Home

Metrický verš

je- li rým ženský, verš má 13 slabik- za poslední slabikou následuje jedna slabika nepřízvučná poslední slabika před střední dieresí a poslední slabika verše má metrický přízvuk francouzský alexandrín je verš sylabický, do češtiny se reflektuje jako verš sylabotónick Jamb je dvouslabičná básnická stopa, sestávající z první slabiky krátké a druhé dlouhé, případně první nepřízvučné a druhé přízvučné (zápis: U—). Jamb není pro češtinu přirozený, nicméně je ho možné dosáhnout posunutím trochejského metra o jednu slabiku, čehož se dosahuje zpravidla použitím daktylu jako počáteční stopy jinak trochejského verše Verš definujeme z grafického hlediska jako výpověď psanou na jednom řádku. Verš vypadá jako prostá novinová informace. I když je psán na jednom řádku, lze jeho veršovost rozpoznat na pozadí většího celku, v seskupení více veršů nebo v uceleném veršovém útvaru - básni.Verš je tedy veršem tehdy, když vstupuje do kontextu, souvislosti jiných vešů Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Teorie verše - Prozódie - nauka o verši Verš • stavební jednotka básně, graficky vyčleněná na samostatném řádku • samostatná jednotka různého typu, uzavřený celek •.. nejčastěji zde hledáte: převodník jednotek, převodník měn, online kalkulátor, převod z na do mg miligram, převod z na do g gram, převod z na do dkg dekagram, převod z na do kg kilogram, převod z na do q metrický cent, převod z na do t tuna, převod z na do lb libra, převod z na do oz unce, převod z na do tr oz trojská unce.

Volný verš poezie nemá schéma rým a žádný pevný metrický vzor. Často opakující se kadence přirozeného projevu, volný verš básně je umělecké využití zvukem, snímků a širokou škálu literárních prostředků Metrický vzor. Blankversje napsán v pravidelném metrickém vzoru. Volný verš není psán pravidelným metrickým vzorem. Iambic Pentameter. Blankvers většinou následuje iambický pentametr

Volný verš je otevřený tvar, což znamená, že nemá předem určenou strukturu a žádnou předepsanou délku. Protože není schéma rýmu a žádný set metrický vzor, neexistují žádná specifická pravidla pro konce řádků nebo divize stanzy Kompozice literárního díla: fabule, přirozený sled událostí, smyšlený příběh, popř. jednotlivá příhoda, která se realizuje v díle prostřednictvím syžetu.Fabule se obyčejně rozvíjí uvedením osob (postav), navzájem spjatých zájmy nebo vztahy. syžet, sujet - 1. dějové schéma dramatického díla; systém, jímž jsou komponovány situace, události a konflikty. Silně zpěvný verš. Optický odhad básně: 4 strofy - 1. 14 veršů, 2. 13 veršů, 3. 9 veršů, 4. 3 verše krátké verše Druh verše: Sylabotónický Metrický systém: nepravidelný (blízko k daktylotrochejskému Básník Jiří Žáček se od počátku liší od svých současníků tím, že jeho básně mají nekomplikovaný tvar a metrický verš s pravidelným rytmem. U něho je častá obrazová kontrapozice, hádanka, protimluvy, postupy známé z lidové poezie, jsou však včleněny do aktuální situace dnešního člověka. 1) Poezie

První verš typického limeriku začíná expozicí osoby a místa jejího původu, jež je odrazem pro vtipný rým druhého verše. Kratší třetí a čtvrtý verš by měly gradovat pointu, zatímco uklidňující antiteze posledního verše často reprízuje odkaz na geografické místo zmíněné v úvodu , zvuková shoda slov na konci rytmických řad (verš, poloverš); má funkci eufonickou (působí libozvučně), rytmickou (zdůrazňuje hranice veršů nebo půlveršů), sémantickou (významovou) a strofickou (váže verše v dvojverší a strofy). rým se rozlišuje podle vzájemného postavení: střídavý a-b-a-b. sdružený a-a-b-

metrický. Význam: • související s metrem jako jednotkou délky • (liter.) vztahující se k metru, metrice. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova quintal, dikólon, anapest, akatalektick. Závitníky s přímou drážkou jsou tak říkajíc univerzální - mohou se použít pro průchozí i neprůchozí otvory. Závitník s lamačem třísek se používají pro řezání závitů do průchozích otvorů, protože tříska se láme a padá otvorem pryč a to nám zajistí vhodné podmínky pro závitování. Závitník se šroubovitou drážkou se používají pro neprůchozí.

