Home

Kogenerační jednotka schéma

Kogenerační jednotka dodává v Dačicích teplo i elektrickou energii V lednu 2020 byla uvedena v Dačicích do provozu nová kogenerační jednotka od Zeppelin CZ. Ta dodává teplo do areálu společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (THK), která se zabývá výrobou autosoučástek • kogenerační jednotka musí splňovat emisní limity Vyhlášky 117 MŽP ČR ze dne 12.5. 1997, bod 1.1.6. platné pro kogenerační jednotky s plynovými spalovacími motory. • v případě prodeje elektrické energie (tepla) je nutné zažádat Energetický regulační úřad o udělení licence na výrobu prodej elektrické energie. Kogenerační jednotky TEDOM spalují nejen zemní plyn či LPG, ale také různé druhy bioplynu. Ten vzniká například rozkladem biomasy v zemědělských bioplynových stanicích, na skládkách komunálního odpadu nebo při čištění odpadních vod ‌Co je Kogenerační jednotka Quanto D400 Kogenerační jednotka Základní charakteristika Kogenerační jednotky (dále KJ) TEDOM řady Quanto se řadí mezi stroje středních a vyšších výkonů (cca od 190 kW), v nichž jsou použity průmyslové plynové motory renomovaných výrobců KOGENERAČNÍ JEDNOTKY. Kogenerační jednotky TEDOM . Micro (20 - 55 kW) Cento (75 - 220 kW) Flexi (250 - 555 kW) Quanto (600 - 4 500 kW) Zařízení na úpravu plynu . Kogenerace + tepelné čerpadlo . TECHNICKÉ PARAMETRY. Zemní plyn . Bioplyn.

Kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.. Spalováním uhlovodíkových paliv, nebo využíváním jiných primárních zdrojů tepla v energetice a v dopravě při použití v motoru či turbíně se pro vlastní mechanickou práci nebo výrobu elektřiny využije cca 30÷35 %. Kogenerační jednotka TEDOM. Zdroj: TEDOM. Investiční náklady v přepočtu na jednotku instalovaného výkonu v případě malých kogeneračních jednotek strmě rostou.Zatímco u velkých zařízení o výkonu kolem 500 kWe pořizovací cena strojů na evroém trhu vychází na cca 750 euro/1 kWe jmenovitého elektrického výkonu, u 50 kWe jednotek je to 1 200 euro/1 kWe a u malých.

Kogenerace - TZB-inf

Kogenerační jednotka pro provoz na zemní/zkapalněný plyn. Plynem poháněná kogenerační jednotka (BHKW) vyrábí současně teplo a elektrickou energii. Svým výkonem je dimenzována pro bytová zařízení a komerční provozy. Kogenerační jednotka pro provoz na zemní plyn Kogenerační jednotky Bosch jsou kompaktní zařízení, připravená k připojení Je možné je provozovat jak samostatně, tak v kaskádě s různými požadavky na výkon Kogenerační jednotka sestává v podstatě ze základního rámu, který nese motor, generátor, systém výměníků tepla a chladicí okruhy Kogenerační jednotka slouží k výrobě elektrické energie a výrobě tepla. Výkon kogeneračního zařízení se řídí podle aktuální spotřeby objektu, tak aby odebíraný výkon z veřejné sítě byl co nejmenší. Řídící jednotka se skládá ze dvou samostatných částí, které spolu budou komunikovat po jedné fázi sítě.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 kkogenerace.indd 1ogenerace.indd 1 229.2.2008. Příspěvek se zabývá určením vhodných oblastí využití malých kogeneračních jednotek do výkonu desítek kW využívajících fosilní paliva i obnovitelné zdroje energie v komunální a průmyslové sféře. Analyzuje výhody a nevýhody kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů, plynových turbin. Jestliže kogenerační jednotka dodává primárně teplo pro vytápění obytné budovy, vypočte se kapacita tak, aby ležela mezi 10 % a 20 % potřebného tepelného výkonu. Konvenční technologie s kotli potom pokrývá špičky tepla. Alternativně můžete použít kogenerační jednotku primárně jen pro výrobu elektřiny Řídící jednotka se skládá ze dvou samostatných částí, které spolu budou komunikovat po jedné fázi sítě ~230V. Jedna část měří odebíraný výkon ze sítě a druhá řídí kogenerační jednotku. KLÍČOVÁ SLOVA Kogenerační jednotka, měření výkonu, řízení výkonu, komunikace po ~230V. ABSTRAC Schéma zapojení KJ: Obrázek 1 Technologické schéma zapojení kogenerační jednotky Teoretický rozbor: Pod pojmem kogenerační jednotka rozumíme zařízení, které vyrábí elektrickou energii a tepelnou energii. Tyto jednotky jsou velice výhodné z hlediska celkové bilance využití primární energie

