Home

Přeměněné horniny v čr

Mineralogie - Horniny (petrologie) - Přeměněné horniny

SP7 Granit-žula | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v

VLKOVÁ, Věra. Horniny - vyvřelé, usazené, přeměněné. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 06. 2016, [cit. 2020-12-05] V Českém masivu převažují vyvřelé horniny, např. žula a přeměněné horniny např. ruly. Geologická stavba je zde pestřejší. V Západních Karpatech převažují usazené horniny, např. pískovce, jílovce, vápence. Geologická stavba je zde méně pestrá Mineta černošedá hornina, která obsahuje hlavně biotit v husté základní hmotě ± ve vyrostlicích (drobné, nepravidelně omezené šupinky) porfyrické struktury. Tato poměrně rychle větrající hornina nemá praktické použití. 5.3. VÝLEVNÉ (VULKANICKÉ) HORNINY 5.3.1. K Y S E L É V Y V Ř E L I N Y 5.3.1.1 Horniny přeměněné (metamorfované) - metamorfóza - proměna, přeměna - dekorační účely. za vysokých teplot a tlaků, nahrazení původních minerálů novými. regionální přeměna - působením tlaku a teploty dochází k vrásněí v důsledku střetu litosférických desek, postiženy jsou velké oblast

Název. Termín rula používaný v češtině a slovenštině je odvozen od názvu města Ruhla v německém Durynsku, známém výskytem rul. V ostatních jazycích se používá německého slova gneis, starého saského hornického označení této horniny ze 16. století. Pravděpodobně jde o výraz ze staré horní němčiny: gneisto, střední horní němčiny: ganeist(e), g(e. Žula obsahuje v podstatném množství křemen a živce, přičemž draselný živec převládá nad plagioklasem. Tím se žula liší od granodioritu , u něhož převládá plagioklas . Z dalších minerálů bývá přítomen biotit , muskovit , turmalín , granát apod

Název materiálu: Horniny p řeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvo řen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je ur čen pro ro čník: 9 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Žáci umí vyjmenovat základní výlevné horniny a chápou jejich rozdíly v mineralogickém složení. Znají význačné hory v ČR a naleznou je na mapě. KLÍČOVÁ SLOVA: magma, magmatické (vyvřelé horniny) výlevné, pyroklastické horniny, sopečné sklo, sopečný popel, láva, pemza, tuf, ryolit

Přeměněné horniny - Studuju

Horniny lze definovat jako: směs. Vulkanity neboli horniny výlevné doprovázejí sopky. Láva se vylévá v proudech, příkrovech, kupách a utuhne nejčastěji jako čedič (bazalt - to je totéž cizím slovem). V naší republice je to běžná hornina, staví se z ní, drtí se na štěrk, ale neradíme použít jej na dlažební kostky přeměněné horniny - horniny vznikající ze všech druhů hornin v důsledku působení vyšších teplot a tlaků. rozsyp - nezpevněná usazenina obohacená těžkými užitkovými minerály. sopečná brekcie - hornina tvořená úlomky vulkanických hornin. subdukce - podsunování do hloubk

Přeměněné horniny (metamorfované) Mohou vznikat ze všech typů hornin působením zvýšené teploty a tlaku. Dochází k rekrystalizaci minerálů. Teplota ovšem není tak vysoká, aby došlo k roztavení hmoty jako u hornin vyvřelých. Mezi běžně rozšířené metamorfované horniny patří např Horniny ČR značení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.10 ředmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: YZ Á RA - GEOLOGIE Autor: an Vavřín atum vytvoření: 28. 7. 2013 Ročník: 2. ročník opis výukového materiálu: Žák si zopakuje vznik, význam a výskyt důležitých hornin v ČR. Tento pracovní list navazuje n o Nerosty a horniny se rozpadají na menší částice. o Příčiny: změny teploty, mrazové zvětrávání-klima: suchým nebo chladným · 2. CHEMICKÉ. o Dochází ke změnám minerálů (nerostů), kdy hlavními činiteli jsou voda, vzdušný kyslík a oxid uhličitý rozpuštěný ve vod HORNINY Horniny najdeme na povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Na některých místech bývají překryty půdou. Jsou složeny z nerostů. Rozdělení hornin podle vzniku: 1) MAGMATICKÉ 2) USAZENÉ 3) PŘEMĚNĚNÉ 1) MAGMATICKÉ (vyvřelé) - vytvářely se v době, kdy vznikala planeta Zem Přeměněné horniny Geologie vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Přeměněné horniny metamorfované vznikají v hloubce z vyvřelých nebo sedimentárních hornin za vysoké teploty (200 - 700°C) a tlaku (600 MPa) nebo působením chem. roztoků Obr. 1: Schéma vzniku hornin pluton, masiv přeměněné horniny Obr. 1: Schéma vzniku hornin Obr. 2: Geologická mapa ČR Dělení.

