Home

Komunikační mix bakalářská práce

Komunikační mix společnosti Poděbradka, a

komunikaČnÍ mix spoleČnosti communication mix of the company bakalÁŘskÁ prÁce bachelor's thesis autor prÁce hana kupcovÁ author vedoucÍ prÁce ing. ludmila navrÁtilovÁ supervisor brno 201 2 Abstrakt Bakalářská práce Komunikační aktivity značky Ikea na českém trhu v letech 2009- 2011 popisuje společnost Ikea a její individuální komunikační aktivity. Zahrnuje stručnou historii firmy, příběh jejího vzniku v roce 1943 a následného vývoje až do dnešní podoby, zabývá se i současnou situací značky. Předkládaná bakalářská práce zahrnuje nejen teoretické poznatky nabyté studiem odborných publikací þi þlánků blízkých oblasti marketingu, ale také praktickou þást 1.3 Komunikační mix V souvislosti s marketingovým mixem autor De Pelsmacker upozorňuje na prostý fakt Bakalářská práce Osobní prodej a jeho role v marketingové komunikaci Vypracovala: Luisa Smrtková Vedoucí práce: Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. České Budějovice 2015 . respektive komunikační mix.(Foret, 2003, p. 171) Vzhledem k tomu, že komunikace s

Komunikační mix společnosti Modrotisk Danzinge

Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. Je zde popsán marketing a marketingový mix. Dále jsou charakterizovány jednotlivé složky komunikačního mixu: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations a přímý marketing Komunikační mix Hotelu Tennis Club zaměřený na zákazníka Martina Vlachová Bakalářská práce 2011. ABSTRAKT Bakalářská práce analyzuje současný stav komunikačního mixu v Hotelu Tennis Club, který hotel potřebuje ke komunikaci se svými zákazníky. K analýze byla použita metod Název práce: Marketingové a komunikačné stratégie firmy McDonald´s: Autor(ka) práce: Antalíková, Eva: Typ práce: Bakalářská práce: Vedoucí práce

Komunikační mix - Khrystyna Yakym

 1. 1.3 Marketingový mixJe souborem taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu .3 Marketingový mix se skládá ze všech aktivit, které firma vyvíjí, aby vzbudila po výrobku poptávku
 2. Komunikační mix podniku . Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav komunikačního mixu podniku a navrhnout jeho internetovou komunikační kampaň. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o významu marketingové komunikace, popisuje a porovnává jednotlivé.
 3. Objekt, Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix spoleþnosti Karel Nikl s.r.o.. Tato spoleþnost působí na trhu s rybářskými potřebami více než 15 let. Produkty, které spoleþnost na trh nabízí jsou úzce specializovány pro lov trofejních kaprů

Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat komunikační mix spořicího účtu České spořitelny. V teoretické části rozebírá marketingové aktivity z obecného pohledu, detailněji je zde popsán komunikační mix. Praktická část začíná představením firmy a jejích produktů, dále popisuje vytvoření spořicího účtu. Bakalářská práce Praha 2017 13 3. Komunikační mix Pro zajištění efektivní, účelné komunikace a cílevědomé působení na spotřební a nákupní chování zákazníků společnosti využívají komunikační mix. Jedná se o souhrn komunikačních prostředků, které mají marketéři k dispozici: reklama, osobní prodej

 1. Předložená bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti Stock Plzeň-Božkov s.r.o. První část práce obsahuje úvod do teorie marketingové komunikace a jejích dílčích nástrojů (komunikační mix). Dále práce obsahuje praktickou část, ve které je představena vybraná firma Stock Plzeň-Božkov s.
 2. Communication mix, marketing communication, Wedding boutique INA, survey Abstrakt Rybníčková, M. Komunikační mix Svatebního salonu INA. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015 Tato Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix Svatebního salonu INA
 3. Bakalářská práce 2016 . Teorie je zaměřená na marketingovou komunikaci, komunikaþní mix, souþasné trendy v marketingové komunikaci a komunikaþní plán. Praktická þást se zabývá charakteristikou spoleþnosti a popisuje souþasnou situaci ve firmě a komunikaþní 3 KOMUNIKAČNÍ MIX.
 4. Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem podniku. Jde o analýzu současného stavu firmy, zjištění jejích nedostatků a návrh nového řešení. První část je teoretická, zabývající se základními pojmy marketingu a komunikace
 5. Bakalářská práce se zabývá marketingem, marketingovou komunikací a e-commerce. Cílem práce je navrhnout konkrétní komunikační mix pro firmu Vivantis a.s. pro zvýšení počtu zákazníků. Součástí praktické části je analýza stávajícího stavu komunikačního mixu firmy a dotazníkové šetření

Od funkce k prostředku - komunikační mix reklamní kampaně

Browsing by Subject komunikační mix Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zavinování kojenců a analýzou marketingového prostředí českého výrobce tzv. rychlozavinovaček a dětského textilu Babyrenka s.r.o. Hlavním cílem této práce je návrh efektivního. Download Citation | Komunikační mix společnosti Paramo, a.s. | Bakalářská práce je zaměřena na podrobnou analýzu nástrojů komunikačního mixu a jejich využití v rámci společnosti.

