Home

Pásemná pohoří

GeoWeb: Dotaz: litosferické desky, kontinenty a pásemná pohoří

PPT - VZNIK POHOŘÍ PowerPoint Presentation - ID:5153073

Tajemství oceánského dna - PŘÍRODA

pásemná horstva. Na této stránce jsou výsledky na dotaz pásemná horstva v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk deska před sebou může sunout materiál => pásemná pohoří (Andy, Kordillery) oceánská + oceánská: podsouvání jedné pod druhou => oceánský (hlubokomořský) příkop (Mariánský příkop) kontinentální + kontinentální: pokud je mezi nimi oceán => záni Celkově však mořská záplava po většinu siluru přetrvávala. Na konci se mořské dno opět začalo zvedat působením horotvorných pochodů kaledonského vrásnění. Podél okrajů baltského štítů se z hlubokých mořských příkopů vyvrásnila nová pásemná pohoří - Kaledonidy. Podnebí bylo poměrně tepé

Gunung Agung, Bali – preventivní opatření zatím zůstávají

Svekofennidy jsou pásemná pohoří východozápadního směru, vzniklá horotvornými pochody na konci archaika v Baltickém štítu. Hlavní pásmo se táhne ze středního Švédska jižním Finskem až k Ladožskému jezeru.Jako Svekofennidy byla tato pohoří pojmenována W. Ramsayem. Kromě hlavního pruhu se k nim počítá severně odtud ležící oblast v okolí města Vaasa ve. Natavený materiál nižší hustoty stoupá vzhůru a na povrchu vytváří vysoká pásemná pohoří, nebo pásma ostrovů. Z pohledu toho, mezi jakými dvěma typy zemské kůry dochází k subdukci, můžeme rozlišit tři typy konvergentního rozhraní: 1. Oceánská kůra subdukuje pod oceánskou kůru

Alpy - největší evroý horský systém - EnviWeb

LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v

Pásemná pohoří vznikají kolizí litosférických desek. Během kolize se vytváří obrovský tlak a v hlubších částech zemské kůry při podsouvání litosférických desek se zvyšuje teplota. V těchto podmínkách dochází k přeměně (metamorfóze) a natavení hornin - vznikají poruchy zemské kůry Tato pásemná pohoří, nápadně členěná podélnými a příčnými zlomy, vznikají v místech, kde se . rozestupují oceánské litosférické desky. Žhavé magma, pronikající trhlinami na oceánské dno, v podobě pohoří pak přirůstá k okrajům oceánských desek, a tak vznikají tyto

Paleozoikum - Prvohor

 1. - Vrásnění často předchází dlouhé období ukládání usazenin na dně oceánu (moří) a pak následným bočním tlakem (vyvolaný střetem 2 litosférických desek)-> dojde ke zvrásnění hornin do příkrovového pohoří (pásemná pohoří až 100km) např. Himaláje, Alpy, Kavkaz, Pamír - > Alpinsko-himálajským vrásněním.
 2. Akreční orogén je označení pro taková pásemná pohoří, která nevznikla kolizí kontinentů, ale akrecí teránů nad místy, kde probíhá subdukce oceánské kůry. Právě díky akreci mikrokontinentů, ostrovních oblouků apod. kontinenty rostou
 3. Jihozápadní Asie má velmi členitý povrch. Severní část vyplňují pásemná pohoří vytvořená v průběhu alpínsko-himálajského vrásnění, např. Taurus v Malé Asii, Arménská vysočina (nejvyšší vrchol Ararat) a na hranici Evropy a Asie Velký Kavkaz (nejvyšší vrchol Elbrus). Součástí jihozápadní Asie je i Arabský.
 4. Vlivem vnitřních pochodů Země vznikají pásemná pohoří či tabule. Sopečná činnosti vynáší z nitra Země nový materiál, který je ukládán jak vertikálně tak i horizontálně. Horstva jsou vlivem erozivních činitelů opět zahlazovány, čímž dochází ke vzniku sedimentů a rozsáhlých rovinatých oblastí

Vznikají pásemná pohoří. Co jsou to šelfy? Podmořské plošiny. Mořská údolí, jinak zvané rifty. Okraje kontinentů sestupující do moře. A jaké dvě části šelf má? Svah a úpatí. Hřbet a rift. Pánev a atol. Co tvoří často hranice mezi deskami a vzniká to při oddalování desek? Rifty. Středooceánské hřebety. Šelf Orogén je pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří. Vzniká orogenezí vlivem procesů deskové tektoniky. Akreční klín. Akreční klín je oblast nahromaděných a zvrásněných mořských sedimentů na okraji subdukujíc.