Sylabický a bezrozměrný verš. Časomíra. Metrická norma, metrický repertoár. Miroslav Červenka, Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše, in Stanislava Fedrová (ed.), Otázky českého kánonu (Praha: ÚČL AV ČR 2006), s. 283 298‒. Katalektický verš viz Katalexis. Katalexis (řec. přestávka), výraz metrický.Některé doby v kólu nebývají vyjádřeny slabikami, rhythmus jakoby přestal, i musí býti nahrazeny, aby rhythmus nebyl porušen, buďto pausami nebo zdloužením předcházející slabiky (uvnitř kóla)

V Databázi českých meter (DČM) zpřístupňujeme metrický a strofický popis 1 689 básnických sbírek (76 699 básní) z 19. a počátku 20. století obsažených v Korpusu českého verše.V DČM lze (kromě standardních bibliografických údajů) vyhledávat a statisticky vyhodnocovat data dle Tomuto očekávání říkáme metrický impuls. Verš má ovšem i sdělnou hodnotu, která je spjata se skladbou jazyka básně. Například v uvedeném čtyřverší je patrný jiný slovosled než v běžné promluvě. Verš je, jak říká J. Hrabák, jednotkou sui generis (svého druhu), tedy skladebnou jednotkou, která se liší od. metrický. Příbuzná slova. verš stopa rytmus daktyl jamb trochej. Total: 0; Facebook 0; Twitter 0; Google+ 0; Tisk 0; Email 0; Podobná hesla: Bylina ; Pointa ; Satira ; Syžet ; Kategorie. Jazykověda (267) Jazykové disciplíny (14) Obecné pojmy (13) Pravopis (9) Skladba / syntax (37) Stylistika (56 Od počátku se liší od svých současníků tím, že jeho básně mají nekomplikovaný tvar a metrický verš s pravidelným rytmem. U něho je častá obrazová kontrapozice, hádanka, protimluvy, postupy známé z lidové poezie, jsou však včleněny do aktuální situace dnešního člověka

'métrico' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Jako básník se od počátku liší od svých současníků, jeho básně mají nekomplikovaný tvar a metrický verš s pravidelným rytmem. Často v nich objevujeme obrazovou kontrapozici, hádanku, protimluvy, tedy postupy známé z lidové poezie, které včleňuje do aktuální situace současného člověka

Jamb - Wikipedi

Pokud by dále neexistoval celý pojem metr jako vzor, lze si položit otázku, zda je slabičný verš metrický . vůbec. V angličtině se obtížnost vnímání i krátkých isosyllabických linií jako rytmicky ekvivalentních zhoršuje nadměrnou silou zdůrazněných slabik hlavně ve 20. st.: volný verš nebo metrický systém vlastní češtině, nejčastěji sylabotónický verš (Julie Nováková) 4. verš tónický: založen na rytmickém opakování přízvuku. počet těžkých dob (tezí), které nesou přízvuk je normován, ale počet slabik ve verši je volný, není normován počet lehkých dob (arzí vytvářejí tak metrický (rytmický) impuls. stopa, jednotka metra; seskupení slabik s jedním metrickým důrazem (iktus) a další slabikou nebo slabikami (arze) nedůraznými. Podle přízvučnosti se rozdělují stopy v sylabotónickém verši na trochej, jamb, daktyl apod. V časoměrném verši jde o rozdělení podle hláskové délky Od počátku se liší od svých současníků tím, že jeho básně mají nekomplikovaný tvar a metrický verš s pravidelným rytmem. U něho je častá obrazová kontrapozice, hádanka, protimluvy, postupy známé z lidové poezie, jsou však včleněny do aktuální situace dnešního člověka

Metrický básník je oprávněn psát pouze tehdy, když vagón stojí, a smí - ba přímo musí - napsat verš pokaždé, když metro zastaví. Mezi stanicemi tak musí vymyslet verš (co vymyslet!, vysypat z rukávu, ježto v úhrnu disponuje jednou až dvěma minutami), který napíše na příští zastávce, maje přitom na paměti. Dílo Jiřího Žáčka: Básník Jiří Žáček se od počátku liší od svých současníků tím, že jeho básně mají nekomplikovaný tvar a metrický verš s pravidelným rytmem Jiří Žáček (* 6. listopadu 1945 Chomutov) je český spisovatel, překladatel, básník, autor učebnic, sběratel a tvůrce aforismů. Narodil se 6.