Browsing by Subject komunikační mix

Vysokoškolské kvalifikační práce Hornicko-geologické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Mining and Geology (HGF) Zobrazit záznam JavaScript is disabled for your browser Tato bakalářská práce pojednává o marketingovém mixu hotelu, zejména však o jednom z jeho nástrojů - marketingové komunikaci. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat komunikační mix konkrétního hotelu, včetně jeho zhodnocení a uvedení případných doporučení komunikaČnÍ mix spoleČnosti vÝtvarnÝ-shop.cz communication mix of the company vÝtvarnÝ-shop.cz bakalÁŘskÁ prÁce bachelor's thesis autor prÁce martina svobodovÁ author vedoucÍ prÁce ing. pavel mrÁČek, ph.d. supervisor brno 201

Marketingová komunikace = promotion (též komunikační mix), čili 4 Marketingová komunikace = promotion (též komunikační mix), čili 4. Pé marketingového mixu. Vyžaduje však nekonečné hodiny vašeho času, práce a jednoznačně vaši vytrvalost Bakalářská práce marketingový výzkum může být spolehlivě vypracovaná i do. 1 Marketingový mix Marketingový mix (též nazýván 4 P dle počátečních písmen anglických názvů - Product, Price, Place, Promotion) je souhrn jednotlivých marketingových nástrojů zaměřených na výrobkové, cenové, distribuční a komunikační oblasti. [7 |a Práce se v první části zaměřuje na komunikační mix a jeho nástroje směrované ke konečnému spotřebiteli, ve druhé pak analyzuje účinnost ochutnávky, jakožto prostředku podpory prodeje, potažmo komunikačního mixu. 538 |a Způsob přístupu: Internet 502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze.

Komunikační mix - Wikipedi

Bachelor thesis. Brno: Mendel university, There is description of real-estate market of Czech republic in the text and compiled communication mix of estate agency. Keywords Real-estate market, estate agency, market share, advertisement, media mix, feeling tone. Abstrakt Meluzín, M., Komunikační mix realitní společnosti. Bakalářská práce Vysokoškolské kvalifikační práce Ekonomické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Economics (EKF) Zobrazit záznam JavaScript is disabled for your browser Návrhy na zlepšení specialized Hana Pavlíková Vedoucí práce: Jitka Nesnídalová Rok obhajoby 2006 Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, 2006 Obsahuje bibliografii marketing management [obor bakal. práce] komunikační mix marketing 005 658.8 JHD001 061004. Bakalářská práce Internet jako nástroj pro komunikaci v rámci řízení vztahů se zákazníky Stažení práce KOMUNIKAČNÍ MIX 3.1. Klasické formy komunikačního mixu se zaměřením na internet 4. NOVÉ FORMY KOMUNIKACE NA INTERNETU 4.1. Komunitní weby 4.2. Word of mouth marketin

Kategorie: Komunikace, Marketing, Marketingový mix, Propagace Typ práce: Bakalářské práce Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná Charakteristika: Cílem bakalářské práce je popsat, analyzovat a zhodnotit současné využívání nástrojů marketingové komunikace ve společnosti TEKON CZ, s. r. o., zabývající se především výrobou a. Komunikační mix Jihlavského radničního právovárečného pivovaru, a.s. B: Čáslavková Hana: Analýza finanční situace vybraného podniku: D: Čavrnoch Marian: Program rozvoje obce Kostelec 2016 - 2022: D: Čech Jiří: Veřejná obchodní společnost z účetního a daňového pohledu. C: Čech Jiř BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Václav RIEDL - 3 - ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Vedoucí práce: Ing. Hana Jahodová, CSc. 4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a pod odborným vedením vedoucího práce. 3.2 KOMUNIKAČNÍ MIX.