Vlivem vnitřních pochodů Země vznikají pásemná pohoří či tabule. Sopečná činnost vynáší z nitra Země nový materiál, který je ukládán jak vertikálně tak i horizontálně. Horstva jsou vlivem erozivních činitelů opět zahlazovány, čímž dochází ke vzniku sedimentů a rozsáhlých rovinatých oblastí části pevninských litosférických desek-štíty,tabule, pásemná pohoří, geosynklinály. tvary oceánského dna. středooceánský hřbet. hlubokooceánský příkop. pevninský šelf. tvary zemského povrchu podle nadmořské výšky. tvary zemského povrchu podle výškových rozdílů v terénu Pásemná. pohoří . vznikají podsouváním oceánské desky pod pevninskou (Andy) nebo při střetu dvou pevninských desek se zemská kůra deformuje - vrásní (Himálaj, Alpy, Karpaty, Pyreneje). Pevninské desky tvořily v geologické minulosti jednu velkou pevninu zvanou Pangea (řecky všechny země). Díky pohybu litosférických. Jde o jednu z nejrozšířenějších výlevných hornin na světě. Hlavní výskyt andezitu je vázán na mladá pásemná pohoří. Na jeho složení se podílí především plagioklasy oligoklas a andezín, z tmavých minerálů hlavně amfibol a pyroxen, méně biotit. Vyrostlice tvoří jak živce, tak i tmavé minerály

Zemská kůra - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Tyto složité přesmyky označujeme jako příkrovy. Pohoří jimi tvořená se označují jako příkrovová. Pohoří protáhlá v celá pásma (s délkou několika desítek až set kilometrů) se nazývají pásemná pohoří. Protože významnou součástí příkrovových pohoří jsou usazené horniny · b) oceánská deska se zasouvá pod desku pevninskou-> na okrajích kontinentu vzniká pásemné pohoří (Andy, Amerika) · c) střet dvou pevninských desek-> dochází k vrásnění->tzv. pásemná pohoří (vysoká protáhla horstva)-> zemská kůra nezaniká , pouze se deformuje; př oddělují je zlomy, hlubokomořské příkopy a pásemná pohoří pohyb kontinentů = kontinentální drift je umožněn astenosférou í. místa vzniku zemské kůry podél zlomu stoupá ze zem. pláště roztavená horninová hmota odtlačování litosférických desek, vzniká oceánský hřbe

LITOSFÉRA, Z - Zeměpis - - unium

Kolize pevnin v průběhu utváření Pangey byla provázena variským (hercynským) vrásněním, při kterém vznikly rozsáhlá pásemná pohoří dosahující nejspíše značných nadmořských výšek srovnatelných s dnešním Himálajem. Tato pohoří však již byla většinou dávno zcela zahlazena erozí pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří . Komentáře ke slovu orogén » přidat nový komentář.

Jak vznikají pohoří Co způsobuje vznik pohoří? pohyb litosférických desek A) vnitřní geologické síly síly z nitra Země, které působí při vzniku pohoří příkrovy zemské desky se od sebe oddalují, nebo se přibližují někdy do sebe i narazí v případě nárazu se nasouvá jedna na druhou - vznikají příkrovy, což má za následek vznik vysokých pohoří. Pohyby kontinentů Kontinenty jsou části litosféry o velké rozloze, které vyčnívají nad hladinu oceánů. V současnosti jsou na Zemi tyto kontinenty (světadíly): Afrika, Austrálie, Asie, Amerika, Antarktida, Evrop Vnitřní a vnější geologické děje Vnitřní- způsobují vznik pohoří 1/ srážka 2 litosférických desek způsobí, že se desky prohýbají a nasouvají jedna na druhou a vytvářejí pásemná pohoří (Alpy, Himaláje, Kordiléry) 2/ působením tlaku z boku na horniny, které jsou změklé (tlakem a teplotou) vznikají vrásy - proces se nazývá vrásnění 3/ tvrdé a. C/ pásemná pohoří c/ Mariánský příkop 3/kolize oceánské a kontinentální lit.desky 7/ Doplň chybějící informace: a/ Vrstva tvořená kůrou a horní částí svrchního pláště se nazývá litosféra. Není celistvá, ale je rozlámána v samostatné bloky = litosférické desky. b/ Poloměr Země je 6378 km

