Home

Lineární sazba daně příklad

× sazba daně = základní částka daně Při lineární sazbě daně mohou být naopak výrazným prvkem progresi- PŘÍKLAD 11.2 I když manželé Kopečtí ještě splácejí úvěr ze stavebního spoření na rodinný domek, který koupili v roce 2016, rozhodli se v roce 2017, že si vezmou. Daně jsou placené při určitých okolnostech, lineární (procentuální sazba daně je pro všechny plátce stejná, výše daně je tedy přímo úměrn Tento příklad je samozřejmě extrémně zjednodušený - daň má fixní výši a hlavně se neuvažuje, k čemu stát peníze získané na daních využívá.. ad I. a) lineární odpisy; patří mezi nejjednodušší, odpisována je rovnoměrně vždy stejná neměnná částka. Příklad. Životnost dlouhodobého hmotného majetku oceněného částkou 72 000 Kč byla při jeho zařazení stanovena, životnost na 5 let (60 měsíců). Výpočet: měsíční odpis (72 000 : 60) = 1 200 K Lineární rovnice je taková rovnice, kterou můžeme upravit na tvar ax + b = 0, kde \(a\ne0\).Konkrétní příklad by mohl vypadat třeba takto: 2x + 4 = 0.Řešením této rovnice je číslo −2, což se dá asi docela logicky vydedukovat.Pokud by tam byly trochu větší čísla, už by ona dedukce nebyla tak jednoduchá, takže to bude chtít nějaký konkrétnější postup Nahoru Rovnoměrné odpisy HM zvýąené v 1. roce. 2/ Rovnoměrné odpisy hmotného majetku zvýąené v 1. roce [§ 31 odst. 1 písm. b), c), d) ZDP]Poplatník, který je prvním vlastníkem, můľe uplatnit v prvním roce odpisování odpis zvýąený: o 20 % (poplatník s převáľně zemědělskou a lesní výrobou, coľ je poplatník, u něhoľ příjmy z této činnosti činily v.

Daň - Wikipedi

Příklad 2 2. ledna 2012 jsme pořídili a ihned zařadili do používání stroj za 480 000 Kč , který budeme odepisovat celkem 48 měsíců. Účetní jednotka se rozhodla, že prvních 24 měsíců bude odepisovat méně (0,5 z 1/48) a naopak dalších 24 měsíců bude odepisovat více (1,5 z 1/48) lineární sazba daně - je taková, která roste proporcionálně s růstem daně. Má obvykle podobu určeného procenta ze základu daně, které se nemění s velikostí základu daně. progresivní daňová sazba - s růstem základu daně roste daň relativně rychleji než základ daně 1. lineární (proporcionální) - procento daňové sazby je stejné bez ohledu na růst nebo pokles daňového základu. Ti, co mají vyšší důchody platí sice absolutně více, avšak relativně stejně jako ti, co mají důchody nižší. 2. progresivní - vzestupná - sazba daně ve vztahu k růstu daňového základu roste. Příklad . Pořizovací cena DHM činí 120.000 Kč, ľivotnost byla stanovena při jeho zařazení na 6 let. Vypočteme si dosazením do vzorce, ve kterém roce je nejlépe uskutečnit přechod na lineární odpisování, aby nám v posledním roce nezůstávala tak velká neodepsaná zůstatková cena

Odpis, odpisování - Účetní průvodce MáDát

Základ daně odvozený od účetního výsledku hospodaření před zdaněním se snižuje o několik nestandardních odpočtů. Sazba daně je lineární. U této daně se ve větší míře používají slevy na dani. Poplatníci: jsou jimi osoby, které nejsou fyzickými osobami a dále organizační složky státu roční procentní sazba nákladů). Na naší splátkové kalkulačce. si můžete spočítat nejen výši měsíční splátky, výši úroku či potřebnou dobu splácení, ale také například poměr úroku a úmoru. Výsledky si můžete zobrazit v přehledné tabulce nebo grafu Zvláštní sazba daně. Zálohy. Sazba: poměrná lineární - 15 % (DPFO), 19 % (DPPO) Příklad č. 2. Pan Straka bydlí v Brně. Má 40 let, je ženatý a má dceru Kačenku (3 roky). Manželka je v domácnosti a přivydělává si prodejem jahod ze zahrádky. Touto činností získala ve zdaňovacím období 19.000,- Kč

