Home

Složení atmosféry

Složení atmosféry Země - Meteocentrum

Atmosféra - Wikipedi

Atmosféra vznikla v důsledku odplyňování láv, které vznikly ze sopečných reakcí a tvořily většinu planety. Tyto lávy se postupně uvolňovaly ze svrchního pláště (tekutá vrstva - astenosféra, po které kloužou litosférické desky) a postupně vytvořily zemskou kůru (nejsvrchnější část planety s mocností 6 - 70 km) Atmosféra bývá rozdělena na několik vrstev, z nichž každá má specifické složení a teplotu. Celková hmota atmosféry je cca 5x10 18 kg, tři čtvrtiny této hmoty jsou do výšky 11 km nad zemským povrchem. Čím výše, tím je atmosféra řidší - nemá jednoznačnou vrchní hranici - místo toho plynule řídne a přechází. Atmosférická chemie je věda o atmosféře zabývající se studiem chemického složení atmosféry Země a atmosfér jiných kosmických objektů. Složení atmosféry Země se v minulosti měnilo a mění se i dnes působením člověka a jiných vlivů. Atmosférická chemie zkoumá tyto změny a jejich vliv na život na Zemi Chemické složení Dalším kritériem pro dělení atmosféry může být její chemické složení. Podle něj se pak atmosféra dělí na homosféru , která sahá přibližně do výšky 100 km a ve které je vzduch dobře promíchaný, a na heterosféru , kde se těžší prvky vyskytují jen v nižších oblastech a promíchávání s.

Podle chemického složení vzduchu. Homosféra - vrstva atmosféry, v níž se složení vzduchu v důsledku jeho intenzivního vertikálního promíchávání s přibývající výškou prakticky nemění.; Heterosféra - intenzita vertikálního promíchávání vzduchu slábne a s přibývající výškou ubývá těžších plynů.; Podle koncentrace atmosférických iontů a volných. Termopauza je oblast s nejvyšší teplotou atmosféry. Exosféra se rozprostírá od termopauzy až do 30 až 40 tisíc km. Obsahuje lehké plyny, které z ní unikají do okolního meziplanetárního prostoru. Další možností členění atmosféry je podle složení vzduchu na dvě vrstvy: homosféra a heterosféra Chemické složení atmosféry Atmosféra směs plynů a atmosférických aerosolů k Zemi připoutána gravitační silou, účastní se zemské rotace Dusík (78 %) - netečný plyn, do atmosféry se dostává při vulkanické činnosti a při spalování fosilních paliv především v automobilové dopravě (oxidy dusíku Složení atmosféry Ročník 6. 2.9.- 4.9.2012 Autor: Mgr. Margita Havlíková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky

Vznik zemské atmosféry. Planeta Země je jedinou planetou sluneční soustavy, která díky složení atmosféry umožňuje takový život, jaký ho známe. Prostudujeme-li si blíže geologické a paleobiologické záznamy, zjistíme, že složení současné atmosféry prošlo stejně jako planeta sama určitým vývojem SLOŽENÍ ATMOSFÉRY · tzv. suchá a čistá atmosféra Tzv. suchá a čistá atmosféra je směs plynů, která obsahuje mimo ty, jejichž objemová a hmotnostní koncentrace je v procentech uvedena v tabulce, amoniak NH3, freony ( halogenderiváty uhlovodíků obsahující v molekule alespoň jeden atom fluoru a alespoň jeden atom jiného. Složení atmosféry (objemových): hlavní: oxid uhličitý (CO 2) 95,32 % dusík (N 2) 2,7 % argon (Ar) 1,6 % kyslík (O 2) 0,13 % oxid uhelnatý (CO) 0,08 % minoritní (ppm): voda (H 2 O) 210 oxid dusnatý (NO) 100 neon (Ne) 2,5 oxid deuteria (HDO) 0,85 krypton (Kr) 0,3 xenon (Xe) 0,0 - stratifikace atmosféry - její složení a změny v čase - reakce v atmosféře. 4 000 nm, význam v tepelné oblasti, śuma= přímý vstup do atmosféry se slunečním zářením a tepelným vyzařováním objektů. Dlouhovlnné záření = vlnová délka 4 000 - 100 000 nm, významné především v tepelné oblast

Atmosféra I. - Složení Atmosféry, Počasí, Cirkulace ..