Jak funguje kogenerační jednotka. Efektivní a vysoce účinná kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (kogenerace), dokáže využít až 95% dodaného paliva a přeměnit ho efektivně na elektrickou energii a teplo. Doposud běžná výroba elektřiny a tepla probíhá odděleně. Elektřina se vyrábí nejčastěji v uhelných. Kogenerační jednotka pro hospodárnou výrobu tepla a elektřiny, Modul EM-20/39, provoz na zemní plyn, výkony: 20 kWel / 39 kWth, Modul EM-20/39 LPG, provoz na zkapalněný plyn, výkony: 20 kWel / 39,5 kWth. kogenerace | měli byste vědě

Kogenerační Jednotky - Tedo

Kogeneračné jednotky na kľúč - návrh, projekcia, výroba, dodávky, inštalácie, servis. KGJ značky Martin Power s motormi MAN, Liebherr, MTU - Rolls Royce. Kogenerační jednotka na bioplyn - ČOV Úpice (2007) 1x TEDOM CENTO T150 (150 kWel, 200 kWtep) Energocentrum Tipsportaréna Liberec (2004) 2 x JMS 208 (598 kWel, 792 kWtep) Stavba kogenerační teplárny pro město Swiebodzice (2002 - Polsko) dvě kogenerační jednotky s jednotlivým elektrickým výkonem 2 739 kW - 2 x JMS 620 (5 478 kWel. Obr. 5: Schéma zapojení teplárny [7] 2.2. Malá kogenerace Termínem malá kogenerace se označuje kogenerační výroba v místě spotřeby vyrobené energie, tzn., že se kogenerační jednotka nainstaluje přímo, popř. poblíž objektu, který bude odebírat vyrobenou elektrickou a tepelnou energii Kogenerační jednotku Bosch obdržíte jako kompletní jednotku, připravenou k instalaci. Základní rám nese motor, zabudované komponenty, generátor, výměníky tepla a chladící okruhy. Kompletní elektrický rozvaděč je již integrován. Kogenerační jednotka je pružně uložena a účinně izolována proti šíření zvuku Dotaz č. 9 : mám technický dotaz na provedení kogenerační jednotky, která má být součástí dodávky. V dokumentu Příloha D.2.1 Technologie kotelny - specifikace, list : zařízení dodavatele KGJ, je uvedeno že kogenerační jednotka má mít Výstroj pro nouzový/ostrovní provoz sítě

‌Co je Kogenerační jednotka - Elektřin

Kogenerační jednotka primárně produkuje elektrickou energii, ale vyrábí i teplo, navíc levněji než plynové kotle. To se odrazí i v ceně tepla pro domácnosti, což by měli lidé pocítit na konci sezóny 2017, dodal kogenerační jednotka jen základním zdrojem tepla, který bude během zimních špiček doplněn běžným kotlem. Velikost kogenerační jednotky se nejčastěji odvozuje od spotřeby tepla v daném subjektu.Kogener ační jed-notka může pokrývat základní spotřebu tepla, špičky pak pokrývá jiný zdroj, např. plynový kotel.

Tato unikátní kogenerační jednotka se skládá z palivového článku z pevných oxidů (SOFC) a plynové mikroturbíny (viz schéma dole). Analyzuje výhody a nevýhody kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů, plynových turbin a parních motorů včetně jejich postavení v . Plynové kogenerační jednotky Pokud objekt, většinou komerčního charakteru, vyžaduje i chlad, pak kogenerační jednotka nabízí rovněž elegantní řešení. Teplo produkované v letním období kogenerační jednotkou lze v absorpčním zařízení převést na chlad. Takový systém můžete nalézt v sídle firmy RWE-Transgas v Praze Plyno-palivočlánková kogenerační jednotka s rekordním provozem. 25.9.2013 Rekordně dlouhý nepřerušený provoz trvající 4000 provozních hodin zaznamenal koncem září 2013 tlakový kogenerační systém s palivovým článkem a plynovou turbínou od společnosti Mitsubishi. Tento systém, s jehož vývojem začala společnost Mitsubishi Heavy Industries v roce 2008, je od.

