Home

Zatížení větrem online

Pešek Ondřej - ÚKDK FAST VUT

Zatížení větrem Zatížení FIN EC Online nápověd

Dle větrné mapy je možné snadněji navrhovat stavby proti zatížení větrem. Protože střechy jsou velmi často vystaveny účinkům větrů, patří znalost větrné mapy pro tyto části staveb jeden ze základních parametrů navrhování Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi: zatížení s k [kPa] Statistické parametry rozdělení ročních maxim: střední hodnota μ [kPa] směrodatná odchylka σ [kPa] variační koeficient V: šikmost α: Rozdělení denních hodnot: Histogram denních hodno Vytváří zatížení větrem na stěny pravoúhlých objektů. Je možné zadat libovolný počet výškových úrovní, v kterých má být zatížení zjištěno. Výpočet vychází z kapitoly 7.2.2 normy. Klenbová střecha. Tato úloha vytváří zatížení na klenbové (válcové) střechy dle článku 7.2.8 normy EN 1991-1-4. Kopul

Výběr polohy na mapě České republiky a stanovení zatížení

výztužný nosník, brzdné ztužidlo, svislé zatížení o d kol je řábu, pohyblivé zatížení, síla od p říčení, podélná brzdná síla, p říčná brzdná síla, dynamický sou činitel, paždík zatížení plošné gd+qd Úvod [kg/m3] [kg/m2] [KN/m2] zatěžovací plocha= m2 dřevotříska minerální vlna beton omítka [mm] STÁLÉ ZATÍŽENÍ NAHODILÉ ZATÍŽENÍ g k = q k = g d = 1.2 * g k = q d = 1.4 * q k = g k + q k = g d + q d = KN/m2 užitné - kancelář, EC1 sněhová oblast I Praha char. hodnota zat. s k = tvarový souč. střechy m = souč. zatížení g k = s k * m Zatížení sněhem. Výpočet zatížení sněhem probíhá dle pravidel uvedených v normě EN 1991-1-3 s přihlédnutím k příslušným národním přílohám. Při výpočtu jsou použity následující postupy: Stanovení zatížení sněhem . Hodnota zatížení sněhem je určena následujícím vzorcem Panely je nutné dimenzovat na zatížení větrem a to jak na jeho tlakovou složku, tak i na sání, které, zejména u vodorovného kladení, na nároží často vyvolá nutnost použití mezipodpory. Colour. dřevěné paletě. Nosná prkna musí mít šířku min 100mm a rozteč max 1000m 2. Desky chraňte před deštěm, větrem a sluncem. Třída odolnosti proti zatížení větrem hodnotí průhyb rámu ve třídách A-C, kdy třída C je nejlepší a znamená tedy nejmenší průhyby (viz tab. 1). Třída odolnosti proti zatížení větrem dále udává tlakové zatížení ve třídách 1-5 (viz tab. 2)

ZATÍŽENÍ VĚTREM (ČSN EN 1991-1-4) - steelcalc

 1. Zatížení větrem - pravidla pro zatížení větrem pro pozemní stavby výšky ≤ 200m, pro mosty o rozpětí ≤ 200m - uvádí se pro celou konstrukci nebo její části (např. obvod. plášť a jeho kotvení) - klasifikace: zatížení větrem - proměnné pevné zatížení (nejsou přítomná stále, v každé
 2. Anotace: ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 ČSN EN 1991-1-4 přejalo překladem roce 2007 evroou normu EN 1991-1-4: 2005 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem včetně jejích příloh A až F. V této konsolidované verzi ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 jsou do textu normy (kat. čís.: 77516) zapracovány všechny dosud vydané změny a opravy.
 3. Kapitola 3 charakterizuje zatížení větrem, jeho modely, klasifikuje ho podle ČSN EN 1990, 4.1.1 a definuje jeho charakteristické hodnoty. Kapitola 4 definuje výchozí základní rychlost větru a vztahy pro výpočet dynamického tlaku větru, jeho změnu v závislosti na výšce, kategorii terénu, orografii a okolní zástavbě
 4. zatížení větrem svislé stěny. Obývací sestavy. Ložnice. Dětský pokoj. Kuchyně a doplňky. Chci výhodně nakoupit Chci více info . Naposledy výhodně nakoupil Petr H., Jak postupovat při nákupu Online? 1. Projděte si výběr nabídek. 2. Najděte svůj nábytek. 3
 5. Suggest as a translation of zatížení větrem Copy; DeepL Translator Linguee. EN. Open menu. Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online.