 1. Druhou atmosféru již tvořily těžší sloučeniny, především dusík a oxid uhličitý, jako výsledek překotného vulkanismu a také bombardování Země planetkami v období před více než 3,5 miliardy let
 2. Složení atmosféry se s výškou mění. Čistá atmosféra neobsahuje žádné tuhé, kapalné ani plynné znečišťující látky. Ovšem v přírodě probíhají neustálé děje mezi atmosférou, zemským povrchem, hydrosférou, biosférou, atd. Vzhledem k těmto dynamickým změnám se čistá atmosféra prakticky nevyskytuje
 3. Obr.: Složení atmosféry Zdroj: Blocker B. Mezi další plyny v atmosféře pak patří hélium, metan, krypton, vodík, ozon atd. Z těchto plynů je pak právě nejdůležitějším ozon, který chrání zemský povrch před UV zářením a vytváří tzv. ozonovou vrstvu (25 - 30 km nad zemským povrchem)
 4. erálech. Průmyslová výroba, laboratorní příprava, praktické využití
 5. V rámci tohoto tématu článek navazuje na 8.díl - Atmosféra I. - Složení Atmosféry, Počasí, Cirkulace Vzduchu. Po tomto díle následuje Regionální zeměpis - Austrálie Podnebné a Vegetační pásy Rozdělení podnebných (klimatických) pásů je sporné, v různých pramenech se uvádí odlišně

Atmosféra - plynný obal Země - Envir

Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry. Autor: Miloš Bukáček . Anotace: Pracovní list se zabývá chemickým složením atmosféry, vertikálním členěním atmosféry, vysvětlením pojmů počasí a podnebí. Podpora výuky jazyka Téma: Složení atmosféry Ovzduší neboli atmosféra je plynný obal Země. Je tvořen směsicí plynů,kapalin a pevných látek, je označován také jako vzduch. Skládá se z -78 % dusíku N2-21 % kyslíku O2-0,036% CO2 oxid uhličitý-1% vzácných plynů (neon, krypton, argon, překlad složení atmosféry ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Současná klimatická krize vznikla kvůli změně chemického složení atmosféry, kterou způsobuje člověk spalováním fosilních paliv. Co to přesně znamená? Naše civilizace je závislá na fosilních palivech: ropě, uhlí a plynu. Energii z fosilních paliv uvolňujeme spalováním, při kterém krom energie (tepla) vzniká.

Example sentences with složení atmosféry, translation memory add example cs Jako první provedl přímá měření z jiné planety — měřil teplotu, tlak, hustotu a provedl 11 automatických chemických experimentů k určení složení atmosféry , z 95 % složené z oxidu uhličitého Stavba a složení atmosféry Author: Ivana Zábranská Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Martin Klzo Created Date: 4/16/2007 12:45:47 PM Document presentation forma This feature is not available right now. Please try again later

Země se ohřívá Spotřeba energie a ochrana klimatu Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně Skleníkový jev O změněném složení zemské atmosféry, které nutně povede k oteplení celé Země, se začalo mluvit před dvaceti lety Hvězdné atmosféry a chemické složení vesmíru Přednáška Hvězdné atmosféry a chemické složení vesmíru. Místo konání akce: Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Nové Město, Praha, Česk