Video: Komunikační aktivity značky Ikea na českém trhu v letech

turistické destinaci, zhodnotit její komunikační aktivity a navrhnout jejich změny. Ve své práci budu využívat metody analýzy a deskripce, přičemž zkoumaný obsah byl publikován v letech 2012 a 2013. Bakalářská práce vychází z tezí, které byly v minulém roce schváleny. Nicmén Závěrečné práce; bakalářské práce; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Komunikační mix taneční školy. Communication Mix of the Dance Academy. Zobrazit/ otevřít. final-thesis.pdf (8.624Mb) review_42170.html (3.871Kb) Autor. Opluštil, Filip. Vedoucí práce. 26. Outsourcing personální práce 27. Analýza získávání a výběru zaměstnanců v podniku X 28. Využívání externích služeb (outsourcingu) při získávání nových pracovníků 29. Analýza a hodnocení práce a pracovních míst v podniku X 30. Pracovní kompetence (způsobilosti) a jejich uplatnění v personální práci 31 Kategorie: Marketingový mix Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tento text velmi stručně charakterizuje marketingový mix.Popisuje jeho nástroje, výrobkovou, cenovou, komunikační a distribuční politiku. Zmiňuje marketingový mix v bankovnictví, školství a oblasti cestovního ruchu Obhajoba bakalářské práce: Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu | Práce na příbuzné téma. 21. Minko, Ksenia Fakulta: Vysoká škola finanční a správn.

Komunikační mix vybraného zařízení cestovního ruchu Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské. Marketingový mix. Marketing shromažďuje informace k tomu, aby mohla firma úspěšně realizovat svou obchodní strategii v podobě stanovení cen, plánování prodeje, toku výrobků a služeb směrem k zákazníkovi apod. s cílem zákazníkova maximálního uspokojení

Komunikační mix společnosti DEKTRADE, a

 1. Návrh komunikačního mixu pro automobil Mercedes-Benz třídy A ve bakalářská práce Published: (1999) Analýza využívání nástrojů marketingového mixu v a.s. OTIS Břeclav bakalářská práce Published: (1999
 2. Tato bakalářská práce se zabývá navržením a optimalizací informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí a vychází z informací získaných komplexní analýzou firmy. Cílem práce je formulovat specifika a nástroje internetového marketingu
 3. Přípona.pdf: Typ bakalářská práce: Stažené 3 x: Velikost 5,2 MB: Jazyk český: ID projektu 8025: Poslední úprava 16.05.2016: Zobrazeno 655 x: Autor: mira.hejd
 4. Komunikační strategie podnikatelského subjektu nebo produktu Marketing neziskových organizací Marketingový mix vybraného výrobku/služby Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D. Diplomové práce Technologická mezera mezi domácími a zahraničními subjekty Transparentnost regionálního podnikatelského prostředí Bakalářské práce
 5. Komunikační mix výrobkové řady HELLO Tetra Square společnosti Linea Nivnice, a. s. Romana Junaštíková Diplomová práce se zabývá nástroji komunikačního mixu a jejich účinností

Bakalářská práce: Projekt Transtrabant Dana Přibáně: budování značky s využitím marketingového mixu. (Hana Jančiová) Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019. Překlad názvu práce: Dan Přiban's project Transtrabant: building a brand with the use of marketing mix.. Klíčová slova: marketin The use of project management methods Bakalářská práce. 2.4 Marketingový mix 25. 2.4.1 Produkt (Product) 25. 2.4.2 Cena (Price) 25. 2.4.3 Místo (Place) 26. Komunikační cíl: Informovat potenciální návštěvníky o nově vzniklém specifickém produktu cestovního ruchu, který jim přinese řadu výhod a úspor peněz při.

Marketingové a komunikační strategie firmy McDonald´s

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury Komunikační mix. Optimalizace komunikačního mixu. Životní cyklus výrobku. Koordinace, integrace komunikačních nástrojů, kanálů, zdrojů v rámci firmy do uceleného programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele za minimálních nákladů. (Clow, Baack. 2008 Cíl a metodika bakalářské práce Bakalářská práce je dělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem základních pojmů a odborných výrazů, termínů nalezených v použité literatuře, která se daným tématem zabývají. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření, jeho Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na problematiku sponzorství a na roli sponzorství v komunikačním mixu. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti sponzoringu, jeho postavení v rámci marketingového mixu, využití a aplikace sponzoringu v rámci sportovního.