hercynské vrásnění [podle lat. Hercynia silva], mladopaleozoický horotvorný pochod, který probíhal od konce devonu do konce permu v šesti dílčích fázích (bretonské, sudetské, krušnohorské, asturské, sálské a falcké). H. v. dotvořilo a konsolidovalo oblast č. masívu a jeho okolí, stejně jako rozsáhlé oblasti záp a) vrásnění - vrstvy hornin se ohýbají, neporušuje se jejich souvislost, vznikají vrásová pohoří - Šumava b) zlomy - vrstvy hornin se lámou, je narušena jejich souvislost, vznikají kerná pohoří - Krkonoš Zemská kůra pevnin a oceánů Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, září mocná 30-40 km (pod Himalájí až 80 km) tvoří ji celkem tři vrstvy - usazené horniny, žula, čedič nejstarší části kontinentální kůry nazýváme platformy a štíty a dohromady tvoří tzv. kratóny pásemná pohoří vzniklá alo - himálajským. budují pásemná pohoří alo-himalájské soustavy, severozápadně od nich leží pás pouští a dále na sever poté pásmo stepí. Z klimatického hlediska patří Střední Asie k místům s nejvíce kontinentálním podnebím na planetě. Panují zde horká suchá léta a mrazivé, na sníh chudé zimy. Pouštní oblast

Pásemná pohoří příklady — your browser does not support

 1. Při kolizi dvou kontinentálních desek se vytvářejí mohutná pásemná pohoří. Při střetu (kolizi)dvou oceánských desek nad místem podsouvání vznikne vulkanický ostrovní oblouk, kolem něhoţ se táhne hlubokomořský příkop. Mezi některými deskami nedochází ke kolizi, ale pouze k vodorovnému posunu podél trhliny - zlomu
 2. Geo_1 Přibliţně sestavený model kontinentu Rodinia. Ţluté pásy jsou starší pásemná pohoří, oranţové pásy jsou pohoří vyvrásněná před cca 700 mil. lety při sraţení všech dosavadních kontinentů dohromady. Šedé oblasti jsou staré kratony (nejstarší ţulové masívy, kolem nich se dále vyvíjela kontinentální.
 3. pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří » orogén: orogeneze, orogenese >> endogenní deformace zemské kůry, vedoucí k výzdvihu pohoří » orogeneze: orografie >> horopis, nauka o tvarech zemského reliéfu » orografie: orogratie >>
 4. - Vznikají pásemná pohoří (poledníkového typu- Kordillery, nebo rovnoběžného typu- Alpy - Pevninská s oceánickou - Oceánická s oceánickou- okraje desek se zdvihají->vznikají ostrovní oblouky (Kurily, Filipíny, Jáva, Sumatra, Velké a Malé Antily, Karibské ostrovy) 3. Transformn
 5. - V místech styku dvou pevninských desek vznikají PÁSEMNÁ POHOŘÍ (Himaláje, Alpy,) - Na místě styku oceánské a pevninské desky vzniká hlubokomořský příkop a pásemné pohoří (Andy) - Důkazy pohybu litosférických desek: o Podobnost světadílů - puzzle o Obdobná geologická stavba o Nálezy stejných zkameněli