Horniny - vyvřelé, usazené, přeměněné - Digitální učební

 1. 11) Přeměněné (metamorfované) horniny Metamorfóza hornin je přeměna hornin v zemské kůře vzniklá účinkem vnitřních (endogenních) sil. Zejména zemské teplo, vnitřní tlaky a chemické působení vodních roztoků, přehřátých par a plynů. Přitom se mění textura a struktura hornin
 2. erálech » Horniny přeměněné. 10. Horniny přeměněné (metamorfity) Metamorfované horniny vznikají přeměnou vyvřelých, usazených a starších přeměněných hornin, a to obvykle za zvýšených teplot a tlaků. Horniny mohou během geologických procesů měnit svoji polohu v zemské kůře
 3. V. Přeměněné horniny. Přeměněné horniny (metamorfované horniny, metamorfity, metamorphic rocks) je souborné označení pro všechny horniny, které byly změněny metamorfózou, tj. přizpůsobením matečné horniny (protolitu) odlišným podmínkám teploty, tlaku a chemizmu prostředí.Kombinace těchto podmínek jsou vždy velmi proměnlivé
 4. Svým složením tato hornina odpovídá oligoklas-andesinu. V ČR je její výskyt znám z lokalit u Uherského Brodu, hojnější nicméně jsou tzv. paleoandezity, dříve označované jako porfyrity. Název pro horninu zavedl L. V. Busch (1836) podle metamorfity (metamorfované horniny, přeměněné horniny, metamorphic rocks.
 5. Horniny (petrologie) Příspěvky. Přeměněné horniny. 8. 2. 200

Geologie ČR :: Zeměpis

10) Stavební pojiva (stavebniny, cementy, matloviny) jsou: a) přírodní horniny účelově upravené lidskou činností b) vytvořeny člověkem tavením, vypalováním či jinou přeměnou z přírodních hornin; c) umělé materiály vytvořené lidskou činností d) přírodní horniny vytvořené lidskou činnost budeme brát zemskou kůru jako celek, vyvřelé a přeměněné horniny tvoří asi 90% a na usazeniny zbývá sotva 10%. To nesouhlasí s našimi zkušenostmi, protože různé typy hornin jsou v kůře rozmístěné nerovnoměrně. Vyvřelé a přeměněné horniny kralují v hlubších patrech. Na zemském povrchu je situace jiná HORNINY VYVŘELÉ: Horniny sopečného původu: magma na zemském povrchu = láva, je pórovitá a lehká sopečný popel, sopečné sklo - obsidián, pórovitá pemza Horniny vyvřelé - výlevné: vylité magma rychle tuhne, horniny jsou převážně jemnozrnné v ČR rozšířené v Českém Středohoří a Doupovských horách čedič. Na povrchu Země převládají horniny vyvřelé a přeměněné (cca 95%) Základní vlastnosti hornin. 1)Minerální složení hornin - podle zastoupení v hornině (podstatné minerály - nad 10% a vedlejší minerály; přídatné minerály (pod 5%; jenom pod mikroskopem)) 2)Barva - světlá a tmav

5. HORNINY VYVŘELÉ (MAGMATICKÉ) - FSv ČVUT v Praz

Migmatity jsou přeměněné horniny, které jsou tvořeny dvěmi složkami - rula a granit. Jsou ovšem migmatity, které jsou tvořeny amfibolitem. Vzniká ají tak, že roztavené magma a jeho páry vnikají do mezer mezi jednotlivými vrstvami (břidličnatost) To není ani trochu pravda :) Kde kdy může být hornina menší jako minerál :) Zásadní rozdíl je v tom, že minerály mají ve všech směrech stejné chemické a fyzikální vlastnosti a tudíž je lze vyjádřit chemickým vzorcem, zato horniny nikoliv •nejčastěji se vyskytují v náplavových oblastech řek, případně ledovců, ale i v mělkých, příbřežních oblastech moří a velkých jezer; • výskyt ČR: střední Čechy (Brdy), Česká křídová tabule, Železné hory, Jeseníky •využití: drcené kamenivo (štěrk

Přeměněné horniny strana 23 1. Usazené horniny na mořském dně a na pobřeží; vyvřelé (vulkanické) horniny v oblasti kolize litosférických desek, kde je aktivní sopečná činnost; metamorfované horniny v oblasti podsouvání litosférických desek, kde je velký tlak a teplota. 2 Hlavní stránka > Výsledky hledání: 650_7a:přeměněné horniny Hledej: všechna pole název autoři klíčová slova datum zveřejnění instituce typ dokumentu název konference ISBN/ISSN číslo projektu plný text číslo záznam Důkazy pro to získali při geologickém mapování, kdy pozorovali přechody od hornin se strukturami méně tlakem a teplotou pozměněnými až po velmi silně přeměněné horniny, jejichž minerální složení a stavba mohou vzniknout jen v opravdu hlubinném prostředí, pod váhou nadložních hornin

moŘem, v kterÉm se usazovaly nĚkolika kilometrovÉ vrstvy usa - zenin. pŘemĚnĚnÉ na ruly a svory se vyskytujÍ v pohoŘÍch. starohory - usazenÉ horniny na konci starohor hercynskÉ vrÁsnĚnÍ ŽeleznÉ hory starohory - pŘemĚnĚnÉ horniny HORNINY 22 Procvičuj si více na www.skolasnadhledem.cz, zadej kód 483 022 Usazené (sedimentární) horniny Roztřiď usazené horniny na úlomkovité, chemické a organické. Do křížovky doplň usazené horniny. V pátém řádku se skrývá těleso (útvar), které usazené horniny nikdy netvoří