Obecné schéma bioplynové stanice je znázorněno na následujícím obrázku. Tato jednotka není povinná, pokud budou tyto materiály zpracovány zpracovatelskou tepelné energie produkované kogenerační jednotkou. Toto teplo je prostřednictvím teplonosné látky, nejčastěji. Schéma stroje: Schéma zapojení Tento agregát, který by se dal také nazvat odborným výrazem kogenerační jednotka, je poháněn plynem. Stirlingův motor je svým klidným provozem schopen v pohodě spolupracovat s klasickými obnovitelnými zdroji, jako jsou větrné a fotovoltaické elektrárny.. Největším zdrojem hluku v bioplynové stanici je kogenerační jednotka, která je však odhlučněna, aby splňovala přísné hlukové normy Krajské hygienické stanice i pro noční provoz. Stejné kogenerační jednotky jsou často umísťovány v kotelnách na sídlištích, aniž by obyvatelé okolních domů o jejich existenci věděli

Proces fermentace běží kontinuálně, kogenerační jednotka vyrábí energii přibližně 8.300 h/rok, zbytek času probíhá údržba a nutné odstávky. Bioplyn. Hlavní složkou bioplynu je metan (50-75 %), potom oxid uhličitý (25-50 %) a malé množství dalších příměsí Kogenerační jednotka Prostějov (ČEZ Energo) Parní kotelna Bioveta Kogenerační jednotka Hamé Babice (ČEZ Energo) Technologické schéma parní kotelny Zobrazení předávací stanice tepla Kompletní nabídku služeb a další reference naleznete na www.trasko.cz reference systém MaR nemocnice › Fakultní nemocnice Brn

209 Kogenerační jednotka se spalovacím motorem o výkonu 20 kW 1 víko protihlukového krytu; 2 nádrž na doplnění oleje; 3 spalovací motor; 4 generátor; 5 spalinový výměník a tlumiče hluku; 6 přívod plynu (paliva); 7 výstup topné vody; 8 vstup vratné vody; 9 výstup spalin; 10 hlavní vypínač; 11 řídící systém; 12. objevují kogenerační jednotky uzpůsobení na spalování biopaliva. Příklad: kogenerační jednotka spalující dřevěné pelety. Jednotky je kompletně zakapotovaná a v kapotáži je i zásobník na dřevěné pelety. Jednotka má elektrický výkon 3 kW a tepelný 10,5 kW Kogenerační jednotka se spalovacím motorem. Kogenerační jednotka se spalovacím motorem se skládá ze zážehového spalovacího motoru, který pohání generátor vyrábějící elektřinu, a z výměníků pro využití odpadního tepla z motoru. Odpadní teplo z motoru je odváděno pomocí dvou výměníků na dvou teplotních úrovních Na obr. 2 je schéma ADCHZ s pracovní dvojicí voda - zeolit. Na takto sestaveném zařízení byla naměřena tato výkonová čísla pro chladicí oběh (COP CH) a pro oběh tepelného čerpadla (COP TČ): q 0 je chladicí výkon q D - tepelný příkon potřebný na desorpci . q Z - teplo odváděné ze zeolitu po dokončení desorpc

paralelně s menší kogenerační jednotkou a plynovými kotli přes rozdělovač a sběrač (viz schéma). El. energie vyrobená v kogenerační jednotce kryje jednak vlastní spotřebu teplárny a větší část je dodávána do sítě JME a.s. Jednotka je provozována pouze ve špičkách odběru el. energie vzhledem k velm Obr. 6 Kogenerační jednotka na skládce Ozo Ostrava [8] Obr. 7 Schéma kogenerační jednotky na skládkový plyn [8] 2.3 Vybíráme kogenerační zdroj Tam kde je potřeba tvorby tepelné energie je skryt potenciál pro stavbu kogeneračního zařízení. Postup lze zjednodušit do dvou kroků[2] Schéma bioplynové stanice. 8-fermentor se střešním plynojemem 9-kogenerační jednotka, 10-hořák zbytkového plynu, 11-zásobní jímka na digestát, 12-odvoz digestátu jako hnojiva..