Video: Jihozápadní Asie - Wikipedi

Pří oddalování litosférických desek se tvoří pásemná oceánská pohoří ( středoatlanský hřbet ) ty způsobují oddalování pevnina a zvětšování plocha oceánu . Pří střetu litosférických desek se jedna začne podsouvat pod druhou a začne se utavovat Vrásnění (Orogeneze) Dlouhodobý proces, trvá desítky miliónů let. Díky tomuto procesu vznikají pásemná pohoří. Spojeno s pohybem litosférických desek a jejich vzájemnými náraz Tento proces vytvořil mohutná pásemná pohoří lemující celé toto pobřeží s četnými projevy vulkanismu. Subdukce tedy znamená - podsouvání oceánské desky pod desku pevninskou. Je mnohem častější než obdukce. 2) Obdukce - Pravý opak subdukce. Znamená to - podsouvání desky pevninské pod desku oceánskou orogeneze - Proces formující pásemná pohoří v místech srážky kontinentálních litosférických desek. magmatický krb - Místo v zemské kůře, ve kterém se vystupující magma po nějaký čas hromadí. Zde magma může měnit své chemické složení

Svět chce být klamán.; Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný. —Henri Frederic Amiel Jen solidární svět může být spravedlivý a žít v míru. —Richard von Weizsäcker Svět je parodií něčeho, co mohlo být hezké, ale není. —Jaroslav Vrchlický Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat Provincií procházejí v rovnoběžkovém směru tři významná pásemná pohoří - na severu Altaj, ve středu Tian Shan a na jihu Kunlun, který ze severu ohraničuje Tibetskou náhorní plošinu. Pohoří uzavírají dvě bezodtoké náhorní pánve - na severu menší Džungarskou a na jihu Tarimskou pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří. orogeneze . endogenní deformace zemské kůry, vedoucí k výzdvihu pohoří. orogratie 1. horopis; 2. vlastnost aktivního povrchu podmiňující místní zvláštnosti počasí a podnebí orometrie

pásemná horstva - křížovkářský slovní

kerné pohoří 3 Vrásnění Vrásnění je proces vzniku složitých systémů, které nazýváme pásemná pohoří. Ta mají protáhlý tvar a velikou výšku. Jsou uložena na okraji litosférických desek. Mohutné tlakové síly stlačují oceánské dno a ohýbají vrstvy usazenin na pobřeží Vrásnění často předchází dlouhé období ukládání usazenin na dně oceánu (moří) a pak následným bočním tlakem (vyvolaný střetem 2 litosférických desek)-> dojde ke zvrásnění hornin do příkrovového pohoří (pásemná pohoří až 100km) např

Mineralogie - Geologické děje - Vnitřní geologické děj

 1. pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří ; Komentáře. Ke slovu orogén zatím nikdo nepřidal žádný koment.
 2. V tomto textu stručně vysvětlím způsob vzniku pásemných horstev, tj. například Kordiller či Alp (a s nimi spojených útvarů). Pásemná horstva leží na dlouhých zemských rupturách, podle kterých se Země pomalu rozpíná (EE theory)
 3. PÁSEMNÁ POHOŘÍ - vznikají při střetu oceánské a pevninské litosf.desky. Místa s častým zemětřesením a sopečnou činností. PANGEA - 1 velká prapevnina, rozpadem vznikly světadíl
 4. procesů exogenních. Jedná se o struktury planetárního významu - pásemná pohoří, štíty, oceánské rifty atd (v geologii o nich hovoříme jako o hlavních morfostrukturách kontinenů nebo oceánů). Tabulka 1: Hierarchická klasifikace terestrických geomorfologických forem podle velikosti Řád Předpokládaná velikos
 5. Pásemná pohoří. Vznikla vyvrásněním hornin usazených v korytovitých (synklinálních) prohlubních zemské kůry. Tato plošná koryta nazýváme - geosynklinály (Karpaty, Alpy, Kavkaz, Andy, Kordillery
 6. Kordillery a Andy - Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek, činné sopky v těchto pohořích: Sv. Helena, Popocatépetl, Chimborazo, Nevado del Ruiz 3) neutrální-na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél seb
 7. - pásemná pohoří - Himaláje, Kavkaz, Kordillery, Alpy, Karpaty - mohutné tlakové síly → způsobují stlačování oceánského dna a ohýbání vrstev usazenin → poblíž pobřeží → zvrásněné usazeniny jsou vyzdvihovány z mořského dna → na okraj pevnin