Přírodopis 9. :: Pomocnik

 1. eralogie (nerosty, horniny, fyzikalni a chemicke vlastnosti, p.ehled nerost.) ś petrologie (vyv.ele horniny, usazene horniny, p.em.n.ne horniny) ś geologicke d.je vnit.ni a vn.j.i ś p.dy ś podzemni vody a prameny ś geografi cky vyvoj a stavba .eske republiky.
 2. v tomto týdnu konečně dokončíme horniny. Čeká nás poslední kapitolka, kterou jsou Přeměněné horniny. Opět si, prosím, vytvořte zápis do sešitu a vyplňte úkoly, dle zadání v prezentaci a za pomoci učebnice či internetu. V příštím týdnu se pustíme do opakování hornin. Opatrujte se
 3. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51
 4. Metamorfované (přeměněné) horniny vznikají ze všech druhů hornin v důsledku vysokých teplot, tlaků a chemizmu prostředí, kterým jsou horniny v zemské kůře vystaveny ; Je možné, že pod podlahu byl umístěn z pověrečných důvodů. Rozpracovaný mlýnský kámen, otesek, byl nalezen u Strejcovského mlýna
 5. Přeměněné horniny jsou také železnobrodské břidlice a křemence (Bílá skála u Příchovic). Druhý, krkonošsko-jizerský pluton tvoří zhruba oblast od Chrastavy po Sněžku. Ten utuhl v karbonu a jeho žuly tvoří většinu jizerskohorských skalních útvarů. Ve třetihorách se k nerostnému složení hor přidaly další.

Některé kyselé (světlé) horniny (např. syenit) křemen vůbec neobsahují. Žula (granit) Stavba všesměrná. Sloh . celokrystalický (všechny minerály, i když mohou být různě velké, jsou dobře patrné) granitický (křemen mléčné, bílé až ledové barvy krystaloval jako poslední, je tedy neštěpný a lesklý. Pravidelně. Vyhaslé sopky v ČR: v okolí Bruntálu (Venušina sopka, Velký a Malý Roudný), Říp . 9 TEKTONICKÉ PORUCHY PŘEMĚNĚNÉ HORNINY (METAMORFOVANÉ) - vznikají působením tlaku a teploty při horotvorných procesech pevné horniny se dostanou do hloubky, kde se částečně taví (200-700 °C, vyšší teplota = horniny vyvřelé. přeměněné horniny (metamorfované) horninový cyklus - nakreslit, umět vysvětlit. LITOSFÉRA. kamenný obal země, zemská kůra +nejsvrchnější část zemského pláště těžba uranu v ČR - nyní už žádná těžba, dříve Jáchymov, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Boční II/1401 141 31 Praha 4 IČ 67985530 tel: +420 267 103 111 gfu@ig.cas.cz O nás Geofyzikální ústav Akademie věd ČR (GFÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování.

Rula (hornina) - Wikipedi

Jak vznikají organogenní usazené horniny? Napiš 4 příklady organogenních usazenin. Z čeho a kdy vzniklo černé uhlí? Kde se v ČR těží? Z čeho a kdy vzniklo hnědé uhlí? Kde se v ČR těží? Co je to antracit? Co je to lignit? Čím se liší? Co je ropa? Z čeho vzniká a jak vypadá? Z čeho a jak vznikají horniny přeměněné V tabulce uspořádané nejběžnější metamorfity s údaji o původní hornině, způsobu metamorfózy, minerálním složení horniny a popisem vzhledu metamorfitu. Úvodní stránka » O minerálech » Horniny přeměněné » Přehled metamorfit

tvoří se na dně moří především hromaděním vápenatých schránek živočichů hlavně korálnatců, prvoků, měkkýš v souvislosti s pohyby v nitru Země nebo při sopečné činnosti (vyvřela na povrch Země). /magmatické horniny/ ŽULA: tvoří ji několik nerostů, používá se jako stavební kámen - stavby budov, železnic i silnic, zhotovují se z ní schody, obklady stěn, používají také sochaři, obrubníky chodníků, dlažební kostky. V ČR Jelikož se ale jedná o přeměněné horniny, které byly sekundárně vystaveny vysokým tlakům a teplotám, není možné jejich přesnější radiometrické datování. Českomoravská vrchovina byla v dávné geologické minulosti součástí tzv. variského pohoří, které se táhlo napříč celým tehdejším kontinentem (jenž.