Složení atmosférického vzduchu - plynná složka atmosféry je nejvíce zastoupena dusíkem přibližně 78% objemu,kyslíkem přibližně 21% a 1% objemu tvoří argon,neon,helium,krypton,xenon a pouze 0,03% oxid uhličitý.Důležitou součásti vzduchu je ozon tlaku změněno složení (metamorfované horniny). Od nejstaršího prekambria vznikala postupněhorstva. • Praoceány - rozvoj bakterií a sinic →fotosyntéza - vznik atmosféry s kyslíkem • Kyslík - reagoval s látkami v mořích, později neměl s čím reagovat →začal unikat do atmosféry atmosféry je popsáno složení zemské atmosféry a její vertikální členění. Jsou zmíněny základní fyzikální acké vlastnosti atmosféry, procesy, které v chemi ní probíhají, a vliv těchto procesů na chování znečišťují-cích látek v atmosféře Složení atmosférických srážek je odvozeno od chemického složení atmosféry, neboť srážky mohou v různých koncentracích obsahovat téměř všechny v atmosféře se vyskytující látky. Je silně ovlivněno znečištěním ovzduší, ale závisí i na srážkovém úhrnu, a na délce trvání a intenzitě srážkové událost Složení atmosféry • Složení a vlastnosti atmosféry se mění s rostoucí vzdáleností od povrchu Země • Vzduch je ve vyšších nadmořských výškách řídký, protože je tam pod menším tlakem • Už ve výškách kolem 4000 m nad mořem se člověku hůře dých

Zrození Země – planetum

1. složení atmosféry není konstantní (mění se a měnilo se i v historii) 2. lidská činnost nemá na prostředí planety tak významný vliv, jaký si představuješ 3. ovlivňování procesů planety není tak rychlé, aby sis změny všimnul ze dne na den;- Stavba a složení atmosféry základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Přírodní obraz Země Statistik Mars bývá označován jako planeta, která se nejvíce podobá Zemi. Vědci se dosud neshodli, zda na čtvrté planetě sluneční soustavy existoval nebo existuje život, je však téměř jisté, že charakter terénu v minulosti utvořila tekoucí voda. Její stopy ostatně v nedávné době potvrdily i vyslané sondy

Mihalíková

Způsob řízení a zařízení k regulaci složení atmosféry pro magnetronovou depozici Ti složení atmosféry: O 2 42 %, Na 29 %, H 22 %, He 6 %: Mozaika snímků pořízených sondou MESSENGER při průletech v letech 2008 a 2009. Zdroj: NASA. Některá důležitá data. Důležitá data; 1631: Astronomové poprvé pozorují přechod Merkuru přes sluneční kotouč složení atmosféry 8 fyzika atmosféry 5 znečištění vzduchu 5 klimatické proměny 3 atmosféra 2 chemické složení atmosféry 2 aerosols 1 více.

Kromě Složení atmosféry satelit má ATCOS jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy ATCOS klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Složení atmosféry satelit v jiných jazycích, klepněte na. Složení atmosféry plyn chemická značka objemová procenta dusík N 2 78,1 kyslík O 2 20,9 argon Ar 0,934 oxid uhličitý CO 2 0,031 4 neon Ne 0,001 818 hélium He 0,000 524 metan CH 4 0,000 2 krypton Kr 0,000 114 vodík H 2 0,000 05 oxid dusný N 2 O 0,000 05 xenon Xe 0,000 008 7 oxid siřičitý SO 2 0 až 0,000 1 ozón O 3 0 až 0,000. homosféra je vrstva atmosféry ve výšce 0 - 90 až 100 km nad povrchem Země. Má s výškou převážně stabilní složení: 99% dusíku a kyslíku dohromady, kolísání jen O 3, CO 2 a vodních par. heterosféra: je vrstva atmosféry ve výšce 90 - 500 až 750 km nad povrche