lineární(procentuální sazba daně je pro všechny plátce stejná, výše daně je tedy přímo úměrná výši daňového základu) progresivní(čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je procentuální Příklad výpočtu: Spotřební daň z 0,5 l nápoje se 40% obj. alkohol Daně Přímé i nepřímé daně. Vše aktuálně a přehledně. rovnoměrný odpis (tzv. lineární), Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili v roce 2020 nové auto za 350 tisíc Kč. To spadá do 2. odpisové skupiny. V prvním roce si tak odepíšou 38 500 Kč (350 000 × 11 / 100) a v dalších čtyřech letech vždy 77 875 Kč.

Lineární rovnice — Matematika

Daňová sazba je tedy lineární (daň se zvyšuje úměrně rostoucímu základu daně) a diferencovaná (pro různé předměty daně existují různé sazby). Přesné vymezení jaké zboží a služby patří do snížené sazby najdete v příloze zákona o DPH Úrok je odměna za to, že jste někomu něco půjčili. Teoreticky může být úrokem cokoliv, v praxi se pak bavíme o penězích. Velikost úroku specifikuje úroková sazba spolu s časovým intervalem a počítá se ze z peněz, které jste půjčili

Daňové odpisy hmotného majetku Daně, účetnictví, právo

 1. V České republice je od roku 2008 zaveden lineární způsob zdanění, takže se pro výpočet postupuje stejně, jako u předchozí metody. Příjmy, které se daní v zahraničí, jsou ale vyjmuty ze základu daně, a daní se tak pouze ty příjmy, které jste si vydělali u nás. Příklad
 2. Jestliže jsme měli daň 275 228 Kč a základ daně 1 000 000 Kč, potom se průměrná sazba daně rovná 27,52 % (275 228 /1 000 000). Mezní daňová sazba. Mezní daňovou sazbu můžeme definovat tak, že se jedná o sazbu, která se uplatňuje ze základu daně v nejvyšším zdaňovacím pásmu
 3. Je nasnadě, že tato složitost bude mít efekt pouze u fyzických osob, jejichž daňová sazba je progresivní, čili sazba relativně roste s rostoucím základem daně. U právnických osob zdaňovaných lineární (neměnnou) sazbou tato metoda prakticky splývá s metodou úplného vynětí
 4. Šlo o příspěvek č. 489/14.12.16 Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za práci vykonávanou v zahraničí plátci daně. Autorky jednání uvádějí příklad Slovenska, které tento postup řeší tak, že zaměstnavatel - coby plátce příjmu i daně - nemá povinnost vybrat zálohu na daň, když jde.
 5. Sazba daně. V roce 2008 nastala změna v podobě zavedení rovné 15 % daně, tedy přechod z progresivního zdanění na lineární. Do roku 2007 bylo několik sazeb daně v závislosti na výši ročního příjmu. Nejnižší sazbou daně bylo 12 % pro příjmovou skupinu do 121 200 Kč

Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

 1. a) sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a. b) místo plnění. (3) Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz. (4) Poukaz je vydán okamžikem, kdy se převede na prvého nabyvatele. § 15
 2. Příklad na odloženou daň: Odložená daň z titulu rozdílných účetních a daňových odpisů: PC majetku = 480 000 Kč. Zařazení do používání 20.9., účetní odpisy od 10. Měsíce. Doba odpisu: daňově 4 roky, zrychlené odpisy. Doba odpisu: účetně 4 roky, rovnoměrné odpisy. Sazba daně následujícího období = 30 %.
 3. Zavedeny by měly být dvě sazby daně z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 % a 23 %. Sazba 15 % by se měla uplatnit pro základ daně do 48násobku průměrné mzdy (1 672 080 Kč v roce 2020), sazba 23 % pro základ daně přesahující tento limit
 4. Nejvyšší sazba daně byla používána u částek přesahujících hranici ročního základu daně 331 200 korun. Vypočtenou zálohu na daň z příjmu jste si následně mohli snížili o tzv. slevy na dani. V tomto roce je poprvé využita lineární sazba daně z příjmů
 5. Databáze komentářů daňových a účetních zákonů. Zapomněl(a) jste své osobní heslo? Neznáte své přístupové údaje
 6. daňová sazba - v zákoně musí být uvedeno jak vysoká je daňová povinnost. lineární sazba Progresivní stupňovitá sazba . příklad: příjem 0 - 100 000 sazba 10%. 100 001 - 200 000 20%. 200 001 a více.
 7. sazba diferencovaná, která je různá, podle kvality předmětu daně, jako příklad je daň z přidané hodnoty, která má v souasné době 3 sazby ve výši 21 %, 15 % a 10 %. Ve vztahu k velikosti základu daně rozlišujeme pevnou a relativní sazbu