Rozdělení věku člověka Dospělost. Ontogeneze člověka - Wikipedie. Ontogeneze člověka je průběh vývoje lidského jedince. Ontogenetické fáze. prenatální období (od oplodnění do porodu) oplozené vajíčko - od oplození (spojení vajíčka se spermií v děloze nebo ve zkumavce) do konce 1. týdne; embryo (zárodek) 2. týden - 8. týden PŘEMĚNĚNÉ HORNINY 26 Co je přeměna hornin, kde a jak k ní dochází 26 Názvy přeměněných hornin 28 vydal Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. v květnu 2015 ISBN 978-80-904072-1-3. ZEM - DYNAMICKÁ PLANETA ÚVOD Horniny, které nacházíme na zemském povrchu

Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio -CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Geologie-Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháče Poslední skupinou hornin jsou horniny přeměněné čili metamorfované. Použijeme prezentaci s výkladem a obrázky - ZDE; Zápis - snímky 1,2, 5, 6, 13, 9 v prezentaci, pod zápis si překreslete ze str. 26 v učebnici obrázek s popisem uspořádání minerálů v rule Odesílací úkol není. 9.11. Téma: Litosfér

Zbytkové magma obsahuje dále také mnoho vody a oxidu uhličitého, a je proto velmi pohyblivé. Může ztrhnout v puklinách již dříve vytvořených hornin, přičemž vznikají často i obrovské krystaly. Tyto světlé horniny, složené hlavně z živce a křemene, se označují jako pegmatity Oblast středočeská je zastoupena v prostoru Železných hor jednotkami železnohorského krystalinika, poličského krystalinika, hlinecké zóny a chrudimského paleozoika. Jejich horniny jsou většinou nepřeměněné nebo jen slabě přeměněné - břidlice, droby, slepence, kvarcity, vápence a fylity Horniny přeměněné Jak stárne kámen Fotografie dětí z družiny v Nečíni kámen vytěžený z lomu - narozený F6 rozpadá se F3 tmavne F5 porůstá lišejníkem F2 zarůstá mechem Majda Tyrmerová zarůstá mechem F1 zapadává jehličím Článek se zabývá výukou, ve které žáci poznávají horniny a jejich charakteristické znaky. Žáci se učí horniny nejen poznávat, ale i pozorovat a třídit do 3 hlavních typů podle způsobu vzniku

Větší plochy rybníků se nacházejí v pahorkatině Blatenské, Strakonicko-písecké, v úvalu Strakonicko-protivínském, v pánvi Českobudějovické a pahorkatině Bavorovské. Na celém území okresu převládají vyvřelé horniny (žuly, granodiority a syenitové porfyry) a přeměněné horniny, tzv. krystalické břidlice (hlavně. V ČR se zemětřesení projevují v rojích - mnoho otřesů za sebou Přizpůsobení architektury zemětřesením Přeměněné (=metamorfované) horniny Vznikají procesem zvaným metamorfóza = působení vysokých teplot a tlaků, kdy dojde k přeměně horniny. Mění se chemické složení a vnitřní uspořádán Vyvřelé horniny Usazené horniny Přeměněné horniny Žák si zopakuje znalosti učiva předchozích ročníků, které budou obohaceny souvislostmi poznanými v hodinách F, CH, Z. (Vlastnosti prvků a sloučenin při různých fyzikálních a chemických vlivech atd.). Žák naváže na znalosti ze zeměpisu, pochop Navíc zasahuje i mimo ČR (v Rakousku až k Dunaji, v Německu po Horní Falc a Sasko-lužickou oblast, Polsko - sudetská pohoří). Horninové složení ČM je velice pestré, přesto výrazně převažují horniny přeměněné (metamorfované): ruly, svory, fylity. Navíc zde nalezneme rozsáhlé oblasti budované hlubinným Přírodopis 9 pro základní školy Geologie a ekologie (978-80-7235-496-2) Kniha - autor Vladimír Černík, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zem. ve vesmiru, vznik Zem. a jeji stavba ś mineralogie (nerosty, horniny, fyzikalni a chemicke vlastnosti, p.ehled nerost.) ś petrologie (vyv.ele horniny, usazene horniny, p.em.n.ne horniny) ś geologicke d.je vnit.ni a vn.j.i.

V podloží vyvřelých a usazených hornin jsou v Českém středohoří zastoupeny přeměněné horniny a hlubinné vyvřeliny, řazené obvykle k tzv. krušnohorskému krystaliniku. To je přítomno téměř pod celým Českým středohořím až po linii Děčín - Česká Lípa Geologická stavba jesenické oblasti je velmi složitá a neobyčejně pestrá. Všechny geologické doby od starohor až po čtvrtohory v ní zanechaly své stopy. Zastoupeny jsou zde horniny vyvřelé, usazené i přeměněné. Největší zastoupení mají horniny přeměněné (metamorfované) (Horniny přeměněné jsou v grafech zařazeny k horninám, ze kterých vznikly, tj. část k vyvřelým a část k usazeným.) Zkamenělá jádra kmenů stromů Která skupina minerálů se nej-více podílí na stavbě nejběž-nějších hornin? Za horniny lze považovat i meteority, které dopadly na zemskou kůru z meziplanetár-ního. vyvřeliny a přeměněné horniny usazené horniny (flyš) oba celky odděluje pás Vněkarpatských sníženin (Znojmo-Brno-Vyškov-Přerov-Ostrava) geologický vývoj: prvohory - průnik moře na území ČR ( krasy (Moravský kras, Český kras, Barrandien) všechny půdy v ČR jsou zhruba 10 000 let staré.