Složení atmosféry a chemické procesy v ní probíhající jsou důležité především kvůli interakci mezi atmosférou a živými organismy. Chemické složení atmosféry je důsledkem složitých procesů, z kterých jsou nejdůležitější: emise z povrchu, chemické reakce, transport a suchá a mokrá depozice Teplota a složení zemské atmosféry se liší podle nadmořské výšky; konkrétní úměra mezi výškou a teplotou se však rovněž mění s výškou. Podle tohoto vztahu tedy dělíme zemskou atmosféru na tyto vrstvy: troposféra: Název pochází z řeckého slova tropos. Troposféra sahá od povrchu země až do 7 km v. složení atmosféry, vrstvy atmosféry, ozonová díra: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E 5. Vzduch a ovzduší: složení atmosféry, znečišťování ovzduší, rozptyl a šíření znečištění v ovzduší, reakce v ovzduší, základní složky znečištění atmosféry, ochrana ovzduší. (K144) 21.10.2020 6

Vznik atmosféry •atmosféra vznikla krátce po vytvoření planety, měla však úplně jiné složení-nebyla vhodná pro život •s rozvojem nižších organismů -zelených řas v mořích -se do atmosféry uvolňoval kyslík procesem fotosyntézy •činností organismů se postupně vyvíjela až do dnešní podoby obr. Takzvaná Keelingova křivka je nejdelší souvislý záznam vývoje koncentrací CO<sub>2</sub> v atmosféře. Dlouhodobý nárůst koncentrací CO<sub>2</sub> a pokles koncentrací kyslíku ukazují, že složení atmosféry se mění v důsledku lidské činnosti -⁠ spalováním fosilních paliv

Planety - Země - Atmosféra Zem

Složení atmosferického vzduchu - TZB-inf

složení atmosféry atp.), b. geografické (např. rozložení oceánů a kontinentů, orografie, zemská tektonika a geologické procesy s ní spjaté, vlastnosti vegetačního krytu atd.) c. cirkulační (představují přenos a výměnu vzduchových hmot), d. antropogenní (představují jak úmyslné, tak neúmyslné zasahování a. Bylo analyzováno chemické složení atmosféry, kde byly nalezeny kyselina chlorovodíková, kyselina fluorovodíková, brom a jód. Ostatní měření zahrnovala určení tlaku asi 90 atmosfér (9 MPa), teplotu 485 °C, světelnost na povrchu dosahovala úrovně srovnatelné se zamračeným letním dnem na Zemi Změny v chemickém složení atmosféry, o kterých jsem nedávno psal, nejsou vidět, nelze si na ně sáhnout a bývají často zpochybňovány. Vždy si vzpomenu na pěkný český film Dědictví aneb Kurvahošigutntág s božskou scénou o vidění/nevidění. Co není vidět, přesto může existovat. Ale o tom to dnes není. Více

Vesmír

složení a struktura zemské atmosféry Celkový přehled Veřejnost MŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ VŠ Program Techmania Science Centra související s klíčovým slovem složení a struktura zemské atmosféry Už jen představa, že zkoumáme složení atmosféry něčeho, co nevidíme, je značně bizarní. Astronomové ale skutečně dokáží prozkoumat atmosféry exoplanet - momentálně zejména těch obřích, ale v budoucnu to bude možné také u exoplanet, na jejichž povrchu jsou podmínky vhodné k životu vývoj složení atmosféry; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. ***Dělení atmosféry. Atmosféra Země má tendenci tvořit vrstvy.. Vznik těchto vrstev atmosféry souvisí s centrálním gravitačním polem, které Země vytváří a které působí i na částice atmosféry.. Proto se atmosféra dělí podle nejrůznějších hledisek (průběh teploty s výškou, elektrická vodivost, chemické složení, ).Podle průběhu teploty s výškou se. Atmosféra . Složení a členění atmosféry . Atmosféra - plynný obal Země - je tvořena směsí plynů = vzduch.. Hlavními složkami atmosféry jsou: dusík (78 %), kyslík (21 %) a argon (1 %).Dále neon, helium, krypton, xenon a oxid uhličitý (0,034 %).. Dusík do atmosféry proniká při sopečná činnosti, při nedokonalém spalování kapalných paliv používaných v dopravě