Mapa větrných oblastí České republiky Krytiny-střechy

 1. 3D generátor zatížení větrem. Generátor prostorového zatížení větrem je komplexní nástroj pro generování zatížení větrem, kterému jsou vystaveny budovy. Tento modul je dostupný pro následující normy: EC-EN (eurokód), BS (britská norma) a IBC (mezinárodní stavební normy)
 2. Národní předmluva. Obecně. ČSN EN 1991-1-4 přejímá evroou normu EN 1991-1-4:2005 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem včetně jejích příloh A až F. Nahradí předběžnou normu ČSN P ENV 1991-2-4: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížen í větrem, včetně jejího.
 3. EN 12179 zavedena v ČSN EN 12179:2001 (74 7202) Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda. prEN 12152 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN. prEN 13830 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná E
 4. Aplication created using C++ and ObjectARX API as Bachelor thesis at VŠB - TUO, Czech Republic

Měla by uživatelům usnadnit přechod na běžné používání Eurokódu pro zatížení větrem. Je rozdělena do devíti kapitol, které se týkají např. návrhových situací, modelování zatížení větrem, rychlosti větru a dynamického tlaku, zatížení větrem, součinitele konstrukce cscd, součinitele tlaků a sil, zatížení. Celkové zatížení větrem působící na budovu (w lin) se rozdělí na jednotlivé svislé konstrukce v poměru jejich ohybových tuhostí (EI). Pro jednoduchost zanedbejte sloupy a stěny kolmé na vyšetřovaný směr*. Všechny stěny stejné každá stěna přenese (celkové zatížení)/n

Zatížení větrem hraje u řady objektů významnou roli. Podívejte se na náš webinář, kde se dozvíte: jak konstrukci připravit pro správné aplikování 3D větru jak zadávat 3D vítr na prutové a deskové konstrukce jak správně zkontrolovat vygenerované zatížení Uvedené indexy již není nutné vyhledávat v předpisech a normách jednotlivých zemí. Nově je možné indexy pro stanovení zatížení sněhem, zatížení větrem a zóny seizmických oblastí získat online přes interaktivní mapovou aplikaci pomocí nástroje Geo-Zone Tool od spol. Dlubal Software a to pro všechny země Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7. Součinitele tlaků a sil 8. Zatížení mostů větrem Informativní přílohy A. Vliv terénu B. Postu Při krátkodobém namáhání (např. zatížení větrem) dochází k dokonalému spolupůsobení mezi tabulemi skla. V delším časovém intervalu dochází ke ztrátě tuhosti, ta je způsobena vazkopružným chováním mezivrstvy (PVB, EVA fólie), a tak k oslabení celé konstrukce řešení svislé nosné konstrukce (umístění, materiál) řešení ztužení (umístění, materiál) půdorys 1:100 ověření empirických požadavků na ztužení konstrukce ověření stability budovy při zatížení větrem (rovinný model) o svislé zatížení od vlastní tíhy

Zatížení větrem lehké mostní konstrukce. Wind loading of lightweight bridge-like structure. dc.contributor.advisor: Nevařil, Aleš. Z nahodilých zatížení pak zatížení sněhem podle ČSN EN 1991-1-3 v závislosti na místě stavby pro 1 až 8 sněhovou oblast (0,75 - 4,0 kN/m2) a zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4 a případná další užitná zatížení. Pozor! Jednoduchost ovládání návrhových programů může působit dojmem, že dokumentaci. Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení-Zatížení větrem. Praha: Český normalizační institut, 2007. 11. ČSN EN 1991-1-3. Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení-Zatížení sněhem. Praha: Český normalizační institut, 2005. 12. ČSN EN 1991-1-1. Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení-Objemové tíhy, vlastní tíha a. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Výpočet průřezu krokví a objemu řeziva jednoduchého krovu. V konstrukci dřevěného krovu krokvového nejsou použity středové ani vrcholové vaznice a tento typ krovu řadíme dle konstrukce do krokevní soustavy prosté.Krov krokvový je nejčastěji používán v případech, kdy je třeba maximálně využít podkrovní prostory nebo je rozpětí střechy tak malé, že není.