Žula - Wikipedi

Horniny přeměněné. Horniny, Energetické suroviny - 4. roč. NEŽIVÁ PŘÍRODA Horniny a nerosty. Usazené horniny. prezentace vytvořená v MS PowerPoint. 5.Priroda_Slovenska - Základná škola v Kriváni. hlubinný vulkanismus. Prezentace - Horniny 9. třída HORNINY A NEROSTY učebnice str.15 Tvoří pevninu naší planety, ale i dna moří a oceánů Na vysočinách vystupují nad okolní povrch a tvoří tak hory nebo celá pohoří. V nížinách jsou pokryty vrstvou půdy Rozlišujeme 1. horniny VYVŘELÉ 2. horniny PŘEMĚNĚNÉ 3. horniny USAZEN Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vybudovala geopark s horninami z celé Moravy a Slezska. Odborníci z katedry geologie jej vybudovali v prostoru hned za budovou školy. Nachází se v něm celkem 45 exponátů z 31 lokalit o celkové hmotnosti zhruba sto tun. Nechybí mezi nimi vzácný travertin z Kokor, supíkovický mramor, granit z Mrákotína nebo pískovec s. CHEMICKÉ A ORGANICKÉ SEDIMENTY 6OtQLWp CaCO 3 20 - 50 0R VNp PpQ NRQWLQHQWiOQt .ODVWLFNpDRUJDQRJHQQt VOtQ VOtQRYHF StVþLWêVOtQRYHF (opuka).DUERQiWRYp CaCO 3 > 50 .RQWLQHQWiOQt PpQ PR VNp &KHPLFNp travertin Y tGORYHF 2UJDQRJHQQt YiSHQHF Silicity SiO 2 > 70 .RQWLQHQWiOQt PR VNp &KHPLFNp JHM]tULW OLPQRNYDUFLW 2UJDQRJHQQt diatomit N HPHOLQD , radiolarit, spongilit, EXOLåQt Kde a jak najít zkameněliny: Kde se vlastně hledají zkameněliny? To je hledáte jen tak v zemi? A můžu si i já najít nějakou?, ptají se lidé téměř pokaždé, když slyší, že se člověk zabývá paleontologií. Odpovědi na všechny tři otázky jsou přitom velmi jednoduché. Více informací naleznete v našem článku

Jak vznikají nerosty a horniny - ČGS: Svět geologie

Horniny přeměněné. Metamorfované horniny sa najčastejšie klasifikujú na základe minerálneho zloženia pôvodnej horniny (protolitu) a/alebo na základe textúry, ktorá v novej hornine vzniká. Pri premene ílovitých (pelitických) hornín vznikajú fylity, svory a pararuly Horniny se dělí podle způsobu jejich vzniku do tří základních skupin: vyvřelé (magmatické), usazené. Dalešice s nejvyšší hrází v ČR (asi 100 m). Kraj Vysočina oplývá rovněž velkým počtem rybníků. Nej-větší z nich leží v okolí Žďáru nad Sázavou (Velké Dářko a další). Českomoravskou vrchovinu tvoří přeměněné horniny s malým obsahem živin, převahou SiO 2, což j Které 2 horniny vznikají stmelením štěrku a jaký je mezi nimi rozdíl? K čemu se využívají jíly? Kde najdeme v ČR spraše? Která hornina vytváří v přírodě nápadné vrcholy či skalní útvary. Tato hornina je velmi pevná. Jak vzniká rašelina? Jaké typy uhlí známe. Kdy a z čeho vzniklo černé uhlí Žáci by tedy měli umět přiřadit konkrétní horninu do jedné ze 3 hlavních skupin (horniny vyvřelé, přeměněné a usazené) na základě jistých charakteristických znaků. V rámci vyučovací hodiny může učitel rozdat do každé skupiny vzorky lokálně častých hornin umístěných v papírové krabici

vyvřelé horniny. čedič neboli bazalt . nejhojnější výlevná (sopečná) vyvřelá hornina. odlučnost: sloupcovitá . 2 pohoří v ČR: České středohoří, Doupovské hory . 2 hory na České tabuli v ČR: Říp, Trosky . znělec neboli fonolit . světle šedá až nazelenalá výlevná vyvřelá hornina. odlučnost: deskovit Přeměněné horniny (metamorfity) vznikly přeměnou starších magmatických, sedimentárních nebo metamorfovaných hornin za různých teplot a tlaků. Z hlediska typu metamorfózy rozlišujeme horniny regionálně a kontaktně metamorfované. Při regionální metamorfóze spojené obvykle s velkým vrásněním jsou přem