XIII. Poezie: teorie verše - Český jazy

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. This website was created with support of the Czech Science Foundation as part of the P406/11/1825 (The History and Theory of the 19th Century Czech Verse) and 17-01723S (Stylometric Analysis of Poetic Texts) projects and with support aiming at a long-term, conception-based development of a. tripodie. metrický celek složený ze tří těsně spjatých stop, třístopý verš. Souvisijící slova. Synonyma. Původ slova ř. treis tři, ř. tris třikrát, ř. pus-podos noh Versologie UDSLB 1. Verš Verš základní rytmická a významová jednotka básně, jeden řádek básně. Jeho podstatu si uvědomujeme jen na pozadí básně, v návaznosti na jiné verše, od prózy se liší zvláštním zvukovým uspořádáním svých úseků v próze bývá text členěn na zvukové úseky - v každém z nich má nějaké slovo silnější přízvuk (větný. Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek Nerudova básnického díla — od prvotiny Hřbitovní kvítí (1858) po dvě sbírky vydané posmrtně, Zpěvy páteční (1896) a Knihu epigramů (1956) metrický celek složený ze tří těsně spjatých stop, třístopý verš; Původ slova . řecky treis tři, řecky tris třikrát, řecky pus-podos noha Tripodie může být také omylem zapsáno jako: trypodie, tripodye, trypodye Komentáře. Ke slovu tripodie.

Král však vychází z naturalistického hlediska: dualismus empirického verše a ideálního metra je mu nepochopitelný, každý verš musí plně uskutečňovati metrický úkol, a když jej neplní, je metrum rozbito; Král počítá tedy jen s konstantami, nikoliv s tendencemi třetí verš. Na této stránce jsou výsledky na dotaz třetí verš v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk numeryczny by se ovšem označoval i náš různostopý verš, toto dělení tedy nelze ztotož - ňovat s českým metrický/nemetrický verš. Srov. Dłuska 1962, s. 222-223. 3 Např. Kulawik 1988, s. 26-27. 4 Kulawik 1997, s. 183. Komentář k rozdílu v těchto dvou děleních a širší kontext Dłuska 1962, s. 222-223 Miluji vázaný, metrický, rýmovaný verš a ve stavebnictví to mám hodně podobně. Stavebnictví je v každé době ovlivněno soudobou poptávkou a soudobými idejemi. Zabývám se proto především rekonstrukcemi nebo expozicemi. Příznačný byl třeba návrh Expozice pro mezinárodní knižní veletrh v Kyjevě 2015, na kterém jsem.

Co je Teorie verše? (prozódie, veršový přesah, rým, rytmus

Převody jednotek hmotnosti - Převod mg g dkg kg q t lb oz

 1. Verš hviezdoslavovský připomíná značně verš našich lumírovců (stopovost, záliba v rytmu vzestupném, splývavá intonace) a bylo by jistě velmi zajímavé i poučné zjistit, zda jde o pouhou konvergenci ve vývoji básnické formy, nebo zda má tento jev kořeny hlubší. To by se ovšem musilo řešiti na širší srovnávací.
 2. metrický celek složený ze tří těsně spjatých stop, třístopý verš . triplicita. triptych
 3. stoupen desítislabičný verš (ve čtyřveršových strofách), nejčastěji v tiscích z 19. stol. Lichoslabičné verše (5, 7, llslabičné) najdeme především v tiscích 18. a 19. stol s. osmiveršovými strofami, a to nejčastěji v různých kombinacích. Čistě pětislabičné a sedmislabičné verše jsou v mizivé menšině