Obnovitelný zdroj energie – kogenerační jednotka

Schéma kogenerační jednotky se spalovacím motorem. Parametry pro výběr vhodné kogenerační jednotky. Mikrokogenerační jednotka TOTEM®. Využití elektrického a tepelného výkonu. Optimální nasazení kogenerační jednotky. Propojení KGJ + FVE + bateriového systému. Představení . naší kondenzační mini teplárny na bázi KVET Firemní profil technology in harmony with nature * * * Obsah Výrobkové řady TEDOM Hlavní komponenty KJ Schéma KJ Micro T7 Micro T30 Micro T50 Paliva, příslušenství Kogenerační jednotky TEDOM Hlavní komponenty jednotek Spalovací motor Tedom, Kubota, MAN, MWM Generátor Leroy Somer , Zanardi Řídící systém Snímače, kabely, display atd

Kogenerační jednotka Kogenerační jednota je v podstatěběžný spalovací motor - např. klasický pístový motor v sestavení s dalšími strojními prvky jimiž ve většiněpřípadůjsou: generátor, řídící systém, mezichladič, výměník či Schéma jednotky, kam putuje olej První kogenerační jednotka, respektive dvojice jednotek ecoPOWER 20.0 byla instalována v areálu LIPNO Point. Areál je v obci Lipno nad Vltavou na levém břehu vodní nádrže Lipno. Nabízí komfortní ubytování ve 24 rodinných domcích čtyř typů s celkovou kapacitou 110 lůžek

Výhody a využití kogenerace - TEDO

 1. Kogenerační jednotka může pokrývat základní spotřebu tepla, špičky pak pokrývá jiný zdroj, např. plynový kotel. Častější však je volba výkonnější jednotky v kombinaci s akumulací tepla. Pak se kogenerační jednotka uvádí do provozu tak, aby dodávala proud v době, kdy je nejvýhodnější tarif výkupních cen.
 2. vlevo kogenerační jednotka Cleanenergy se Stirlingovým motorem V 161, el. výkon od 2 do 9 kWe, tepelný výkon od 8 do 24 kWt (2013), palivo zemní plyn; vpravo kogenerační jednotka do domácnosti WhisperGen, el. výkon od 0,8 do 1,2 kWe, tepelný výkon 8 kWt (2013), čtyřválcový dvojčinný motor, palivo zemní plyn. Foto: [17]
 3. Ene-Farm: První palivočlánková kogenerační jednotka pro bytové domy na světě. 7.11.2013 Společnosti Tokyo Gas Co., Ltd. a Panasonic Corporation oznámily koncem října 2013, že společně vyvíjejí první palivočlánkovou mikrokogenerační jednotku pro bytové domy. Jako nejnovější součást rodiny kogeneračních jednotek pro domácnosti Ene-Farm by měla přijít na trh v.
 4. Teplárna je průmyslový závod, který se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla pro technologické účely, otop či ohřev topné a užitkové vody.Výrobou a dodávkou samotného tepla se zabývá výtopna, u menších výkonů kotelna.Obvykle je vodní pára, vyrobená v parních kotlích (např o tlaku 96 bar) přivedena do parní turbíny, která pohání el. generátor
 5. s kogenerační jednotkou ve většině případů v lokalitách bez možnosti dodávky tepelné energie externím odběratelům, vlastní technologická spotřeba pouze cca 30% → celkové využití energie OZE pouze max. 55 % 2. Vyšší flexibilita vyvedení elektrického výkonu do elektrizační soustavy 3
 6. Na obr. 3 je klasické kontejnerové schéma od firmy TE-DOM a.s. Firma dodává i jednotky na přání, kde lze jed-notlivé uspořádání upravit a nedávat do kontejneru. Je-li jednotka v kontejneru a má protihlukový kryt pak při pl-ném výkonu jednotka dosahuje maximálního hluku 60dB

