Home

Vyvřelé horniny výlevné

PPT - PETROLOGIE PowerPoint Presentation, free download

Magmatická hornina - Wikipedi

I. 2. Výlevné horninyy. Jako výlevné horniny (též efuziva, efuzivní horniny, extruzivní horniny, vulkanické horniny, sopečné horniny, angl. extruzive rocks, volcanic rocks) označujeme horniny, které pronikly na zemský povrch v roztaveném stavu, tzn. jako přirozená silikátová tavenina, láva. Základním kriteriem jejich rozlišování je, podobně jako u. Ahoj, tato stránka je pěkná a hezky shrnutá, ale úplně ti tu chybí žilné (neptunické) magmatické horniny. Vyvřelé horniny se dělí na: a) HLUBINNÉ (plutonické), b) VÝLEVNÉ (vulkanické), c) ŽILNÉ (neptunické)

Vyvřelé horniny. Vyvřelé horniny se dělí na extruzívní (výlevné) a intruzívní. Extruzívní horniny byly vyvrženy sopkami a na zemském povrchu se ochladily jako lávy. Naproti tomu intruzívní horniny utuhly pod zemským povrchem OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Žáci umí vyjmenovat základní výlevné horniny a chápou jejich rozdíly v mineralogickém složení. Znají význačné hory v ČR a naleznou je na mapě. KLÍČOVÁ SLOVA: magma, magmatické (vyvřelé horniny) výlevné, pyroklastické horniny, sopečné sklo, sopečný popel, láva, pemza, tuf, ryolit Vyvřelé horniny (magmatické) Vyvřeliny vznikly utuhnutím roztavené hmoty (magmatu). K jejich vzniku byla nutná vysoká teplota. Vyvřeliny výlevné (vulkanické) vznikají utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo mělko pod povrchem. Nejhojněji je zastoupený. Výlevné horniny vznikají z lávy, tj. z magmatu, které dosáhlo úrovně zemského povrchu. Nejčastěji vytvářejí příkrovy, proudy (obrázek 10) nebo kupy (obrázek 11). Vyvřelé horniny vznikají krystalizací, z malé části též sklovitým tuhnutím magmatu

vyvřelé horniny se rozdělují na horniny hlubinné, žilné a výlevné. Pokud magma zůstane v hloubce uvnitř zemské kůry, dochází během pozvolného ochlazování, ke vzniku různých typů hlubinných vyvřelých hornin. Díky dlouhotrvající krystalizaci (řádově mil. roků) se hlubinné horniny vyznačuj Výlevné vyvřelé horniny. Vznikají tuhnutím magmatu na povrchu Země. Tuhnutí probíhá rychle. Protože mají horniny málo času na vznik velkých zrn, vznikají nerosty jemnozrnné až celistvé, například čedič. Čedič se na zemi vyskytuje v největším množství, tvoří například dno oceánů nebo skály, atd Vyvřelé výlevné horniny •Vznikají tuhnutím magmatu, označovaného již jako láva vystupující na zemský povrch. •Tělesa takto utuhlých hornin označujeme jako lávové proudy, štíty, kupy či kužely ~př: České Středohoří,Doupovské hory . •Mají všesměrnou strukturu, jsou jemnozrnné, tuhly rychleji, obsahuj Vyvřelé horniny Hlubinné Výlevné Žilné Žula (granit) Gabro Čedič (bazalt) Znělec Andezit Ryolit Pegmatit VYVŘELÉ HORNINY CVIČENÍ VI. Masivy jsou obrovská tělesa v zemské kůře. Milešovka je hora v Českém středohoří tvořená čedičem. Vyvřelým horninám se také říká magmatické

10) Roztřiď uvedené vyvřelé horniny na výlevné a hlubinné: čedič, gabro, andezit, ryolit, žula výlevné: _____ hlubinné:_____ 11) Spoj oba sloupce tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení: Žula Je charakteristická zelenošedou barvou a mastným leske