prezentace k doplnění výkladu a k opakování. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Rozdělíme si horniny podle vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Pomůže nám k tomu polarizační mikroskop a další vybavení geologické laboratoře. Poznáte, jak které horniny využíváme, jakým způsobem se těží a jak se do starých lomů vrací příroda Budují ji silně přeměněné (metamorfované) horniny prekambrického a paleozoického stáří, převážně biotitické až biotit-amfibolické ruly a migmatity, které jsou prostoupeny intruzivními tělesy hlubinných granitoidních hornin (obr. 11.1.1.2, 11.1.1.3 a 11.1.1.4), jež tvoří dva velké plutonické komplexy (středočeský. Horniny - vznik a vlastnosti všech 3 skupin (usazené, vyvřelé, přeměněné) 6V4; 6V7 Zástupci hornin v jednotlivých skupinách a jejich význam 6V4 Určování vzorků hornin 7V5 Vliv těžby na životní prostředí; šetrné nakládání se surovinami; obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Z8 - Těžba ner. surovin; GV9 - zdroj V ČR jedna z mála domácích nerostných surovin jichž máme dostatek. • Horniny přeměněné (metamorfované) vznikly také ze zvětralých úlomků hornin, ale: -ve větších hloubkách pod zemským povrchem -za větších tlaků než horniny usazen

Vyvřelé a přeměněné horniny budují spíše hlubší části zemské kůry a na zemský povrch tak vystupují asi jen na čtvrtině plošné rozlohy pevnin Horniny, ve kterých nalézáme zkameněliny. Největší množství fosilií se nachází v sedimentárních horninách, v jílovitých břidlicích, ve vápenci a v pískovci, kam. Přeměněné horniny. Takzvanou šokovou přeměnu vyvolává dopad meteoritu. Který z následujících minerálů vznikl šokovou přeměnou? vltavín citrín. Ryby. cejn perleťový. Triviální názvy. močovina aminobenzen karbonyldiami U plastické horniny vzniká působením tlaku vrása = horniny zůstanou uloženy stejně, akorát dojde k prohnutí. Tímto způsobem vzniká vrásový reliéf a vrásová pohoří - v ČR jsou to Karpaty, které vznikly až v druhohorách, proto jsou plastické. Typické jsou úzké hřebeny a příkré svahy

Poraď, kam se vydat- za zkamenělinami-_____ - do pískovcových skalních měst-_____ - do vulkanických oblastí-_____ 6) Vybarvěte na mapě s využitím geologické mapy ČR v učebnici na str. 64(červeně- žula, černě- gabro, modře- čedič) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová Materiál. VYBRANÉ HORNINY A NEROSTY NAŠEHO REGIONU. 22. Přeměněné horniny. PETROLOGIE. Příklady úkolů a seznam přírodnin. TruVision DVR 40. řešení. MINERÁLY A ICH STAVBA. Legislativní úprava výroby masa a masných výrobků v ČR se opírá.

PPT - Geologický vývoj a stavba ČR PowerPoint Presentation

České diamanty - Časopis Vesmí

složení horniny pak do značné míry určuje obsah bazických kationtů v půdě, obsah rozpustných solí a živin a rovněž koncentrace rizikových prvků geogenního původu. Rozlišujeme horniny kyselé (na živiny velice chudé), neutrální, bazické (živinově bohaté) a ultrabazické Horniny - opakování 1 . Přečti text a odpověz na otázky Země je stará asi 4,6 miliardy let. Nejstarší horniny, které byly nalezeny, se vytvořily při sopečných erupcích před stovkami milionů let. Tyto horniny stále vznikají, kdykoli sopka vybuchne. Nazývají se vyvřelé horniny a jsou to např. žula a čedič pŘemĚnĚnÉ horniny - rŮst teploty. jÍlovÁ bŘidlice. fylit - svor - pararula. vÁpenec. mramor (krystalickÝ vÁpenec) Žula (kyselÁ vyvŘelÁ hornina) ortorula. gabro, ČediČ (zÁsaditÉ vyvŘelÉ horniny) zelenÁ bŘidlice - amfibolit. fylit: v Čr napŘ. hornÍ lipovÁ.