Kogenerace - Wikipedi

 1. Walter M601 je československý turbovrtulový letecký motor zkonstruovaný koncem 60. let 20. století v tehdejším podniku Motorlet, později Walter.Jednalo se o první turbovrtulový motor této firmy. Nalezl široké uplatnění u lehkých transportních a užitkových, zemědělských a vojenských cvičných letoun
 2. Jednotka TG také splňuje požadavky na nízký hluk a emise dle normy ČSN EN 303-5 (EURO 5) - tak je ji možné instalovat i do městské zástavby. Protože turbína může spalovat i tzv. špinavý plyn, tak se v současnosti jako nejperspektivnější jeví nasazení HAESBIO 200 při kogenerační výrobě elektrické energie a tepla z.
 3. Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní limit Podle Termín dosažení Kogenerační jednotka - střední a velký vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (od 0,2 MW do 50 MW tepelného příkonu) SO2 60 mg/MJ tepla, přivedeného v palivu bodu 1.1.6 přílohy č. 4 nařízení vlád
 4. Kogenerační jednotka TEDOM el. výkon 178 kW. Kogenerační jednotka je připojena přes rozváděč RH do LDS. Kabelová síť je v příslušných objektech (halách) provozována paprskovitě. Schéma LDS - systém 0,4 kV - je uvedeno v příloze č. 2. 1.2 Organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědnost

Kogenerační jednotka: 2 x 150 kWe/226 kWt Velký akumulátor topné vody Tvorba řídících algoritmů na zpracovaný prováděcí projekt řídicího systému kombinované přímé výroby chladu, tepla a elektrické energie, spolupráce při uvádění do provoz Kogenerační jednotka - typ INdoor MGM 500 Výrobce MOTORGAS s.r.o. Jmenovitý elektrický výkon (kW) 500 Jmenovitý tepelný výkon VT 70 / 90 °C (kW) 601 Jmenovité napětí - frekvence - otáčky 400 V - 50 Hz - 1500 ot/min Jmenovitý účiník 1 Provozní tlak plynu na vstupu do plynové regulační řady 3 - 5 kP Popis kompresorové jednotky pro úpravu bioplynu Navrhovaná kompresní jednotka pro úpravu bioplynu je určena k instalaci u stávajících bioplynových stanic a má pracovat paralelně s kogenerační jednotkou. Základní schéma jednotky je na obr. 3. Surový bioplyn z fermentoru se odsíří, vysuší, a stlačí. Po prvním stupni. Kogenerační jednotka (Power conversation unit PCU) Kogenerační jednotka je umístěna ve vlastní nádobě. Základem je plynová turbína, která pohání vertikální generátor s turbokompresorem na společné hřídeli. Dále je zde výměník tepla a chladiče. Celý cyklus této jednotky pracuje s termickou účinností 48 %

Fermentor; bioplyn; proces fermentace; zelený bonus; kogenerační jednotka; methanogeneze. ANNOTATION The whole work is focused on renewable sources of electricity mainly from biogas plants in general. As a specific example of an agricultural biogas plant (BPS) is described one in Bela which has an output of 1020 kW Tato kogenerační jednotka vznikla ve spolupráci firem Viessmann a Panasonic. Pro její instalaci je zapotřebí plocha 0,65 m2. Elektrický výkon zařízení je 750 W a tepelný výkon 1 kW, což odpovídá denní výrobě cca 15 kWh elektrické energie a 19 kWh tepelné energie

Kogenerace pro rodinné domy: Vyrábějte teplo a elektřinu

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vzniklý bioplyn z fermentačních nádrží bioplynové stanice je spalován a energeticky zhodnocován v kogenerační jednotce. Kogenerační jednotka od firmy TEDOM je řady Cento T160 SP v provedení Cento 2 × T170 SP BIO KON Kogenerační jednotka a teplárna, ostrovní provoz. V kotelně Žižkova ve Vrchlabí se nacházejí dva plynové kotle o výkonech 3,5 MWt a 2,8 MWt a dále dvě kogenerační jednotky TEDOM QUANTO D770 (foto níže), jejichž srdcem je 16válcový zážehový motor na zemní plyn (viz foto vpravo) Obnovitelný zdroj energie - kogenerační jednotka Turbogenerátor HAESBIO 200 16.6.2017. spalinový 1 Schéma uspořádání kanalizačního výměníku s tepelným čerpadlem... Do vlastní kanalizace byl umístěn tepelný výměník modulové konstrukce,.