Mapa zatížení sněhem na zem

 1. 113. ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 114. ČSN P ENV 1991-2-5 / 1999 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-5: Zatížení konstrukcí - Zatížení teplotou 115
 2. Pro aplikaci kotvení zateplovacích systémů se používá ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem na stanovení zatížení pro návrh mechanického kotvení kontaktních zateplovacích systémů. Kotvy (hmoždinky) se podle většiny systémových řešení navrhují na 100% sání větru a nepřispívají k přenesení ostatních zatížení
 3. Zatížení větrem ve zjednodušeném návrhu Pro zjednodušený návrh se účinky zatížení větrem uvažují pro celý vnější plášť jedinou nejméně příznivou hodnotou podle největší výšky, tvaru budovy, větrové oblast a kategorie terénu příslušející jejich poloze

Klimatická zatížení (zatížení sněhem a větrem) hrají u mnoha konstrukcí významnou roli. Kompletní zadání zatížení sněhem a větrem představuje náročný úkol zejména díky množství větrných zón a zatěžovacích stavů, které je nutno při výpočtu zohlednit. Generátory zjednodušují proces návrhu a urychlují vaši práci Odolnost proti zatížení větrem: EN12210 třída C3/B3 Odolnost proti vloupání EN1627 RC2, RC3 (WK2,WK3) Druhy otevírání: dovnitř a ven otevírané, 1 a 2 křídlové dveře, různé panikové funkce B, D a E, EN 179, EN112

ÚVOD Vážení návštěvníci, v rámci webu Ocelář.cz bych se chtěl s Vámi podělit o některé své technické pomůcky, které jsem během své práce statika, projektanta a konstruktéra ocelových konstrukcí vytvořil, či posbíral z různých chytrých knih. Některé jsou pouze jednoduché tabulky, ale jsou zde také online výpočty (malé ocelářské kalkulačky:-) Norma ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) 1.4.2007 - Norma ČSN - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

Výplně otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. (2 ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem - ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb V uvedené evroé normě je uvažováno větší zatížení větrem, a to o 50 % a více, ve srovnání s českou technickou normou (ČSN 73 0035) platnou do roku 2009. Mění se také určení jednotlivých větrových oblastí. V důsledku nových podmínek a požadavků se zmenšují vnitřní plochy fasády budov, kde se počítá s. Jsou prezentovány dva výpočetní modely pro mechaniku tekutin - osamělá chladící věž a skupina čtyř chladících věží. Součástí práce je i strukturální model chladící věže doplněný metodikou pro přenos tlakového zatížení z CFD výpočtu. cs: dc.description.abstrac

Video: Editace zatížení větrem Vítr FIN EC Guida Online

STATICKÝ VÝPOČET - vutbr

Kotvení ETICS weber therm keramik je třeba posoudit vždy statickým výpočtem na sání větru podle ČSN EN 1991-1-4 a v případě vyšší plošné hmotnosti obkladových prvků než 25 kg/m2 na kombinaci zatížení větrem a zatížení smykem PROGRAM SCIA ENGINEER 2010 BD04 − STATIKA II 5 Zatížení větrem − Podle normy×Uživatelský (lze zadat vlastní průběh zatížení) Zatížení sněhem − Podle normy×Tíha sněhu (vlastní hodnota) 4. OTEVŘE SE NOVÝ PROJEKT Automaticky se otevře nabídka Konstrukce - slouží k zadání geometrie a podepření konstrukc Kvůli zatížení větrem doporučujeme min. průměr 50 mm. Vždy je nutné respektovat roztažnost polykarbonátu a do desek vrtat otvory o 2 - 3 mm větší, než je průměr používaných šroubů. Pro vrtání lze použít komerčně běžné ocelové vrtáky bez změněného nábrusu

Anotace: ČSN EN 13814 Tento dokument stanovuje minimální požadavky nezbytné pro zajištění bezpečného návrhu, výpočtu, výroby, instalace, údržby, provozu, prohlídek a zkoušek mobilních, přechodně nebo trvale instalovaných prostředků lidové zábavy a staveb, např. kolotočů, houpaček, gondol, ruských kol, horských drah, skluzavek, tribun, membránových nebo.

Terasové zastřešení ARON Vacanza 295x619 cm antracit RAL7016 a další Zastřešení terasy s garancí nejnižší ceny. Terasové zastřešení ARON Vacanza 295x619 cm antracit RAL7016: nákup bez rizika - 28 dní na vrácení, vrácení možné i do prodejny Zatížení větrem lze stanovit pomocí hodnot uvedených v této normě nebo metodami uvedenými v EN 1991-1-4. Konstrukční požadavky na dopravní značky s podpěrnými sloupky zahrnují i požadované vlastnosti při statickém a dynamickém namáhání. Jsou uvedena opatření pro bezpečnost při jejich užívání, včetně nárazu. ČSN 73 0034 se používá společně s Eurokódy. Kombinace námrazou s dalšími typy zatížení se aplikují podle ČSN 73 0034, které tak upřesňují informativní přílohy C uvedené v ČSN EN 1993-3-1 a ČSN EN 1993-3-2. Součástí této normy je mapa tříd námraz zpracovaná ČHMÚ vidaXL Vchodová stříška bezpečnostní sklo VSG 120x90 cm nerezová ocel od vidaXL.cz Doprava zdarma Velký výběr Snadný a bezpečný náku