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY - Daňové odpis

 1. roční sazba další roky: 1 000 000 / 100 * 25.30 = 253 000 . Rok 2005 - plán: technické zhodnocení v 05.2006: 50 000 . 2006 + technické zhodnocení - plán: roční sazba pro při technickém zhodnocení: 1 050 000 / 100 * 25 = 262 500 . Lineární (rovnoměrný) způsob odpisu - nastavení procent
 2. Sazba daně - Od 1.1. 2004 - 3 % ze základu daně - Lineární a jednotná. Daňové přiznání - Nejpozději do konce 3. Měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva. do katastru, nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu nemovitosti nezapisované d
 3. Osvobození od daně. Zdanovací období. Příklad. Plátce DPH má ve zdan. období vstupy v základní sazbě v ceně bez daně 1000. Jeho přidaná hodnota je 200 (tj. výstupy jsou 1200 v ceně bez daně, v zákl. sazbě DPH). Jaká je jeho dan. povinnost k DPH za příslušné období lineární sazba 5%. ZD - znalecký posudek.
 4. Lineární odpis se nemusí uplatnit v plné výši, ale sazba 14,2 % je maximální možná sazba (v našem řešeném případě). Výpočet odpisů při zrychleném odpisování: Daňový odpis pro rok 2006 je 1 000 000 / 4 = = 250 000 Kč. Úspora na dani z příjmů pro rok 2006 při sazbě daně z příjmů právnických osob 24 % činí.
 5. Sazba pro odpisování je pro první rok poloviční než v ostatních letech, což znamená, že i odpis je v prvním roce poloviční ale pro ostatní roky je už vždy stejný. Sazbou se vynásobí účetní hodnota dlouhodobého majetku, podělíme stem a odpis je vypočten (viz příklad níže)

Kalkulačka odpisů rovnoměrných a zrychlenýc

Potřebujete z částky s DPH určit základ daně a daň? Potom je tu pro vás naše klakulačka, která vám tento výpočet nabídne, jak pro základní tak sníženou sazbu daně z přidané hodnoty Řešené příklady z matematiky, fyziky a pružnosti pevnosti ve videu kdykoliv k dispozici. Zrychlit a zefektivnit svou přípravu na testy Sazba daně: Lineární - stejné % pro všechny základy daně DzPPO - 2006. Příklad Počet let odepis. 1 1a Počítače, stroje pro zemědělství Motorová vozidla, vozidla kat. N1 3 4 2 Nákladní aut., traktory, většina pracovních strojů, autobusy,letadla 5 35% (sazba daně z příjmu). Mohou nastat tyto stavy: účetní odpisy > daňové 371/592 = pohledávka za finančním úřadem nikdy se neodvádí. účetní odpisy < daňové 592/371 = závazek u finančního úřadu . Vyřazení majetku . 1) likvidací - majetek přestane fyzicky existovat. Musí být sepsán protokol o likvidaci

v korunách. Je-li v korunách vyjádřen již základ daně, bývá sazba daně vyjádřena v procentech. Označujeme ji pak jako lineární, pokud roste daň stejně rychle jako základ daně, nebo jako progresivní, pokud roste daň relativně rychleji než její základ. Progresivní sazba daně se dělí na stupňovitou a klouzavou progresi. Loni, při prodeji 30 tis. kusů tvořily jeho mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění celkem za rok 180 tis. Kč. Daně a účetnictví nám vede externista, za 8 tis. Kč měsíčně. Korporátní daňovou sazbu (sazba daně z příjmů právnických osob) uvažujme 20% Daníme příjmy z pronájmu: Jak na příjmy a výdaje; Připomeňme, že hlavní položkou výdajů jsou zpravidla odpisy a u nemovitostí pořízených na úvěr například úroky z hypotéky.Významné ale mohou být i výdaje na opravy, pojištění, paušální výdaje na automobil, který je v souvislosti s pronájmem používán, nebo třeba výdaje za vybavení nemovitosti