Úvod do volného verše poezie: příklady a analýz

 1. Jeho básně mají jednoduchý tvar a metrický verš s pravidelným rytmem, častá je u něj obrazová kontrapozice, hádanka, protimluvy, postupy známé z lidové poezie, které ale vkládá do situací dnešního člověka
 2. metrický celek složený ze tří těsně spjatých stop, třístopý verš. Komentáře ke slovu tripodie » přidat nový komentář.
 3. Pojila nás k sobě vášeň pro metrický a rýmovaný verš a samozřejmě zájem o orální poezii, o poezii, která se nepíše, nýbrž skládá! Jiřího originalita nebyla pro každého a rozhodně to neměl v básnickém životě jednoduché. Jeho odchod je pro mě velkou ztrátou! Přišel jsem o velmi vzácného člověka
 4. ský metrický verš v kartuši, který jej uvozuje, a donátora díla. Au-torem latinských meter byl člen řádu Štěpán à Sancto Thoma. Mezi donátory, dnešní obecnou mluvou sponzory, jsou zastoupeni brodští měšťané, jeden měšťan kutnohorský, zdejší královští úředníci, dokon

Rozdíl mezi prázdným veršem a volným veršem - Rozdíl Mezi

Význam triplet; triplicita; tripodie; triptych, triptychon triplet = složený ze tří, trojice; spektrální čára tvořená třemi čarami nacházejícími se těsně u sebe; tříčočkový nesymetrický objektiv; jízdní kolo, se třemi sedadly triplicita = trojnásobnost, trojí výskyt, vyhotovení tripodie = metrický celek složený ze tří těsně spjatých stop, třístopý verš 4) Metrický verš. Některé tradiční veršové útvary (desaterac, alexandrín, blankvers, hexametr) 5) Volný verš. Metodika analýzy volného verše. 5) Strofické členění básnického textu. Strofa a kompozice. 6-7) Základní strofické útvary. Útvary složené z vícero strof. Sonet, sestina, ballata, tercína, decima, stance. Anglický název: Theoretical Fundamentals of Literary Science: Zajišťuje: Ústav východoevroých studií (21-UVES) Fakulta: Filozofická fakult

Co je bezplatný verš? Definice, příklady, analýz

 1. Dílenské nářadí. cirkulárka dláto hasák hoblík hřebík kladivo kleště lepidlo metr nebozez nůž nůžky páječka pila pilník rašple ředidlo sekera svěrák špachtle šroub šroubovák štětec štětka tmel vodováha vrtačka vrták dláto hasák hoblík hřebík kladivo kleště lepidlo metr nebozez nůž nůžky páječka pila pilník rašple ředidlo sekera svěrá
 2. verš 8.: u všech děvuch má ius noctis primae. Utajenější a dnes už asi pro většinu čtenářů zcela skrytý je vzor a vliv řecko-latinských veršů na metrickou formu Slezských písní. Jejich působení na Bezruče bylo nezanedbatelné. shledává se mj. v jeho tíhnutí k daktylským řadám vůbe
 3. slov (uvolněný verš). Vzájemná propojenost všech tří funkcí a skutečnost, že v české versifikaci je normována nejen složka eufonická, ale i rytmická a do určité míry i sémantická, nás vede k přesvědčení, ž

Umělecké jazykové prostředky - Wik

 1. celek metrický v antickém básnictví, složený ze tří stop → tripodie: celek rytmický → verš: Nalezl jsem celkem 40 možností výsledku pro legendu křížovky. Počet výsledků byl omezen z důvodu obecnosti výrazu nebo legendy na 40 možností. Bude potřeba více konkretizovat hledání. Například: z legendy řeka na řeka.
 2. Verš není jist telosem básnického díla, není však ani surovým materiálem, vícemén indiferentním jako plátno, barva nebo kámen, z nhoţ básník teprve tvoří svůj artefakt. Verš v jistém smyslu uţ sám je uzavřeným dílem, a i kdyţ zvládnutí veršové techniky samo
 3. ologie. Marie Krčmová, Fonetika a fonologie českého jazyka (Praha: SPN 1984) (2) Vývoj českého verše do roku 1795. Sylabický a bezrozměrný verš
 4. metrický impuls-metrum= norma,které verš podléhá, značka: U rytmus = její konkrétní naplnění, značka: X a x, záměrné uspořádání zvukových prvků, které se projevuje jako opakování, pravidelným opakováním se vytváří rytmický impuls- očekávání, že verš, který následuje po řadě veršů obdobně.
 5. První, kdo objevil tajemství zpodobnění Aristotle, zjistil a dokázal, že verš má určitý rytmus, který se liší od obvyklého hovorového projevu. Každý rytmus je charakterizován svou vlastní velikostí, a proto byl zvolen termín pro tento jev. Přeloženo z řečtiny, slovo metrický zní jako velikost nebo měřítko