Hornina - Wikipedi

Přeměněné horniny. Slepá mapa ČR; 451x. Pohoří ČR a jejich vrcholy; 04.11. 2020. SMART Online v MS Teams; 23.10. 2020. Řešení pro smíšenou výuku ve škole - učitelský notebook; 20.10. 2020. Řešení pro smíšenou výuku ve škole - pevný pc ve třídě. Přeměněné horniny - se tvoří strukturní či minerální přestavbou již existujících hornin pod vlivem změny teploty nebo tlaku. Tvar a omezení minerálů v horninách 3.1. vlastní omezení - všechny nebo převážná většina ploch krystalu jsou dokonale vyvinuty, krystalizovaly jako první částečně cizí omezení. atlas obrázků nerostů a hornin, v nichž se vyskytují; nerosty typické pro vyvřelé (rozliš světlé a tmavé horniny), usazené a přeměněné horniny; obrázky . 10. ČESKÉ POLODRAHOKAMY. názvy nerostů těžených v ČR, které se dají využít jako šperkařské kameny; lokality + způsoby těžby; historie jejich používán Převážně se jedná o metamorfované bazické vulkanity, méně jsou zastoupeny intruzívní horniny typu gaber, gabrodioritů až dioritů. Hojně se zde vyskytují tufové a tufitické horniny přeměněné v páskované amfibolity, amfibolicko-erlánové stromatity, aktinolitické břidlice apod Horniny a minerály Minerály a jejich vlastnosti Systém a zástupci minerálů Horniny Usazené horniny Vyvřelé horniny Přeměněné horniny Vnější geologické děje Vnější geologické děje: příklady Vnitřní geologické děje Půdy Vznik a vývoj života na Zem

P1 Migmatit | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, vV7 Nefelinický bazanit | Geofyzikální ústav Akademie věd

Ozónu ubývá v důsledku používání plynů freonů člověkem (např. ve sprejích, ledničkách,); Z čeho se skládá Země? - zemská kůra je buď: a) pevninská - tvoří pevniny, má mocnost (=tloušťku) 30- 40 km, je starší, tvoří ji usazené horniny, žula a čediče Tmavé břidlice vznikají v anoxickém, redukčním prostředí, kde je jen slabé proudění vody. Jsou bohaté na nezoxidovaný uhlík. Někdy se v nich proto zachovává pyrit nebo minerály mědi. Pokud jsou břidlice dále vystaveny vyššímu tlaku a teplotě, vznikají z nich přeměněné horniny označované jako krystalické břidlice

Video: Usazené horniny - Velkaencyklopedi

HORNINY A NEROSTY - eStránky

Podobné horniny vzniklé vysokoteplotními a vysokotlakými přeměnami jsou v geologii označovány jako migmatity. Jde o dvousložkové horniny,jejichž paleosom představují přeměněné horniny (v tomto případě pararula) a neosom vznikl buďto tavením na místě anebo nástřikem z okolí Kontakt Mgr. Jiří Kollarov Horská 852/8 Ostrov 36301 775 891 135 www.naky.webnode.cz kollarov.jiri@zsamsostrov.c

Větší vzorky se stojánky na vystavení ve vitrinách - soubor hornin typických pro Českou republiku Horninový soubor proterozoika v s. okolí Prahy zahrnuje převážně usazené horniny (resp. jejich velmi slabě přeměněné ekvivalenty) - droby, prachovce a břidlice, spolu s charakteristickými vložkami silicitů (buližníků) a černých břidlic Bi 125 Horniny vyvřelé - popis prezentace.pdf (437,8 kB) Bi 125 Horniny vyvřelé.ppt (4,1 MB) Bi 126 Horniny přeměněné - popis prezentace.pdf (437,6 kB) Bi 126 Přeměněné horniny.ppt (3,6 MB) Bi 127 Sopečná činnost - popis prezentace.pdf (437 kB) Bi 128 Sopečná činnost v ČR - popis prezentace.pdf (439,7 kB) Bi 128 Sopečná.

Přeměněné horniny najdeme vždy v okolí vyvřelin, neboť magma, které už nemělo sílu je roztavit, na ně působilo svým teplem. Přeměněné horniny mohou vzniknout, když se pod zemí vznítí uhelná sluj - přemění se okolní většinou jílovité horniny Mramory (krystalické vápence) jsou přeměněné karbonátové horniny, které vznikly rekrystalizací původních vápenců nebo méně často dolomitů (krystalické dolomity). K přeměně (metamorfóze) dochází za vysoké teploty a tlaku.Mramory bývají hruběji zrnité než jemnozrnné vápence. Jsou většinou bílé, ale díky různým příměsím mohou nabývat nejrůznějších. Jako porcelanity nebo porcelánové jaspisy označujeme všechny tepelně přeměněné horniny, které vznikly vypálením jílovitých hornin, kromě zemních požárů jde také o kontakt s vyvřelinami. V severočeské hnědouhelné pánvi porcelanity vznikaly v důsledku fosilních přírodních požárů při výchozech uhelných slojí. Písecké okolí náleží především gföhlské moldanubické jednotce s hojnými výskyty serpentinitů, granulitů a zejména také migmatitů, což jsou přeměněné horniny složené z granitové a rulové složky. Většina území Píseckých hor je budována melanokratním granity a křemennými melanokrátními syenity