Přečtěte si o tématu Složení atmosfér. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Složení atmosfér, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Složení atmosfér SLOŽENÍ ATMOSFÉRY. obr. str. 16. troposféra - neustále se pohybuje. ozonová vrstva - chrání před UV zářením - ničí ji freony = ozonové díry. stratosféra - klidná, téměř sem nezasahují větry. SKLENÍKOVÝ EFEK Tag: složení atmosféry. Zajímavosti. Největší záhady planety Venuše. 2 prosince, 2012 18 března, 2020. Jednu z nevyřešených záhad současné astronomie představuje rotace některých planet. Například Venuše je jedinou kamennou planetou sluneční soustavy, která se kolem své osy točí retrográdně (v protisměru). Podle. Podobné jednotky. The sedimentary record of sea-level change / Vydáno: (2002) Země, krajina, člověk / Autor: Martiš, Miroslav, a další Vydáno: (1977) The sedimentary record of sea-level change / Autor: Coe, Angela L. Vydáno: (2003

Planety - Neptun - Složení a struktura

Vznik a vývoj atmosféry planety Země I Aktuality

Skutečnost, že složení zemské atmosféry bylo zpočátku téměř bez kyslíku naznačuje, že v nejstarších (katarských) skalách je snadno oxidovaný, ale neoxidovaný, grafit (uhlík). Následně se objevily takzvané pásové železné rudy, které zahrnovaly vrstvy obohacených oxidů železa, což znamená, že se na planetě objevil silný zdroj kyslíku v molekulární formě rozvedena problematika složení atmosférických srážek, odběru vzorků suché i mokré depozice a jejich následné chemické analýzy. Hlavní část práce se věnuje zhodnocení vývoje emisí a depozičním trendům hlavních acidifikujících sloučenin a bazických kationtů v rámci Evropy. Emisní i depozičn

Atmosféra Země - Enviwik

Bc. Petra Kopečná Diplomová práce Vliv povrchového znečištění na složení atmosféry v technických kolektorech města Jihlavy Effect of surface contamination on the composition of the atmosphere in the technical collectors of Jihlava cit Na složení atmosféry má vliv celá řada dějů. Sopečná činnost, tj. odplyňování nitra planety, vymývání oxidu uhličitého z atmosféry a především existence zelených (fotosyntetizujících) rostlin. Fotosyntetizující rostliny rozkládají ve svých tělech oxid uhličitý na uhlík, který potřebují na stavbu svých těl.

Vědy o atmosféře - Wikipedi

chemické složení atmosféry. See: atmosférická chemie See: chemie atmosférická See also: zemská atmosféra. See also: environmentální chemie. chemie troposféry. See: složení atmosféry chemické. ATMOSFÉRA Vzdušný obal Země Video: počasí, klima, tornádo a hurikán Atmosféra - obaluje Zemi do výšky několika set kilometrů - je držena přitažlivostí Země (viz. obr.) Vlastnosti atmosféry - rozptyluje sluneční záření, brání rychlému ochlazení povrchu země, brání před škodlivým kosmickým zářením, umožňuje život na zemi atd Složení vzduchu Od pavl.in 26.1.2015 Žádné komentáře. Důležitou součást atmosféry tvoří kyslík, obsahující ve své molekule 3 atomy tohoto prvku - ozon (O 3). Kyslík a ozon jsou natolik důležité látky, že si zaslouží zvláštní pojednání Transcript Stavba a složení atmosféry ATMOSFÉRA Obecná část Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Na jaké vrstvy se dělí atmosféra? : Meteopress Předpověď

Definice atmosféry a její složení Klíčová slova: Atmosféra, plyny, gravitace, polétavé částečky, fotosyntéza: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce Přítomnost atmosféry, její složení. Víme, že pozemské planety, které jsou v těsné blízkosti Slunce, nemají atmosféru. Jedná se však o tuhá tělesa, která se skládají z kamene a kovu, mají určitou hmotnost a odpovídající parametry. S plynovými kuličkami jsou věci velmi odlišné. Atmosféra Saturn je jeho základem Přečíst text str. 16,17. Umět odpovídat na otázky 1-6 str. 118. Zpět. Vyhledávání Hledat: Hleda

