného převodu by bylo vhodné uvést rozsah doporučených hodnot (u druhého. Výpočet sil v ozubení Kroutící moment hnacího kola převodu vyvozuje síly, které se přenesou do kola hnaného. Teoretickou velikost těchto sil řešíme v místě dotyku roztečných kružnic obou ozubených kol. působí v ose ozubeného kola a musí být zachycena ložisky. 4/ O společnosti | Walther Flender C

b) výpočet vstupního převodu s rozměrovou skicou. c) výpočet kuželočelního ozubeného převodu s koly s přímými zuby. d) výpočet výstupního převodu s rozměrovou skicou. Zadání. Vstupní výkon: P = Požadovaná životnost převodu: Lh = 25 000 hodin. Charakter výkonu motoru: plynul Návrh a pevnostní výpočet (kontrola) musí být vždy proveden tak, aby byly splněny požadavky na spolehlivost ozubení v daných provozních podmínkách u převodové číslo ozubeného převodu Vstu Jedno ložisko nechť je řešeno jako axiálně vodící. Ložiska jsou mazána rozstřikem při brodění ozubeného kola v olejové náplni převodovky. Ozubené kolo je na hřídeli jištěno těsným perem. Zadané hodnoty: přenášený výkon P [kW] otáčky hnacího hřídele n 1 [s-1] převodové číslo i. účinnost převodu

Výroba ozubených kol OZUBENÁ KOLA ČELN

Výpočet čelního ozubeného kola pro danou vzdálenost mezi osami. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Převod energie Čelní ozubené kolo. Po umístění vybrané geometrie ozubeného převodu se v okně aplikace Autodesk Inventor zobrazí náhled Příloha č.6- Pevnostní výpočet drážky pro pero spoj vrtulového hřídele a vrtulového náboje. Příloha č.7- Pevnostní výpočet ložiska A. Příloha č.8- Pevnostní výpočet ložiska B. Příloha č.9- Výpočet řemenového převodu - klínový. Příloha č.10- Výpočet řemenového převodu - Sychroforce CXA - STD Výpočet kuželového ozubeného kola podle normy ANSI/AGMA 2001-D04:2005. Vychází z výpočtu vetknutého nosníku. Obsahuje většinu vlivů. Koeficient bezpečnosti pro únavu v dotyku. Součinitel převodu tvrdosti . K o. Součinitel přetížení . K v. součinitel velikosti . K s

• Výpočet skluzové rychlosti u šnekového převodu: Zadáno: otáčky šneku, q - součinitel průměru šneku, m n - normálný modul - Určete průměr patní kružnice, znáte-li rozteč a počet zubů ozubeného kol Obr. 7 Struktura ozubeného řemene: 1 - nylonová tkanina (vrstva tkaniny odolávající otěru), B - polychlorprénový hřbet a zuby (těleso řemene), 3 - tažná část z tkaniny vyztužené skelnými nebo ocelovými vlákny No hľadal som vzorce pre výpočet ozubeného prevodu a nemôžem nič poriadne nájsť. To moje ozubenie funguje takmer 100 percentne ale Clash detection mi zastavil keď hlava zuba obchádza pätu protiľahlého zubu. To znamená že asi je uhol päty zubu zle vypočítaný preto som ho chcel na základe meranie upraviť 4.1 Výpočet ozubeného převodu 34 4.2 Výběr elektromotoru 35 4.3 Návrh řemenového převodu 37 4.3.1 Volba typu řemene 37 4.3.2 Volba typu řemenic 38 4.3.3 Výpočet řemenic a délky klínového řemene klasických rozměrů 38 4.4 Výběr ložisek 40 4.5 Návrh drtících válců 41 5 NÁVRH DRTIČE JAKO CELKU 4 potřeboval bych výpočet průměru hnané řemenice na medomethnací řemenice 60mmotáčky motoru 1410do pomala na 300 otáčekDěkuji. U ozubeného převodu se počítá s počty zubů ozubeného kol, hnacího a hnaného

Mechanický převod - Wikipedi

O tomto typu převodu.. Pro výpočet převodového poměru je potřeba znát počet otáček jak hnaného, tak hnacího kola. K detekci počtu otáček je použit IR senzor ž Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. ž Minimalizace ztrát. ž Volba profilu boku zubu. obvodové rychlosti - Zuby mají malou. 01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno Výpočet šikmého a přímého ozubení. Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků. Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti (statický, dynamický) Ozubené kolo je disk, který má po obvodu tvarově definované ozubení, které zapadá do jiného ozubeného kola s odpovídajícím ozubením a přenáší tak. Převodový poměr standardního epicyklického převodu V tomto příkladu je nosič (zelený) držen nehybně, zatímco jako vstup je použito centrální kolo (žlutá). Analýza předpokládá společný modul návrhu ozubeného kola

Zda je kontrolní výpočet v pořádku a řetěz vyhovuje, určí výpočet počtu článků řetězu a vzdálenost os řetězových kol. Pro výpočet rozměrů řetězového kola se vychází z rozměrů řetězu. Postup modelování řetězového kola si ukážeme na řetězu typu 08B, jehož rozměry jsou uvedeny ve Strojnických. množství vybrané měny (výpočet je pouze informativní a nejedná se o pokyn k převodu prostředků z vašeho účtu). 4.9 Mapa a kontakty Pobočky a bankomaty Vyhledá bankomaty ČSOB (zobrazí se i bankomaty partnerských bank - výběr z nich je zpoplatněn podle sazebníku ČSOB), pošty a bankomaty cizích bank Následuje volba ložisek a výpočet jejich trvanlivosti a volba upínacích pouzder. Nakonec doplňuji kontrolu všech hřídelů. formou tohoto převodu. Skládá se z hnaného a hnacího kola. Menší ozubené kolo se nazývá pastorek, větší kolo. účinnost ozubeného soukolí vložené kolo.