Přeměněné horniny - zsmsstoky

Podle geologů se v rámci horotvorných procesů na zemský povrch dostal materiál přeměněné horniny vzniklé z vyvřelin. Roztavená hornina při pomalém tuhnutí prošla hydrotermální proměnou (horký vodní roztok za vysokých teplot a tlaků), z původních minerálů olivínu, pyroxenu aj. vznikl hadec zbudována vodní nádrž Dalešice s nejvyšší hrází v ČR (asi 100 m). Kraj Vysočina oplývá rovněž velkým počtem rybníků. Největší z nich leží v okolí Žďáru nad Sázavou (Velké Dářko a další). Českomoravskou vrchovinu tvoří přeměněné horniny s malým obsahem živin, převahou oxid V jejich tektonickém podloží vystupují šedé a narůžovělé křemenné pískovce a slepence, přeměněné místy až na kvarcity, které patří bazálnímu klastickému souvrství pravděpodobně spodnodevonského stáří. Z hydrotermálních roztoků se na puklinách vysrážel baryt (v minulosti těžen) a ametyst přeměněné - z vysokých teplot a tlaku se mění na jiné horniny) Nerostné suroviny. Černé uhlí- Ostravsko-karvinská pánev, Plzeňská, Kladenská pánev, Frýdecko-místecko 1989- redukce těžby Jen Ostravsko a Frýdecko; Hnědé uhlí- Podrkrušnohorské pánve (Mostecká, Sokolovská) ČR patří mezi 7 největších těžař Cestou turisté míjeli nespočet roztroušených balvanů a bloků bílé, velmi pevné horniny. Jde o kvarcit původem z devonu, který tvoří hřbet Bradla. Na vrcholu pak vystupují unikátní přeměněné křemenné slepence. Babiš: Skiareály v ČR by mohly otevřít v prosinci

V8 Amfibolický andezit | Geofyzikální ústav Akademie vědSP3 Granodiorit | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, vSP1 Syenit | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, vU6 Pískovec a slepenec | Geofyzikální ústav Akademie věd

Přírodopis - opakování - horniny přeměněné - křížovka 23 (viz příloha) - správné odpovědi posílejte na e-mail: drabator@volny.cz. Tělesná výchova - Tabata V ČR existuje jedna centrální banka (ČNB), která dohlíží na ostatní banky (komerční). Komerční banky a další nebankovní instituce nabízejí různé. Berounka si jako jedna z mála řek u nás vytvořila hluboce zařízlé údolí, které dosahuje hloubky až 35 m.Místy téměř kaňonovitý ráz údolí zapříčinila odolnost horninového podloží, které je tvořeno převážně spility (výlevné vyvřelé horniny), drobami (úlomkovité usazené horniny) a břidlicemi (usazené částečně přeměněné horniny s jemnou zrnitostí) V některých partiích tento minerál převládá a vytváří tak houževnatou přeměněnou horninu amfibolit. Dále k severozápadu, směrem na Vestec je těleso Železných hor budováno tzv. pláštěm železnohorského plutonu, což jsou přeměněné horniny, které byly také ovlivněny působením magmatického tělesa. Jsou to např Geopark Spořilov Boční II/1401, Praha 4 - Spořilov Metro - trasa C, stanice Roztyly Geopark při Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky se nachází v areálu Geofyzikálního ústavu v Praze 4 - Spořilově. Je volně přístupný veřejnosti z ulice Jihozápadní IV a byl zbudován za finančního přispění Městské části Praha 4 Silurské období je typické tím, že se (konečně, chtělo by se zvolat) území českého masivu posunovalo k severu, směrem k rovníku, a tedy do teplejších krajů. Postupně znamená 25 milionů let, protože silur zabírá období od 435 do 410 milionů let před dneškem. Hlavní událostí té doby bylo kaledonské vrásnění, které se ovšem našeho území netýkalo buď.

 • Kryo elektronová mikroskopie.
 • Jak postupovat pri pracovnim urazu.
 • Aircamp bylnice.
 • Hodnoty zvířátek dědy lesoně.
 • Joan jett & the blackhearts.
 • Hd 25 wireless.
 • Strup v pupíku.
 • Zvěrokruh a nerosty.
 • Avg antivirus recenze.
 • Sálavé topné panely.
 • Předávkování warfarinem příznaky.
 • Magnetické hračky pro děti.
 • Test atom.
 • Zvonění v poledne.
 • Koně liberec machnín.
 • Ruka fatimy.
 • Postřikovač na herbicidy.
 • Slaby nazloutly vytok.
 • Minecraft bedrock edition for pc.
 • Hrg 536 vk.
 • Dětská zlomenina kotníku.
 • Masopust unesco.
 • The possession csfd.
 • Skládací židle bílá.
 • Nerozumněl.
 • Pohádky pro unavené rodiče 2.
 • Subaru impreza 2002.
 • Iveta bartošová maminka.
 • Bechet allen.
 • Cervy v jidle.
 • Tim allen deti.
 • Tetřev v zimě.
 • Gelové podpatěnky pro patní ostruhu.
 • Vari system náhradní díly.
 • Renault 1.5 dci vs 1.6 dci.
 • Národní muzeum praha ceník.
 • Wehrmacht v rusku.
 • Vyjmenovaná slova po l seznam.
 • Minecraft plugins 1.13 1.
 • Filmy recenze.
 • Včelí pyl wikipedia.