subdukční zóny je západní pobřeží Jižní Ameriky mohutná pásemná pohoří lemující celé toto pobřeží s četnými projevy vulkanismu. V místech vzájemného dotyku se nachází řada epicenter zemětřesení. o Existují však i místa, kde dochází k setkání dvou kontinentálních dese Při kolizi pevninských okrajů desek vznikají pásemná pohoří se silnými zemětřeseními na aktivních tektonických švech-geostrukturách. Subdukční i akrekční zóny jsou lemovány hlubokomořskými příkopy a významně obklopují Pacifik. V tomto pásmu jsou registrovány tři čtvrtiny světových zemětřesení Geologický proces, během něhož vznikla pásemná pohoří. Jeho součástí je tektonické porušení hornin, zdvih pohoří, metamorfóza i magmatismus. Dnes soudíme, že k orogenezi dochází při střetu desek. P Paleontologie. Věda studující živočichy a rostliny geologické historie. Dělí se na zoopaleontologii, která se.

pásemná pohoří. K nejstarším pásemným pohořím Evropy patří vysočiny táhnoucí se z Irska přes Skotsko a Skandinávii na Špicberky (Kašparovský, 2002, str. 14). Toto pohoří vzniklo na počátku prvohor kaledonským vrásněním a v současné době to jsou denudovaná5 plochá horsk Vesměs se jedná o oceánské desky, které se podsouvají pod desky kontinentální. Typickým příkladem subdukční zóny je západní pobřeží Jižní Ameriky ( mohutná pásemná pohoří lemující celé toto pobřeží s četnými projevy vulkanismu. V místech vzájemného dotyku se nachází řada epicenter zemětřesení

Silur :: Prvohor

Koncem jury proběhlo nové vrásnění a vznikla nová pásemná pohoří. Vrásnění doprovázela silná sopečná činnost. Jižní kontinent, Gondwana, byl již rozdělen v jednotlivé světadíly. Na podnebí v juře můžeme usuzovat z několika nápadných jevů. Neznáme žádné stopy zalednění Pásemná pohoří = dlouhý pás souvislého pohoří Vrásnění z hlediska historie : Kaledonské - prvohory -začátek hercinské (varijské)- konec prvohor alpinsko - himalájské (alpinské) - od konce druhohor až po dnešek = vznik vrás, zlomů a pásemných pohoří 3. rozvojem kvetoucího rostlinstva. Rozsah a tvářnost kontinentů se postupně přiblížily dnešnímu stavu: v terciéru proběhly závěrečné fáze alpínského vrásnění (tj. vznikly Alpy, Karpaty a další pásemná pohoří) a moře definitivně ustoupilo z těchto oblastí. Text: Prof. Jan Petránek Odkazy. stratigrafi vzniklo pohoří Ural. Karbonská kolize má za následek vyvrásnění mohutného variského horstva v Evropě, pásemná pohoří v severozápadní Africe a ve východní části severní Ameriky (Chlupáč a kol., 1999, 2002). Pangea v té době spojovala většinu kontinentální kůry Země Vlivem vnitřních pochodů Země vznikají pásemná pohoří či tabule. Sopečná činnost vynáší z nitra Země nový materiál, který je ukládán jak vertikálně tak i horizontálně. Horstva jsou vlivem erozivních činitelů opět zahlazována, čímž dochází ke vzniku sedimentů a rozsáhlých rovinatých oblastí

Svekofennidy - Wikipedi

10. Vyjmenuj pásemná pohoří. 11. Popiš vznik vrásy a vznik zlomu. 12. Popiš části vrásy. 13. Co je vrásový přesmyk? 14. Jak se mohou kry vůči sobě pohybovat? 15. Co je to hrásť a jak vzniká? 16. Co je to příkopová propadlina a jak vzniká? 17. Jaká vrásnění na Zemi v historii proběhla? 18. Vyjmenuj vrásová pohoří. 19 c) Stará pásemná pohoří - zbytky pásemných pohoří ležící v oblastech štítů, tvořená hlavně paleozoickými nebo spodně mesozoickými sedimentárními horninami; jsou silně denudovaná; Kaledonské pohoří: paleozoické stáří (400 mil. let), Skandinávie, Skotsko. d) Tabule: př. Česká tabule - přimykají se ke.