Trocha poezie - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Novější směr metrický mohli bychom nazvati německým, poněvadž má dnes přívržence hlavně v Německu, a to zásluhou dvou vynikajících metriků, U. Wilamowitze a O. Schroe že dříve existoval verš jako celek a teprve později byl rozkládán v stopy. Snad bylo tomu tak někdy jen v nejstarších dobách daktylotrochej, český sylabotónický verš; utváří se pro češtinu typickým pravidelným uspořádáním daktylských a trochejských slovních taktů (dvoj- a trojslabičných slov). daktyl , sestupná metrická stopa složená ze tří slabik, první dlouhé a dvou krátkých; v češtině se realizuje první přízvučnou a dvěma. Hexameter je metrický verš, který vznikl kolem 8. století před naším letopočtem. e. ve starověkém Řecku. Vědci si nejsou plně vědomi, jak tato velikost vznikla. Existuje předpoklad o vypůjčeném charakteru hexametru. Podle nejběžnějšího názoru, tento metr vznikl pod vlivem Hittite a Hurrian básní 2- verš. Jak je uvedeno výše, verš je ekvivalentem fráze vyprávění. To je považováno za jeden z minimálních jednotek básně, pod stanza. Délka verše není měřena slovy, ale slabikami. Tyto slabiky ne vždy odpovídají psaným slabikám, ale mají metrický, hudební smysl

Jiří Žáček OSOBNOSTI

 1. Transcript versologie Versologie UDSLB 1. Verš Verš základní rytmická a významová jednotka básně, jeden řádek básně. Jeho podstatu si uvědomujeme jen na pozadí básně, v návaznosti na jiné verše, od prózy se liší zvláštním zvukovým uspořádáním svých úseků v próze bývá text členěn na zvukové úseky - v každém z nich má nějaké slovo silnější.
 2. Nalezeno 258 heslových statí. adaptometr, -u m. med. přístroj k měření rychlosti adaptace oka aerofotogrammetrie, -e ž. určování rozměrů fotografickými snímky provedenými z letadel na dvou různých místec
 3. Balada a Lyrika jsou dvě formy veršů, které často následují pravidelný metrický a rytmický vzor. Lyrika je stručná báseň, která vyjadřuje emoce. Balada je verš, který vypráví příběh. hlavní rozdíl mezi baladou a lyrikou je to balada vypráví příběh, zatímco text vyjadřuje emoce a představy vypravěče. Co je Lyri
 4. Rytmus a metrum. věda: prozódie (prosodie) hetritme (rytmus); hetaccent/ de klemtoon (přízvuk) het metrum. duuraccent / časoměrný verš ; metrisch patroon (metrický impuls
 5. Můžeme prohledávat jen některé autory, brát v potaz určitou dobu vydání nebo upřesnit metrickou klauzuli (mužský X ženský verš, ukončený X neukončený...). Databáze českých meter Zde je zpřístupněn metrický a strofický popis všech 1689 zpracovaných básnických sbírek

O rýmech - rymy.c

s omezením na verš metrický - rád identifikoval se sylabičností. Miroslav Červenka 753 2. Sylabické a tòniche O váze sylabické a o váze pří zvukové složky v české sylabotónické. Jejím primárním konstitučním prvkem je totiž metrický impuls, jehož je název díla nejčastěji ušetřen. potom druhý verš prvého textu a následně druhého a tak dále). Tím báseň nabývá zvláštního rozměru náhodného setkávání obou textů a netušených významových spojení, což se podařilo už Mallarméovi v. Počínaje latinským metrem , koncept metriky umožňuje popisovat, co patří nebo se vztahuje k měřiči . To může zase uvést jednotku délky mezinárodního systému nebo do té míry, že má verš. V prvním citovaném případě můžeme prokázat, že tento metrický systém je charakterizován dvěma základními otázkami: že má několik měrných jednotek a že souvisí s. LITERÁRNÍ VĚDA Pojmy: báseň, stopa, iktus, strofa, verš, rytmus, rým, figura, tropy, časomíra, metrický systém, metrum Literatura: Teorie verše, Poetický.