I. 2. Výlevné horninyy - Masaryk Universit

Vyvřelé horniny výlevné - word 2007 - pdf (06_Pr9_doc) Usazené horniny 1 - word 2007 - pdf (07_Pr9_doc) Organogenní usazené horniny2 - word 2007 - pdf (08_Pr9_doc magmatické horniny - Geologická encyklopedie. magmatické horniny neboli magmatity se nazývají též horniny vyvřelé (vyvřeliny) nebo méně vhodné horniny eruptivní (eruptiva); vznikají krystalizaci magmatu. Podle podmínek krystalizace se rozlišují magmatity Nejdůležitější vyvřelé výlevné horniny ČEDIČ Čedič, neboli též bazalt je velice četná tmavá výlevná vyvřelá. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou. Čedič je jemnozrnná vyvřelá hornina, která má méně ne vyvŘelÉ horniny vÝlevnÉ pŘemĚnĚnÉ horniny usazenÉ horniny eroze usazovÁnÍ.

Mineralogie - Horniny (petrologie) - Vyvřelé horniny

 1. erálních zrn horniny zařadíme do magmatických hornin.
 2. Arial Calibri Výchozí návrh VYVŘELÉ HORNINY Vyvřelé horniny Vyvřelé horniny 1) HLUBINNÉ VYVŘELINY ŽULA (granit) Snímek 6 Využití žuly GABRO Snímek 9 Využití gabra 2) VÝLEVNÉ VYVŘELINY ČEDIČ (bazalt) Panská skála - sloupcovitá odlučnost čediče Využití a výskyt čediče ANDEZIT ZNĚLEC Znělec RYOLIT Snímek 1
 3. Vyvřelé horniny dělíme na hlubinné a výlevné. výlevné. mají ve stavbě dutinky po unikajících plynech. krystaly jsou přibližně stejné.
 4. Vyvřelé horniny - rozdělení: 1. Hlubinné (= plutonity) - vznikly pod povrchem Země z magmatu, magma Výlevné (=vulkanity) - vznikly na povrchu Země, magma tuhlo rychle - horniny jsou jemnozrnné. Magma, které proniklo na zemský povrch, se nazývá láva
 5. Výlevné horniny - horniny, které jsou díky nízké viskozitě dobře pohyblivé a dosáhnou rychle zemského povrchu. Tam se rozlévají v podobě lávy. Je pro ně typická rychlé chladnutí, způsobené okolním chladným prostředím (voda, vzduch atd.). Vznikají tak typické jemnozrnné až sklovité struktury
 6. úlomky horniny vznikají zvětráváním všech typů hornin (= vyvřelé, usazené a přeměněné) úlomky mohou být transportovány z místa svého vzniku řekou, ledovcem, větrem a mořem během přenosu do sebe jednotlivé úlomky narážejí, ohlazují se a zaoblují se - uložení vytříděného materiálu (po přenosu) - u.
 7. Horniny vyvřelé (magmatické) Podle místa utuhnutí magmatu rozeznáváme vyvřelé horniny hlubinné, výlevné a žilné. Horniny utuhlé pod zemským povrchem - horniny vyvřelé (hrubozrná struktura); utuhlé na povrchu - horniny výlevné (jemnozrnná struktura). Pluton, masiv, peň. Vyvřelé horniny: hlubinné (žula, gabro.

Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální horniny = tvořené pouze jedním minerálem Geologický cyklus= jednotlivé skupiny hornin (vyvřelé, sedimentární, metamorfované) se vyvřelé: viz. níže usazené: Jde o horniny, které vznikly přemístěním, usazením a zpevněním zvětralých úlomků, ale i dalšími procesy. Horniny se dále ještě dělí, a to podle mechanismu vzniku (sedimenty siliciklastické, biogenní, chemické, vulkanoklastické a ostatní) a podle místa sedimentace a velikosti úlomků ! 1! Magmatické*(vyvřelé)horniny* Magmatické!horniny!vznikly!chladnutím,!tuhnutím!akrystalizací!silikátové!taveniny! (magmatu,!lávy),!tedy!cestou.