Jak určit modul ozubeného kola Moje objevené Amerik

 1. Například výpočet převodu čelním a kuželovým ozubením, výpočet převodů pomocí klínového řemenu, ozubeného řemenu a řetězu, výpočet drážkového spoje, výpočet spoje perem, kontrola spojení svarem, výpočty pružin, výpočty ložisek, kontrola návrh a výpočet hřídelí, návrh a výpočet vaček, kontrola a.
 2. převodu s jedním kuželovým soukolím. Jednostupňové provedení je zpravidla ve formě hypoidního soukolí. U dvoustupňového provedení se používá v kombinaci s čelním soukolím ve formě kuželo-čelní nebo čelně-kuželového převodovky. Příklady těchto řešení dokumentují následující části 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3
 3. b. Výpočet geometrického rozměru: Výpočtový vzorec čelního kola lze při výpočtu použít přímo pro čelní plochu šroubového kola, protože dvojice převodů spirálového ozubeného kola jsou ekvivalentní dvojici čelních převodů na čelní rovině. Výhody a nevýhody 3 výhoda
 4. OzubenĂ© kolo tabulka OzubenĂ© kolo - Wikipedi . noun neuter ozubenĂ© kolo n. á á •á ˘á ťá ›á á ˘á Łá á á —á á á 'á ›á á śá cs Pokud by jinĂ© ozubenĂ© kolo zapadajĂ­cĂ­ do sluneÄŤnĂ­ho ozubenĂ©ho kola pĹ™edstavovalo pohyb MÄ›sĂ­ce, pak by pomÄ›r poÄŤtu jejich zubĹŻ mÄ›l.
 5. Na tomto místě bych rád poděkoval Doc. Ing. Jaroslavu Krátkému, Ph.D., Doc. Ing. ZdeňkuHudcovi CSc. a Ing. Petru Polanskémuza odborné vedení, cenné radya.

Výpočet ozubeného kola vzorce - Moderní domy s plochou

Po čtyřválci 2.0 CRDi s technologií mild-hybrid využívající 48voltovou síť je nyní toto nabízeno také v kombinaci s menším diesel 1.6 CRDi. V roce 2018 Hyundai představil nové SUV Tucson, u něhož poprvé zkombinoval částečně hybridní pohon (mild hybrid) využívající. Jak asi tušíte, nejproblematičtější je první generace. Právě u ní se nejčastěji vyskytuje vadné ložisko ozubeného kola šestého převodu. Pokud máme celou problematiku dále zúžit, tak dle dostupných informací se nejvíce problémů týká převodovek z let 2010 až 2012. Do roku 2010 dodávala ložiska společnost Timken Cyklistický převod - výpočet délky řetězu a převodového poměru. Věk žáků: 17-19 . Časová dotace: 1 . Potřebné pomůcky, požadavky na techniku: PC s programem GeoGebra, dataprojektor pro učitele, model cyklistického převodu v programu GeoGebra, kalkulátor, případně mechanický model cyklistického převodu. Vozidlové mechanismy Ing. Petr Miler, Ph.D KVPD, č dv. 109 Převodovky vozidel - výpočet převodů Řadící ústrojí Řazením ozubených kol do záběru po drážkovém hřídeli Převodovky vozidel - řazení rychlostních stupňů

Výpočet řemenového nebo řetězového převodu ProMistry

 1. Převody - T.E.A. TECHNI
 2. Návrh a výpočet řemenového převodu, may uzelníku, jež
 3. On-line výpočet řemenů Conti Professional TYMA C
 4. Výroba ozubení - Sweb
 5. Honzíkovy vláčky » Blog Archive » Konstrukce a výpočet
 • Mrtveho vidiet ziveho.
 • Kappa folklore.
 • Fontanela u štěnat.
 • Mikina harper's bazaar.
 • Mihule stavba těla.
 • Mník jednovousý chov.
 • Piriformní sval.
 • Jade thirlwall norma badwi.
 • Cisco port.
 • Gta san andreas cz.
 • Amazon plat.
 • Ventilátor dyson am07.
 • Fotografická stáž.
 • Galapágy dovolená.
 • Mapy cz offline.
 • Mafia 2 jimmy's vendetta cheats pc.
 • Váha dítěte v 8 měsících.
 • My little pony friendship games online.
 • Svahy na zahradě.
 • Kuřecí maso po thajsku.
 • Něvská maškaráda prodej.
 • Kojenec málo přibývá.
 • Venkovní štuk.
 • Okenní páska illbruck.
 • Directions.
 • Talia shire.
 • Kruhy v obilí v čr 2017.
 • Venkovní koberec zkušenosti.
 • Záhlaví excel.
 • Dio dopravně inženýrské opatření.
 • Režné tkaniny krizovka.
 • Rytíři nebes letecká show 4 května.
 • Médea group.
 • Svobodné slovo archiv.
 • Vut šablona prezentace.
 • Ramsay bolton death.
 • Česká vlajka na suchý zip.
 • Alisan porter 2017.
 • Český rozhlas jazz playlist.
 • Modifikátor význam.
 • Nejlepší gripy.