Zatížení sněhem Zatížení FIN EC Online nápověd

Pro zatížení větrem je v rámci norem EN jednotná metodika výpočtu. Základním pojmem je výchozí hodnota základní rychlosti větru v. b,0 (m/s), což je desetiminutová střední rychlost větru s roční pravděpodobností překročení 0,02 (odpovídá střední době návrat Hana Gattermayerová, Anna Gorbunova: Vliv zatížení sněhem a větrem na nosné konstrukce budov, příspěvek na mezinárodní konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky, str. 17-22, ISBN 978-80-01-04959-

zatížení větrem svislé stěn

Klasifikační třídy zkoušených vlastností oken a vchodových

zatÍŽenÍ vĚtrem - Pro většinu konstrukcí jsou rezonanční složky malé a uvažuje se pouze kvazistatická odezva konstrukce (zatížení větrem lze považovat za kvazistatické, pokud je nejnižší vlastní frekvence konstrukce tak vysoká, že její rezonanční kmitání od účinků vě Odolnost vůči zatížení větrem - odolnost vůči zatížení větrem do C4 (EN 12210). Rozměry vedlejších vchodových dveří, rozměry stavebního otvoru a čistý (světlý) průchod. Šířka vedlejších vchodových dveří je 880 mm

ČSN EN 1991-1-4 ed

ČSN EN 1991-1-4 ČSN online

Zatížení potrubní větve větrem musí být v souladu s celkovou disposicí. Pro zatížení větrem je rozhodující výška potrubí nad terénem. Podle zeměpisného umístění stavby se určí patřičná větrová oblast. V případě umístění potrubí v hale se klimatická zatížení nezapočítávají Zatížení. Zatížení sněhem - pomůcka pro cvičení; Zatížení větrem - pomůcka pro cvičení; Výše uvedené dokumenty slouží výhradně jako pomůcka ke cvičení předmětu SM02, jsou určeny pro osobní užití a nesmějí být dále šířeny. Online sněhová mapa; Studentský koutek na Wiki Katedry Mechaniky věnovaný SM0 Zatížení větrem lehké mostní konstrukce. Wind loading of lightweight bridge-like structure. Zobrazit/ otevřít. Posudek-Oponent prace-11830.pdf (94.86Kb) Posudek-Vedouci prace-11829.pdf (262.2Kb) final-thesis.pdf (20.30Mb) review_75492.html (1.416Kb) Autor. Hrubý, Pavel. Vedoucí prác Systém zasklení zatěžuje bytový dům. Kromě vlastní hmotnosti zasklené konstrukce působí na statiku bytového domu zatížení větrem, které působí na skleněný plášť. V některých případech je nutné patřičným způsobem posílit nosnou konstrukci. Zasklením balkonů a lodžií se navíc často mění jejich využití

Dotaz: Jak lze zatížení větrem zadat plochou (například sila na obilí, zakřivená stěna apod.)? Odpověď: Při zadání zatížení větrem na skořepině nabízí progra.. Montáž se u střešních konstrukcí provádí na dřevěné latě nebo ocelové popř. hliníkové vaznice pomocí vrutů, spodních tvarových distančních podložek a horních podložek s EPDM těsněním a šroubů, s ohledem na sněhové pásmo resp. zatížení sněhem a větrem Doporučujeme využívat okamžitou platbu kartou online nebo předfakturou. Tento systém zajišťuje vysokou odolnost vůči zatížení sněhem a větrem. Základy skleníku jsou prefabrikované nebo zděné, případně může být umístěn na betonové desce nebo dlažbě. dovolené zatížení konstrukce sněhem pro skleník.

zatížení větrem - English translation - Lingue

Zatížení staveb větrem, 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, Zatížení stavebních konstrukcí: Zatížení štíhlých konstrukcí větrem podle evroých norem [online],. Ve statickém posudku musí být zohledněny veškeré vlivy a zatížení, které by mohlo na konstrukci působit a takovým účinkům bezpečně odolat. Je nutné uvažovat nejen stálé zatížení (vlastní tíhu, zemní tlak), nahodilé zatížení jako je užitné (provozní), klimatické (sněhem, větrem, teplotou), ale i mimořádné.

sens.15 - Generace 2D zatížení větrem a sněhem a 3D ..

Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. (2007). Návrhový model kloubové patky osově zatíženého sloupu průřezu I Ing. Vladimír Lekeš, Mgr. Ivo Dandul Help forest, s. r. o. V Lesnické práci 7-8/1997 byly publikovány první praktické výsledky projektu, který řeší ohrožení lesních porostů větrem. V roce 1998 byla dokončena práce na syntéze výsledků předešlýc (1) Konstrukce výplní otvorů (oken, dveří apod.) musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla,

Odolnost proti zatížení větrem: EN12210 třída C2-C5 Druhy otevírání: O, OS, STULP, PSK, sklopné, ven otevírané, ven výklopné, pevně vložené křídlo Odolnost proti vloupání EN 1627 RC2 a RC3 (WK2 a WK3 Kniha 'Příručka vznikla jako zjednodušení komplikovaného textu Eurokódu ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 - 4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (dále jen Eurokód) pro běžné aplikace. V příručce jsou zobecněny souvisící poznatky z velkého množství konkrétních dotazů a připomínek projektantů k jednotlivým kapitolám Eurokódu.

Nový SCIA Engineer 17 - nástroj pro výšší efektivitu VašíLiniový kloub | Dlubal SoftwareVnitřní síla | Dlubal SoftwareRECA předkládací pásky VOLE - Těsnící a lepící pásky

Spárování hotové stěny je stejné jako u obkladů a dlažeb. Pro tvárnice Basic a Agua 19 x 19 x 8 cm - spára 5 mm Pro tvárnice 24 x 24 x 8 cm - spára 5 mm Pro tvárnice tloušťky 10 cm - novinka! - spára 5 mm (19x19x10 nebo 30x30x10 cm) 50 mm dle ty ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem • NA uvádí novou mapu rychlostí větru s oblastmi větru od 22,5 do 36 m/s. • Návrhové hodnoty zatížení větrem podle Eurokódů jsou v řadě případů vyšší než podle původních ČSN (přibližně o 50-100 % pro běžné budovy) zatížení, když vítr nárazový vítr . silný negativní vliv na střešní konstrukci se strmým sklonem( pod úhlem větším než 30 stupňů). Stavební normy sekce na zvýšení střechy, říká, že vzorec pro výpočet zatížení větrem zastřešení: Wm = Wo • K • CPodrobnosti vzorec: Wo - míra zatížení větrem Mínusem u těchto skleníků je poměrně vysoká cena, navíc nejsou konstruovány pro příliš velké zatížení sněhem nebo větrem. Výplně se do nich umisťují různě: drátěnými pružinami, ale také speciálními zasklívacími lištami. Příkladem skleníku sestaveného z eloxovaných profilů je V-Garden VeGA 9500 STRONG zatížení konkrétní typ se vyznačuje zpravidla standardní hodnoty. Pro spoustu lidí, zvířat, zařízení patrech obytných, veřejných a zemědělských budovách, z mostu a mostové jeřáby, sníh, vliv teploty klimatu je vybavena dvěma standardními hodnotami: plná a snížená( které mají být zapsány na účtu, kdy je třeba.

 • Kouzlo s mincí za uchem.
 • Travní směs sahara.
 • Glyco a syncare.
 • Babybox klatovy.
 • Magic the gathering arena cz.
 • Sušička bosch datart.
 • Kde najdu klipart.
 • Baziliky v praze.
 • Wrc 7 game.
 • Obchody24 cz slevový kod.
 • Čína recept apetit.
 • Vánoční fotorámečky online zdarma.
 • Hřbet záda.
 • Triplexní metoda.
 • Přestala jsem jíst pečivo.
 • Lazne bludov volna mista.
 • Forenzni genetik nabidka prace brno.
 • Co obsahuje dýně hokaido.
 • Španělský jazyk.
 • Tattoo song.
 • Rhodesian ridgeback štěňata.
 • Dámské mokasíny na podpatku.
 • Vápenec rozpustnost.
 • Podvazkový pás s osmi podvazky.
 • Volejbal česko.
 • Bublinky ve víně.
 • Silikonová emulze na těsnění.
 • Katův šleh vyznam.
 • Klára trojanová csfd.
 • Dispecer.
 • Zakrslá bílá krůta.
 • Jaderná energie rakousko.
 • Poranění močové trubice.
 • Japonsko barvy.
 • Nejlepší barvy na zeď.
 • Nagyová rehabilitace.
 • Santa claus in trouble again download.
 • Drtě štěrky.
 • Mulan 2 online.
 • Řempo pardubice otevírací doba.
 • Uvaha rodina zaklad zivota.