Co jsou Prozodické systémy? (prozódie, versologie, verš

1.časoměrný verš: jeho uplatnění v české literatuře bylo předmětem sporů, snaha o vstup časomíry do české prozodie v dobách návratu k antickým vzorům. dosáhl mimořádného uplatnění v antice nazývá metrický nebo kvantitativní - jako v antické . poezii), pravidelným rozmístěním tónů vzniká systém Tento verš vznikl ze dvou zdrojů: jedním byl osmislabičný verš se zkrácenými půlverši, jejichž tříslabičnost se nepociťovala jako výjimka, ale jako norma, a proto se poslední dlouhá slabika změnila v.

Martin Reiner - básník, prozaik a nakladatel, se narodil 1. 8. 1964 v Brně. V roce 1975 začal užívat příjmení Pluháček po svém otčímovi (otec roku 1970 emigroval do USA). Jako spisovatel nicméně trvale užíval příjmení Reiner, k němuž se roku 2006 vrátil i úředně. - Rané dětství prožil v Brně, roku 1974 se rodina přestěhovala do Janovic nad Úhlavou Teorie už bývá taková - systematická. Tentokrát přijde další řeč na systémy veršové neboli prozódické. Odtušíte správně, že prozódie je, jak z předchozího plyne, nauka o veršových systémech. A co.. Jak analyzovat verš - Ostatní | Září 2020 Báseň je lyrická poetická tvorba, zpravidla malého objemu, někdy bez obsahu spiknutí. Analýza básně je součástí literárního povinného vzdělávacího programu a skládá se z historické, literární a filozofické analýzy Vyučující Chocholoušek Jiří, Mgr. Obsah předmětu Okruhy a témata seminářů: Analýza uměleckého textu: básnický text, versologie (1902-1987) Carlos Drummond de Andrade pocházel ze zchudlé statkářské rodiny z Minas Gerais (přestože většinu života prožil v Rio de Janeiru, k Minas se zejména ve své pozdější tvorbě opakovaně vrací, jak naznačuje mj. ironický titul sbírky Vzdušný statkář /Fazendeiro do Ar/ z roku 1954 či název souboru próz Minaská vyznání /Confissões de Minas/, 1944) Červenka, Miroslav. témata: bohemistika, literární věda e-kniha, 1. vydání vydáno: leden 2015 ISBN: 978-80-246-2707-6 formáty e-knihy PDF doporučená cena: 200 Kč E-sho

 • Zapečené těstoviny se špenátem a ricottou.
 • Plastisolová sítotisková barva.
 • Hamlet kniha recenze.
 • Rajce downloader 2018.
 • Z čeho udělat terasu.
 • Kdy sázet růže.
 • Samojed stene.
 • Názvy pěveckých sborů.
 • Karcher čistič podlah.
 • Golfuk.
 • Chrpa slovensky.
 • Nenávist 2.
 • 6 týdenní miminko spánek.
 • Jak nastavit šicí stroj.
 • Smurf csgo.
 • My little pony friendship games online.
 • Nejvíce znečištěná místa v čr.
 • Jeseter na másle.
 • Lepidlo na boty recenze.
 • Konektory do auta.
 • Tisk fotografií praha.
 • S jakou horeckou na pohotovost.
 • Naslouchátka pro seniory.
 • Stará kachlová kamna cena.
 • Jak napsat recenzi na booking com.
 • Boeing 767 300 austrian airlines seat map.
 • Kfc ceny.
 • Gerflor click vinyl.
 • Volkswagen multivan recenze.
 • Sloní uši cukroví.
 • Baldriparan diskuze.
 • Cz nace eet.
 • Zhoršení zraku po operaci.
 • Golfuk.
 • Jemen.
 • Statistika hlasování poslanců.
 • Party bus cenik.
 • Vulvodynie léčba.
 • Wow tbc download.
 • Propadlý řidičský průkaz brno.
 • Louise l. hay životopis.