Konvergentní rozhraní litosférických dese

Tento pohyb způsobuje podsouvání jedné desky pod druhou, v určité hloubce se taví -zaniká zemská kůra oceánská a vrásněním usazenin na bývalém mořském dně vznikají vysoká pásemná pohoří. Viz západní okraj Jižní Ameriky - sopečná pásma And. 21. hodina. VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJ Pásemná pohoří: vznikají podsouváním jedné desky pod druhou (Andy, Himaláje, Kordilery - je to delší pás, později dojde ke zvětrávání a usazování materiálů). Tabule: př. Česká tabule - přimykají se ke štítům, rozlehlé rovinaté oblasti, leží na nezvrásněných horninách. Jsou nezvrásněny, protože jsou to. pásemné pohoří oceánský hřbet tavení desky tření desek. 22. GEOLOGICKÉ DĚJE poruchy zemské kůry Vznikají: působením tlakových sil působením tahových sil PÁSEMNÁ POHOŘÍ. Geologicky lze zájmové území zařadit mezi mladá pásemná pohoří. Anthropogenic impact and morphology channel response of Beskydian gravel-bed rivers: a case study of the Ostravice. Rozsah a tvářnost kontinentů se postupně začaly blížit dnešnímu stavu: v paleogénu probíhaly závěrečné fáze alpínského vrásnění (tj. vznikaly Alpy, Karpaty a další pásemná pohoří) a moře postupně ustupovalo z těchto oblastí

Prvohory :: Pravěký svě

A proč na Marsu nepozorujeme pásemná pohoří, středooceánské hřbety, pásy sopek, všechno ze Země známé důkazy deskové tektoniky? Proč se na Marsu na místo několika vůči sobě vzájemně driftujících litosférických desek vytvořila jen jedna litosférická deska obepínající celou planetu vrásněním usazenin na bývalém mořském dně vznikají vysoká pásemná pohoří. Viz západní okraj Jižní Ameriky - sopečná pásma And. ZŠ Hornická 1325, Tachov, příspěvková organizace Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik byla také pásemná pohoří a díky poklesu hladiny oceánu až o 120 m vznikly pevninské mosty mezi kontinenty nebo mezi pevninou a přilehlými ostrovy. (Hewitt, 2000) Vedle dalších faktorů jsou tyto klimatické oscilace ovlivňovány také Milankovičovými cykly

PPT - Geologické děje (pohyby litosférických desek

1) okraje litosférických desek 3) oblasti sopečné činnosti 2) pásemná pohoří 4) zeslabená místa zemské kůry hranice litosférických desek sopečné oblasti zemětřesné oblasti Druhy zemětřesení 1) tektonická zemětřesení (pohybem ker, 90% všech zemětřesení) 2) sopečná zemětřesení (výbuch sopky, pohyb magmatu) 3. Západní Karpaty jsou součástí pásemného pohoří, které vzniklo alpínskou orogenezí (hlavní fáze vrásnění před 65-30 mil. let). V průběhu této poslední orogeneze byla vytvořena nejvyšší pásemná pohoří na naší planetě (Pyreneje, Alpy, Karpaty, Himálaj, Skalisté hory, Andy)

Endogenní (vnitřní) pochody - ppt stáhnout

Seismická aktivita sopky Agung na ostrově Bali neustává, obavy z erupce sopky přetrvávají. RNDr. Aleš Špičák, CSc. vysvětluje, co vedlo úřady k zavedení preventivních opatření, jaká je aktuální situace a jaké by byly důsledky případné erupce vulkánu Chřiby vznikly vrásněním v několika fázích koncem druhohor a v třetihorách. V důsledku přibližování africké desky k desce evroé byly sedimenty původně uložené na dně moře stlačovány, vrásněny a nasouvány přes sebe tak, že se postupně vynořovaly jako pásemná pohoří f) V místech, kde se podsouvá oceánská (litosférická) deska pod oceánskou vznikají pásemná pohoří. --> - V rámci tématu Tektonické jevy vypracuj následující otázky: 1. Čím se zabývá obor geologie tektonika? 2. Jaké znáš typy tektonických poruch? 3