Vertikální členění atmosféry - Meteocentrum

Člověk mění složení atmosféry. do 16.10. Člověk mění složení atmosféry 16.10.2018 12:32. Ozonová díra a skleníkový efekt, str.16-17, 20-21. K ústnímu opakování od fotosyntézy - včetně. Stažení royalty-free Podzimní složení atmosféry domácí rozložení. Krabice z vinné révy, hrboly, svíčky, šálek čaje, podzimní výzdoba, na dřevo a textil. stock fotografie 218395336 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací •Složení atmosféry: 89% vodík, 10% hélium 1% metan, amoniak, •Mraky jsou uspořádány v pásech •Silný vítr, vznik bouří (velká rudá skvrna

Vrstvy v atmosféře Eduportál Techmani

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz Atmosféra, její vertikální členění a chemické složení, skleníkový efekt, globální cirkulace atmosféry

Jaké rozmezí teplot panuje na povrchu Marsu? | 100+1Lindt Medvídek figurka mléčná - Online supermarket Rohlík

Chemické složení není konstantní, ale s časem se mění. Nejlépe je prostudováno u Slunce, protože s ním máme přímý kontakt díky slunečního větru, což je expandující svrchní části sluneční atmosféry. Nicméně jeho chemické složení se neurčuje ze slunečního větru, ten vzniká až v koróně k ochraně přírody, prostředí a planety. Pozemská atmosféra se utvářela miliardy let. V posledních stovkách let se na jejím složení zvýšenou měrou podílí člověk, zejména spalováním fosilních paliv a intenzivním zemědělstvím Složení atmosféry. Asi 80% objemu atmosféry Země představuje dusík a většinu zbytku kyslík. V dolních vrstvách má významný podíl vodní pára, která vytváří velká oblaka, odrážející sluneční světlo absorbující jeho teplo. Vodní páry,oxid uhličitý a metan jsou takzvané skleníkové plyny, které umožňují. 1. Test Pedosféra - vypracujte na moodle Zeměpis 6AB - Pedosféra - test Pedosféra.. 2. přečtěte si v učebnici učivo o složení a vrstvách atmosféry - str. 33 - 35. 3. Udělejte zápis (viz příloha). 4. Zhlédněte video o složení a vrstvách atmosféry a ukázku polární záře (viz odkazy)

 • Krvave patro.
 • Filmový festival karlovy vary 2019.
 • Forrest gump shoes.
 • Povodně olomouc 2019.
 • Auto uaz 469.
 • Alkohol do chorvatska 2018.
 • Sbohem roxano download.
 • Avatar creator online free.
 • Kadeřnictví náměstí republiky.
 • Kokos tesco.
 • Nejlepší barvy na zeď.
 • Fimfarum 2 cely film.
 • Chov lišky polární.
 • Koncert citron tublatanka 2019.
 • Avg antivirus recenze.
 • Veřejně známá osobnost instagram.
 • Bmw gs 1200.
 • Králík klíště u oka.
 • Bušení srdce zvuk.
 • Rodinne hry.
 • Excel nula před číslem.
 • Lámající se nehty.
 • El sloup na pozemku.
 • Uherak z osliho masa.
 • Sovětské ponorky.
 • Fifth harmony.
 • Zamilovanost diskuze.
 • Damska riflova obuv.
 • Sverige bygger logga in.
 • Co je scrambler.
 • Omalovánky šmoulové.
 • Katalog michel evropa.
 • Nike air max dámské akce.
 • Hřbet záda.
 • Co je seborea.
 • Piskovani cihel.
 • Násobení znak.
 • Davidoff cigarety novinka.
 • Zadokolesový kolesový motorový remorkér beskydy.
 • Svatební fotograf plzeň.
 • Hrg 536 vk.