Jaké jsou druhy daňových sazeb? - Daní - 202

Máme-li spočítat nějaký příklad, kde se vyskytují procenta, vždy je nejlepší, když si místo procent vypočítáme přesné hodnoty a ty poté sečteme. Takže zadání úkolu by mohlo znít nějak takhle: Martin vydělává 15 000, Stanislav 20 000 a Lucka 25 000 korun Z daně je částka p 1-p o přenesena na spotřebitele - přenos je částečný a právě padesátiprocentní, pokud jsou mezní náklady konstantní, a poptávka je znázorněna přímkou, tak jako na daném grafu. Graf 3.6.: Částečný přesun daně uložené monopolu . Křivka poptávky má však zřídka lineární tvar podle grafu č. Daňová spravedlnost, ač velmi relativní pojem, je považován za jeden ze základních požadavků na daňový systém. Nejvíce diskutovaná je v souvislosti s přímými daněmi, zejména pak s daní z příjmů fyzických osob.Daňovou spravedlnost však lze diskutovat i v souvislosti s nepřímými daněmi, například u DPH na dětské pleny, potraviny, léky nebo knihy

Účetní a daňové odpisy majetku - Portál POHOD

 1. Rovnoměrné (lineární) odepisování. 11 % v prvním roce, 22,25 % v dalších 4 letech. Příklad rovnoměrného odpisu automobilu s pořizovací cenou 200 000 Kč. Rok Sazba Výpočet Odpis Zůstatková cena; 1. rok: 11 %: 200 000 × 0,11
 2. Sazba daně je poměrná lineární diferencovaná. Sazba vyjadřuje společenskou škodlivost jednotlivých hazardních her (proto mají technické hry sazbu 35 %). V původním návrhu byla sazba více diferencovaná (měla tři pásma a lépe zohledňovala společenskou škodlivost jednotlivých her)
 3. ální hodnotě € 10 000. Sazba daně je 15%. K d = ((8% * 10 000) / 10 000)) * (1 - 0,15) = 0,08 * 0,85 = 0,068 (6,8%) Příklad č.2. Podnik emituje 8% neumořitelné dluhopisy v no
 4. lineární sazba daně - neměnná, určená stejným procentem při různém základu daně, např. u převodu nemovitostí, v současné době je to 15%, tato se používá nejčastěji progresivní sazba daně - určená procentem, které se zvyšujícím základem daně stoupá, např. ze základu 150 000Kč - 15%, ze základu daně 3.
 5. procentní sazba daně, hovoříme o sazbě progresivní, klesá-li, pak o sazbě degresivní. Je-li sazba i při změně základu daně stejná, jedná se o sazbu lineární. Sazby progresivní (degresivní) mohou být dále rozděleny na stupňovité, kdy při přechodu z jednoh
 6. Šestá směrnice Evroé unie stanoví, že základní sazby daně z přidané hodnoty nesmí být nižší než 15 %. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně, která musí být ve výši alespoň 5 %. V Rakousku je základní sazba DPH 20 % a snížená činí 10 %
 7. ulosti progresivní, nyní od roku 2008 je tato daň počítána sazbou lineární a její důleţitou sloţkou jsou standardní slevy na dani. Da z p íjm $ právnických osob je určena pro všechny právnické osoby