3. Základní dělení hornin holysa.c

 1. Vyvřelé horniny mohou své putování zemskou kůrou skončit jak hluboko pod zemským povrchem, tak během cesty k povrchu nebo i na povrchu. Podle hloubky utuhnutí se horniny od sebe liší svým vzhledem i když třeba pocházejí ze stejné taveniny. Vyvřelým horninám, které utuhly na zemském povrchu se říká výlevné (vulkanické
 2. LITOSFÉRA Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič LITOSFÉRA Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlak
 3. - Výlevné horniny (zvané extruzivní, efuzivní) - to jsou horniny, které jsou díky nízké viskozitě dobře pohyblivé a dosáhnou rychle zemského povrchu. Tam se rozlévají v podobě lávy. Je pro ně typická rychlé chladnutí, způsobené okolním chladným protředím (voda, vzduch atd.)

Hornina - Wikipedi

horniny se skládají se z jednoho nebo více nerostů, nedají se vyjádřit chem. vzorcem. horniny vznikají při vnitřních a vnějších geologických jevech. systém hornin: vyvřelé horniny (magmatické)- hlubinné, výlevné. usazené horniny (sedimentární) přeměněné horniny (metamorfované) horninový cyklus - nakreslit, umět. MAGMA - roztavené horniny. Utuhnutím vznikají. vyvřelé (magmatické) horniny. Utuhnou pod povrchem. Hlubinné vyvřeliny. žula, gabro. Utuhnou na povrch

Vaše pozice: Educoland >> Biologie a geologie >> Výměna zkušeností >> Vyvřelé horniny: pracovní list Český jazyk a literatura Výměna zkušeností Typ dokumentu: Jazyk dokumentu: Čeština Klíčová slova: vyvřelé horniny, výlevné vyvřeliny, hlubinné vyvřeliny, žilné vyvřeliny, sopky, žula. STÁHNOUT MATERIÁL Podle svého vzniku se horniny dělí na vyvřelé, usazené a přeměněné: vyvřelé horniny (magmatické horniny, magmatity, vyvřeliny) vznikly krystalizací z magmatu. Podle podmínek krystalizace odlišujeme intruzivní, vyvřelé horniny, které utuhly pod zemským povrchem, a extruzivní, výlevné horniny, utuhlé na zemském povrchu

Vyvřelé horniny, vyvřeliny, magmatické horniny, magmatity - skupina hornin, jejichž vznik je vázán na tavení (obvykle částečné, parciální) v zemském plášti a v kůře.Z magmatické taveniny, která obsahuje obyčejně krystaly, vzniká (po vmístění do zemské kůry nebo na povrch Země) krystalizací nebo rychlým zchladnutím vyvřelá hornina O minerálech » Horniny vyvřelé » Vulkanity. 7.1. Horniny vulkanické (vulkanity, výlevné vyvřeliny) Vulkanické horniny vznikají tuhnutím křemičitanové taveniny (magmatu), jež má svůj původ ve svrchním plášti Země Testi.cz > Přírodní vědy > Biologie > Vyvřelé horniny hlubinné a výlevné test Vyvřelé horniny hlubinné a výlevné ( Biologie ) Autor: Nyu (31 vlož

Magmatické horniny - obecné informac

Vyvřelé horniny Dalším z vnitřních geologických dějů je vznik vyvřelin Vznikají utuhnutím magmatu buď pod povrchem - hlubinné vyvřeliny nebo na povrchu - výlevné vyvřeliny (utuhnutí lávy) Hlubinné vyvřeliny Žula - světlá, hrubozrnná hornina vzniká z hustého magmatu s velký 2. Vyvřelé (magmatické) horniny. Magmatické horniny vznikají jako přímé produkty z taveniny krystalizací za vysokých teplot. Podle umístění v zemské kůře se rozlišují horniny plutonické (hlubinné, abysální), žilné (subvulkanické, hypabysální)a vulkanické (výlevné, efuzívní, extruzívní) O minerálech » Horniny vyvřelé. 7. Horniny vyvřelé (magmatity) Vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu. Tradičně jsou rozlišovány dvě hlavní skupiny magmatických hornin, a to vulkanity (vulkanické horniny, výlevné vyvřeliny) a plutonity (plutonické horniny, hlubinné vyvřeliny). Jejich variacemi jsou tzv NÁZEV: VY_32_INOVACE_141_ Horniny vyvřelé TEMA: Neživá příroda ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2598 Anotace Žáci se seznámí s rozdělením hornin, se zástupci vyvřelých hornin a jejich významem pro člověka. Horniny jsou různorodé směsi tvořené různými minerály, případně jen jedním minerálem vyvŘelÉ horniny - coggle diagram: vyvŘelÉ horniny (chemickÉ sloŽenÍ, minerÁlnÍ sloŽenÍ, hlubinnÉ , vÝlevnÉ, ŽilnÉ, struktura :star:, textura :!:

Horniny - ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovic

magmatické horniny - Geologická encyklopedi

 1. Magma a vyvřelé horniny Magma je žhavá tavenina nerostů obsahující i vodu a plyny. Magma vzniká v hlubinách Země. Utuhnutím vznikají vyvřelé horniny Typ vyvřelé horniny Výlevné vyvřelé horniny Hlubinné vyvřelé horniny Kde vznikají láva tuhne na povrchu magma tuhne v zemi Jak rychle dochází k tuhnutí rychle pomal
 2. Vyvřelé horniny se tvoří utuhnutím (krystalizací) roztavené hmoty - magmatu. Proto je také nazýváme magmatickými horninami. Magma můžeme přirovnat k tavenině ve sklářské nebo železářské huti. Obsahuje zejména křemičitanové látky, které při ochlazování krystalizují jako nerosty. Výlevné horniny se na.
 3. Magmatická nebo též vyvřelá hornina je termín z geologie.Používá se pro označení horniny, která vzniká krystalizací z magmatu.Vznik struktury magmatické horniny se řídí posloupností krystalizace, která je spojena s postupným klesáním teploty taveniny, což vyúsťuje ve vznik zárodečných krystalů pevné fáze.Následná krystalizace se řídí podle Bowenova.
 4. erálů -zástupci: žula, gabro Žul
 5. HORNINY VYVkELÉ znikají utuhnutím magmatu. pod povrchem zemské kúry - horniny vyvrelé hlubinné MAGMATICKÉ na povrchu zemské kúry - VÝLEVNÉ VYVkELlNY ZNÉLEC - FONOLIT svétle šedá až zelená, jemnozrná hornina název podle znélého zvuku, který hornina pti úderech vydáv
 6. hlubinné vyvřelé horniny jsou tmavší než horniny výlevné: přeměněné horniny neobsahují křemen: hlubinné vyvřelé horniny mají zpravidla větší krystaly než horniny výlevné

Dumy.cz - sdílejme společně. Online DVPP pro Šablony II V souladu s informací MŠMT realizovat DVPP v Šablonách II on-line formou jsme doplnili DVPP ITveSkole.cz o webináře.Sledujte nás, připravujeme pro Vás další termíny a témata Vyvřelé. horniny. vznikají krystalizací nerostů z magmatu, magma připomíná taveninu . tvoří se tuhnutím roztavené hmoty neboli magmatu . hlubinné. vyvřelé horniny. jsou z hlediska zrnitosti velkozrnné až středně zrnité. tvoří v zemské kůře rozsáhlá tělesa tzv. masivy . výlevné (povrchové) vyvřelé horniny