Neznáme žádné vesmírné těleso kromě Země, které by mělo pásemná pohoří, jaká vznikají podél subdukčních zón nebo při srážkách pevninských desek. Neznáme také jiné těleso, na kterém by byl vyvinut život. Neznáme ani těleso, na kterém by existovaly oceány vody Evropa [název odvozen z asyrského ereb, země, kde zapadá slunce, záp. země, jako protiklad k asu, země východu, odtud Asie], světadíl na sev. polokouli, záp. část Eurasie; 9,97 mil. km2 (s ostrovy 10,5 mil. km2), 732 mil. obyv. (2002) srov. 688 mil. obyv. (1982), s největší hustotou zalidnění ze všech světadílů (76 obyv. na 1 km2 - 2002 srov. 66 obyv. na 1 km2 - 1982)

jak vznikla Země - jak vznikla Země - Jak vznikla Zem

Velká pásemná pohoří jsou, díky kombinaci seismické aktivity, velkého výškového gradientu a velkého zalednění, místy, kde laviny všech typů padají velmi často (z geologického hlediska pořád). Stan v zimních horách musí být schopný především odolávat nepřízni a počasí Pásemná pohoří prostupnjí mohutným obloukem území státu od severu k jihu, vytvářejí kotliny protékané řekami (Yukon aj.). Místy doznívající sopečná činnost. Nejvyšší hora je Mt. McKinley, 6194 m n.m., nejvyšší hora USA. Ledovce sestupují místy až k moři (Malaspina). Arktické a subarktické podnebí ČESKÁ REPUBLIKA FG I. - POVRCH, GEOLOGIE A GEOMORFOLOGIE Na našem území nenajdeme rozsáhlé nížiny nebo velehory. Povrch ČR je tvořen mozaikou rovin, pahorkatin, údolí, vrchovin a hraničních pohoří. GEOLOGIE = věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu, vývoj Na západním pobřeží kontingentu Ameriky vznikají pásemná pohoří. GEOLOGICKÝ VÝVOJ : Z celosvětového hlediska je jura mořskou periodou. Koncem střední jury dochází k velké záplavě, která trvá do jejího konce. Je zaplavena část Severní Ameriky, velká část Asie, část Afriky, Indie a západ Austrálie 6) Vysvětlete pojmy: (8) a) voštiny b) úmoří c) vnitřní moře d) Golfský proud e) matečná hornina f) Pangea g) salinita h) pásemná pohoří tc-lit-desky

 • Thomas brodie sangster csfd.
 • Kittlova mast slozeni.
 • Bazoš zemědělské stroje.
 • Kastelán kroměříž.
 • Radegastovna praha 9.
 • Druhy zásuvek.
 • Kde je palestina.
 • Čpp online pojištění.
 • Skripani zubu u psa.
 • The professional 1981.
 • Zmetání u krav.
 • Auto kemp kokořín.
 • Liam neeson batman.
 • Blíženci povolání.
 • Trenýrky pro páry.
 • Periodický zákon.
 • Stredocesky kraj policie.
 • Metaphysics.
 • Šátky s mandalou.
 • Odile versois.
 • Největší ostrov evropy.
 • Oplatky.
 • Vznik pohoří.
 • Baterie samsung eb f1a2gbu.
 • Synchronizace casu cmd.
 • Cigarety s nejnižším obsahem nikotinu.
 • Úřad pro ochranu osobních údajů konzultace.
 • Sekačka honda hrg 536 vl.
 • Vulvodynie léčba.
 • Convert ansi to utf 8.
 • Bramborová kaše se zelím.
 • Claudia schiffer cosima violet de vere drummond.
 • Sbohem roxano download.
 • Obetrol.
 • Uml srozumitelně.
 • Pastrami recipe.
 • Velká pardubická taxis.
 • Levné vodovodní baterie.
 • Ústřední topení vypuštění.
 • Hotel bellagio las vegas.
 • Crohnova choroba diskuze.