Contextual translation of kogenerační into English. Human translations with examples: cogeneration unit Kogenerační jednotka - typ INdoor MGM 70 Výrobce MOTORGAS s.r.o. Jmenovitý elektrický výkon (kW) 67 Jmenovitý tepelný výkon VT 70 / 90 °C (kW) 102 Jmenovité napětí - frekvence - otáčky 400 V - 50 Hz - 1500 ot/min Jmenovitý účiník 1 Provozní tlak plynu na vstupu do plynové regulační řady 3 - 5 kP 8. Schéma bioplynové stanice S E Z N A M Z K R A T E K BM biomasa BP bioplyn BPS bioplynová stanice EIA posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) FM fytomasa KJ kogenerační jednotka KN katastr nemovitostí MaR měření a regulace OA osobní automobil/y TS sušina oTS organická sušin Návrh provozních režimů je volen tak, aby v zimním období byla jednotka v provozu 24 hodin, pro přechodová období byl navržen provoz na 16 hodin a v letním období 8 hodin. Ve dnech, kdy kogenerační jednotka není schopna pokrýt potřebu tepla, je sepnut špičkový kotel, který je navržen na spalování dřevní štěpky Dokumentace vlivu záměru na ŽP v rozsahu přílohy č. 4 Zemědělská bioplynová stanice Žabovřesky BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov 1 Tel: 777267555, 776819057, e‐mail: bioprofit@bioprofit.c

Zapojení KGJ :: www

Kogenerační jednotky, kogenerace Viessmann Česká republik

Řízení kogeneracní jednotk

 1. Výhody a omezení malých kogeneračních jednotek - TZB-inf
 2. Kogenerační jednotky Bosch přinášejí efektivní řešení pro
 3. Jak funguje kogenerační jednotka - ČEZ Energ
 4. Kogenerační jednotka na plyn Vitobloc 200 EM-20/39 Viessman
 5. Kogenerační jednotky innog
 6. Kb - Váš Partner Pro Úspory V Oblasti Energi

Návrh Tepelného Okruhu Teplárny S Kogenerační Jednotkou

 1. Kogeneracni jednotka bazar - Bazoš
 2. Kotelny a kogenerační jednotky C
 3. ELU
 4. Vysoké Učení Technické V Brn

Kogeneračné jednotky Martin Power - TTS Martin, s

 1. Kogenerační jednotky - Naše služby - Warmni
 2. S kogeneračními jednotkami Bosch můžete šetřit energii
 3. Vysvětlení Zadávací Dokumentace Č
 4. Veřejnost si může prohlédnout novou kogenerační jednotku
 5. Kvalitní klimatizace: Plynová kogenerační jednotka
 6. Kogenerace zajišťuje teplo i elektřinu pro největší
 7. Plyno-palivočlánková kogenerační jednotka
PK - 33 Novosady 1244 | Tepelné hospodářství Holešov
 • Informační list národního archivu.
 • Borovice douglaska.
 • Istria.
 • Zdeny komin cena.
 • Čtvercové pleny libštát.
 • Opěrná zeď z kamene.
 • Krátké ruce.
 • Australský ovčák váha.
 • Bj blazkowicz old.
 • Klávesová zkratka zavináč.
 • Hokejova paska sportisimo.
 • Počítačova mys.
 • Velkoformátový tisk příbram.
 • Fashion youtuberky.
 • Zack de la rocha digging for windows.
 • Wrc 7 game.
 • Tepelné čerpadlo země voda povolení.
 • Film turing enigma.
 • Linola lotion.
 • Omega znak.
 • Noah centineo csfd.
 • Hledej polohu.
 • Phil collins turne 2019.
 • Smurf csgo.
 • Meghan trainor & charlie puth.
 • Masážní lehátko rokvel.
 • Srinivasa ramanujan.
 • 41318 lego friends.
 • Prodloužení podprsenky.
 • Zlatý prsten s černou perlou.
 • Citáty o street dance.
 • Emerson lake & palmer lucky man.
 • Neil armstrong eric armstrong.
 • Druhy čaje.
 • Hodiny kukačky moderní.
 • Silný vítr definice.
 • Iphone 7 z usa.
 • Šaty na svatbu pro družičku.
 • Jedna růže cena.
 • Tělové svíce prodej.
 • Autosedacka zopa bazar.