Příklad 13.7.1. Leasingová společnost uzavřela s nájemcem finanční leasing na dobu 4 let na stroj v pořizovací ceně 1 000 000 Kč, přičemž dodavatel vyžaduje zálohu ve výši 300 000 Kč 3 měsíce před dodáním stroje. § odpisy zjednodušeně i pro účely daňové předpokládejme lineární Úroková sazba pro. Příklad: Stoj má účetní odpis 36 000,-, daňový odpis lineární 51 120,- Kč. Účetní odpisy jsou menší něž daňové odpisy, rozdíl 15 120 odečteme od základu DzP ( V - N = HV = základ DzP ), HV, nebo-li základ DzP ( zisk ) - 15 120,- = rozdíl mezi ÚO a DO 384 880,- = 384 000,- - z toho 26 % DzP = 99 840,- Kč DzP Prvních 120 až 130 tisíc základu daně ročně není zdaněno, je to nulové pásmo, přitom říkáme, že máme lineární sazbu. Na daň z hrubé mzdy blížící se patnácti procentům dosáhnou jen ti, kdo přesáhnou stropy pojistného. To se pochopitelně změnilo se zavedením solidárního zvýšení daně PŘÍKLAD Odložená daň Účetní jednotka pořídila 30. 3. 2015 stroj pořízený za 120 000 Kč. Kolik bude činit výše odložené daně v jednotlivých letech za předpokladu stabilní sazby daně z příjmů na úrovni 19%, pokud podle odpisového plánu víte následující Seznam finančních funkcí. Před použitím funkcí finančních doporučuji se seznámit s principem těchto funkcí v excelu (například v mém článku: finanční funkce v Excelu - teorie) - časová hodnota peněz. Seznam finančních funkcí v MS Excelu - včetně anglických názvu (v závorce) - nejpoužívanější funkce jsou doplněny o popis a praktické příklady

Příklad . Obchodní společnost si pořídila osobní automobil v pořizovací ceně 700.000 Kč. Předpokládaná ľivotnost je čtyři roky, odhadnutá zbytková hodnota, za kterou bude po čtyřech letech automobil prodaný, je 100.000 Kč. Společnost pouľívá lineární metody odpisování Příklad : daňové a účetní odpisy (45% daň - starý příklad !!!) Pořizovací cena investičního majetku činila Kč 250 000,-. Majetek byl zařazen do 1. odpisové skupiny s dobou odpisování 4 roky. Podle zákona o daních z příjmů je odpisová sazba pro první rok užívání 14,2 % a pro další léta 28,6 % Odpisy hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů se změnami dle novely účinné k 1. 7. 2017 Daňové odpisy vyjadřují limitaci částky, kterou lze zahrnout do daňových výdajů pro účely výpočtu základu daně. Jejich uplatnění upravují § 26 až § 33a zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. , ve znění poslední novely č. 170/2017 účinné od 1

Video: Daně, 2 - Ekonomika - Integrovaná střední škola

c) Uveďte hodnotu výdajového multiplikátoru (bez sazby důchodové daně) a přírůstek agregátní poptávky a produktu a srovnejte s variantami a, b. 10. Pro uzavřenou ekonomiku platí mezní sklon ke spotřebě 0,9 a sazba důchodové daně 0,1. Vláda snížila (autonomní) daně o 250 milionů peněžních jednotek Pevná roční procentní sazba. Příklad - Lineární odpisy. Dlouhodobý majetek má pořizovací cenu 100 000 LM. Odhadovaná doba života je osm let. Používáte metodu odpisování, která vám umožňuje rychleji odpisovat majetek pro účely daně z příjmů Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Daňové odpisy majetku. Pokud cena za nějaký hmotný majetek určený pro naši výdělečnou činnost přesáhne 40 tisíc Kč, jde o dlouhodobý hmotný majetek.Výdaj na takový majetek je daňově uznatelný postupně, formou několikaletých odpisů Příklad 28 - 4.6.15. Mějme investici s pořizovací cenou 400 000 Kč a s hrubým ziskem 120 000 Kč v prvním roce, 132 000 Kč ve druhém roce, 145 200 Kč ve třetím roce, 159 720 Kč ve čtvrtém roce. Odpisy firma zvolila lineární, přičemž zjednodušeně předpokládejme, že účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům

Účetní odpisy Daně, účetnictví, právo, práce a mzdy pro

V Irsku je standardní sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 12,5 %. U několika málo výjimek může dosahovat 25 %. Mnohem častější je poskytování snížené daně ze zisku ve výši 10 %. Tato sazba je uplatňována: Pro výrobní a některé další firmy zřízené do r. 1998 (platnost do roku 2010 Databáze knihovny - příklad databáze Access Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu daň silniční, daň z nabytí nemovitých věcí. U každé daně otázka rozebírá, kdo je poplatník a plátce, co je základem daně a co předmětem, jaké jsou sazby, zdaňovací období, nebo kdo je osvobozen On-line knihovna obsahující články, příklady, tipy, odpovědi, judikáty a daląí praktické texty pro daně a účetnictví Sazba daně a roční zúčtování: Sazba jednotná ve výši 35% z upraveného ZD (r. 1998) Při ročním zúčtování UZD zaokrouhleno na tisíce dolů. Daň z příjmu PO je daň lineární . Investiční spol. a penzijní fondy 25%. Daňové přiznání do 31. 3., v případě auditu do 30. 6. 11. 1. Daň z přidané hodnot Příklad č. 3 - Stanovení leasingových odpisů u automobilu s pořizovací cenou nad nový limit. Pokud leasingová společnost pořídila během zdaňovacího období 2004 osobní automobil kategorie M1, jehož pořizovací cena byla 3.000.000 Kč, pronajala jej na základě smlouvy o finančním pronájmu na tři roky, 25.března 2004 přenechala majetek nájemci ve stavu způsobilém k.

Splátková kalkulačka - daně, banky, kalkulačky

Ostatní příjmy (resp. dílčí základy daně) podléhají lineární sazbě daně ve výši 15 %. A tady začíná ta skutečná změna. Vtip je v tom, že progresivní zdanění 15 a 23 % se logicky nebude týkat pouze práce, ale všech typů příjmů Sazba daně a nárok na odpočet Sazba daně se u finančního leasingu uplatní podle sazby daně u předmětu leasingu. Valná většina zboží podléhá základní sazbě (19 procent), výjimku tvoří pouze omezený okruh zboží (např. zdravotnické prostředky) ve snížené sazbě (9 procent) Ale v EU se harmonizují spotřební daně 2. flexibilita - daňová soustava musí být schopna reagovat na vývoj ekonomiky (to platí u věcí s procentní sazbou daně) 3. daňová efektivnost - minimalizace nákladů na výběr daní, nejlevnější daňová soustava by byla ta, kde je 1 daňová sazba (nebyla by vázána ani na. Příklad splácení Hello bank!: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 25, výše měsíční splátky 500 Kč, celkem zaplatíte 12 500 Kč, roční úroková sazba 21,55 %, RPSN 23,81 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet Ten nám říká, že při dělení mocnin se stejným základem mocnitele odečítáme. Jak správně umocnit mocniny? 5 m. Někdy je nutné umocnit mocniny. Na příkladu je ukázáno, jak použít pro tuto operaci určený vzoreček, který nám říká, že se mocnitelé násobí

Mzdové účetnictví ve světě - Index o

 • Jak otočit text v excelu.
 • Fontanela u štěnat.
 • Excel kopírování viditelných buněk.
 • Vyčistit si hlavu anglicky.
 • Lsu.
 • Jaderná energie referát.
 • Frak vs smoking.
 • Kanak pujcovna.
 • Fallout 4 cheat codes console.
 • Live kamer.
 • Filmová komedie.
 • Judaismus prezentace.
 • Organizer do skříně pepco.
 • Domluvení schůzky emailem vzor.
 • Monster truck show 2017 praha.
 • Anton pavlovič čechov tři sestry.
 • Chn ks kondenzační silikon na výrobu forem.
 • Slepa skvrna film.
 • Pirana 2 online.
 • Glinidy.
 • Nerf raketomet.
 • Savoniova větrná turbína.
 • Fotbalový kvíz pro děti.
 • Holka modrooká text.
 • Aponeurosis m bicipitis brachii.
 • Vietnam na vlastní pěst.
 • Omalovánky lev.
 • Isa scooter.
 • Stairway to heaven pozpátku.
 • Nejde přetáhnout pindík.
 • Metody pro ekonomické hodnocení investic.
 • Il divo praha 2017.
 • Image scan tool.
 • Skoda octavia 1 svetlomety.
 • Prefa falz.
 • Význam žolíkových karet krizova 5.
 • Hrnkové muffiny s banánem.
 • Leguánek modravý.
 • Kdo podepsal bombardování jugoslávie.
 • Ppp nadané děti.
 • Vermes.