Bakalářská práce - Vysokoškolské kvalifikační práce

Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné. Propagace, nebo-li komunikační mix je součástí marketingového mixu a jeho 4P (product - produkt, price - cena, place - místo, promotion - propagace). Celý marketingový mix pak spadá do marketingu jako takového. Co je to propagace. Propagace slouží jako komunikační prostředek mezi institucí a danou skupinou - veřejností Bakalářská práce: Využitie nástrojov marketingového mixu pre zvýšenie konkurencieschopnosti hotela/ The use of marketing mix for increase the competitiveness of hotel Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Anotáci

Jednotky: Komunikační mix podnik

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/201 2015 - Czech Bakalářská práce se zabývá nástroji marketingového mixu potřebné ke zvýšení prodeje. Práce je rozdělena do dvou částí, které tvoří teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretické poznatky, které se aplikují v praktické části Komunikační mix tvoří reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing a event marketing. Netradiční formy marketingu Kromě klasických nástrojů marketingového mixu jsou pro malé a střední podniky velmi užitečné i netradiční formy marketingu, jako například Guerillový marketing, Buzz marketing. AV ČR - živá příroda a chemické vědy (7733) Biofyzikální ústav (298) Biologické centrum (340 Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je zpracována teoretická část metodou popisnou. Teoretická část se týká marketingu, jeho nástrojů jako je marketingový mix a marketingový výzkum. Jsou zde popsány jednotlivé techniky marketingové výzkumu a složky marketingového mixu. Komunikační mix je.

Bakalářská Práce

Bakalářská práce. zápočet. Marketingová komunikace (komunikační mix a jeho tradiční nástroje, komunikační strategie atd). Hlavní směry v marketingu a marketingové komunikaci v 21. století Marketingové řízení a plánování (strategické, taktické a operativní), marketingové řízení, proces tvorby strategického.

Analýza komunikačního mixu spořicího účtu České spořitelny

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Martin SLUKA. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce popisuje a vysvětluje pojmy související s tématem a to pojmy jako marketing, cestovní ruch, reklama a marketingový výzkum. Propagační a komunikační mix Ahojky, jsem ve druháku a už si mám vybírat téma bakalářské práce, já vím, že je to běžný postup, ale mi to přijde hrozně brzo, mám na to asi 3 týdny, ale vůbec nevím, podle čeho si téma vybrat Ono totiž většinou to téma, které vypadá jednoduše a zábavně se vzápětí změní na velmi těžce zpracovatelné téma, tak jestli můžete poradit, podle čeho se.

1 vysokÉ uČenÍ technickÉ v brnĚ brno university of technology fakulta podnikatelskÁ Ústav managementu faculty of business and management institute of management komunikaČnÍ mix ve spoleČnosti servis feŇo proposal of communication plan in servis feŇo bakalÁŘskÁ prÁce bachelor's thesis autor prÁce author vedoucÍ prÁce supervisor tomÁŠ feŇo ing Komunikační mix obce Slatina / Kateřina Holasová Personal name: Holasová, Kateřina, (dissertant) Production: 2018 Phys.des. 67 stran : grafy Note: Vedoucí práce Petra Olšová. Oponent Miroslav Kopáček Thesis note: Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2019 Another responsib Bezvodová, Barbora Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku Obhajoba bakalářské práce: Hodnocení spokojenosti zákazníků ve vybraném maloobchodním podniku | Práce na příbuzné tém Marketingová komunikace využívá různá komunikační média, různý obsah sdělení, jsou plánovány její frekvence a termíny, je součástí marketingových nástrojů a zejména propagace, její efektivita úzce souvisí s vhodnou volbou komunikačních kanálů a je jednou z významných podmínek účinnosti realizace záměrů marketingové strategie

 • Sono bricha a střev.
 • C fyzika.
 • Dvořákovo nábřeží přístaviště 16.
 • Paradise island nemecko.
 • Pudl s pp prodej.
 • Kuřecí vývar s kapáním.
 • Hudební nástroje v symfonickém orchestru.
 • Dětská zvýšená postel se skříní.
 • Kouzlo s mincí za uchem.
 • Audi a 5 2017.
 • Onemocnění ledvin wikipedie.
 • Výchova ke zdraví 7. ročník pracovní listy.
 • Kopoflex 63.
 • Drobné těstoviny.
 • Louise l. hay životopis.
 • Katův šleh vyznam.
 • Benzodiazepiny ucinky.
 • Peep meaning.
 • Vepřová porážka.
 • Bota roku 2016.
 • Online výpočet ceny auta.
 • Ježek bělobřichý kouše.
 • Ústav fyziologie lfp.
 • Alan turing wikipedia.
 • Jak skenovat na tiskárně.
 • Bmw e92 325i recenze.
 • Horizontální žaluzie venkovní.
 • Kam jde duše po smrti.
 • Polská mazurka.
 • Výprava na severní pól cimrman.
 • Evobus praha kontakty.
 • Katolický kněz křížovka.
 • Sidney poitier csfd.
 • Křídový papír wiki.
 • Tetřev v zimě.
 • Metalove tenisky.
 • William moseley 2017.
 • Halloween michael myers.
 • Souhvězdí narození.
 • Plíseň koji.
 • Technické muzeum brno tramvaje.