Vyvřelé horniny se podle chemismu dělí na kyselé a zásadité. Podle místa vzniku na hlubinné, žilné a výlevné. Metamorfované horniny vznikly tlakovou a teplotní přeměnou sedimentárních hornin nebo vyvřelin Puklinami pronikaly na povrch výlevné vyvřelé horniny (čedič, leucitit, nefelinit,), vytvářely se Doupovské hory a některé vrchy v Krušných horách, např. božídarský Špičák nebo Plešivec u Abertam. Působením povrchových vod a subtropického klimatu došlo v třetihorách ke kaolinickému zvětrání žuly v. výlevné horniny (zvané extruzivní, efuzivní) - To jsou horniny, které jsou díky nízké viskozitě dobře pohyblivé a dosáhnou rychle zemského povrchu. Tam se rozlévají v podobě lávy. Je pro ně typická rychlé chladnutí, způsobené okolním chladným protředím (voda, vzduch atd.) Horniny Horniny podle vzniku: • vyvřelé (magmatické) • usazené (sedimentární) • přeměněné (metamorfované) Každý ze tří typů hornin se může různými procesy změnit v jinou horninu libovolného typu. Dochází tedy k neustálému pohybu látek v rámci zemské kůry Podle místa vzniku rozlišujeme vyvřelé horniny (obr. 4-8): hlubinné (utuhly v magmatických krbech pod povrchem); žilné (utuhly v zónách oslabení při migraci z magmatického krbu); výlevné (utuhly na povrchu při styku s atmosférou či hydrosférou)

Přehled minerálů a hornin | E-learning Katedry biologie PdF MU

Horniny, které tvoří litosféru jsou výsledkem dějů v litosféře - tzv. geologický dějů. Rozlišujeme vnitřní a vnější geologické děje. Rozlišujeme hlubinné vyvřelé horniny, výlevné vyvřelé horniny a usazené horniny. Horniny se mohou přeměňovat v nekonečném koloběhu Vyvřelé (magmatické) horniny vyvřeliny magma rychle chladne →nestačí řádně vykrystalizovat →jemnozrnné až celistvé s póry po plynech Výlevné (povrchové) vyvřeliny Čedič = bazalt složení: připomíná gabro - plagioklas, augit, olivín, živce vlastnosti: jemnozrnný až celistvý, nápadná sloupcovitá odlučnost. Tyto taveniny vystupují buď na zemský povrch a vznikají tak výlevné vyvřelé horniny (vulkanity) nebo zůstávají skryty ve větších hloubkách, čímž vznikají hlubinné vyvřelé horniny (plutonity). Při ochlazení vznikají ještě při velmi vysokých teplotách taveniny první krystaly

Horniny - Google Doc

PPT - TEXTURA HORNIN * Texturou rozumíme prostorovéHornina – Wikipedie

Přírodopis 9. třída :: Bioge

Horniny - ZŠ Máchovka, Děčín - MgrPPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation, free downloadPPT - Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruhKrása kamenného koloběhu: Momentky ze života hornin | 100PPT - Geologický vývoj a stavba ČR PowerPoint PresentationV11 Ryolit | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v
 • Výukové hry pro prvňáčky.
 • Hypochondrium.
 • Riptropin recenze.
 • Kniha lidské tělo albi.
 • Tasemnice u koček příznaky.
 • Zakusky bez masla.
 • Co pomaha na mononukleozu.
 • Infalin duo zanet zvukovodu.
 • Značka v4.
 • Noční můra hmyz.
 • Rajčata hnědé skvrny na listech.
 • Čistič na zubní náhrady.
 • Piskovani cihel.
 • Kočka a med.
 • Francouzský buldoček recenze.
 • Galerie sýpka valašské meziříčí.
 • Kappa folklore.
 • Jak ochutit kapra.
 • Keramobetonovy strop heluz.
 • Taylor swift album reputation.
 • Brachypelma druhy.
 • Sít krychle.
 • Cis region.
 • Wifi karta do notebooku acer.
 • Vstupní depo ppl.
 • Nol card dubai.
 • Laminaria japonica.
 • Odstřelovací puška dragunov.
 • Sladkovodní koník prodej.
 • Hereford sas.
 • Formička na likérové špice.
 • Zavírání hospůdek hradec králové 2017.
 • Bismarck mesto.
 • Recenze hotel fontana marianske lazne.
 • Uvaha rodina zaklad zivota.
 • Příběh služebnice epizody.
 • Sony walkman mp3.
 • Operace hemoroidů dle longa moderní metoda.
 • Palladium uschovna.
 • Pravda o bombardování území čr na konci války.
 • Holman mikroekonomie pdf.